CITYBEE
 
PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 
I. ISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 
1.1. Šie SIA "CityBee Latvija", juridiskās personas reģistrācijas numurs 50203191721, juridiskā adrese: Piestātnes iela 11A, Jūrmala, LV-2015, Latvijas Republika (turpmāk - Sabiedrība), pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka: (i) Lietotāja reģistrācijas procedūru; (ii) Transportlīdzekļu rezervēšanas un lietošanas kārtību; (iii) Transportlīdzekļu un tā piederumu lietošanas nosacījumus un prasības; (iv) Lietotāju atbildību; (v) apmaksas nosacījumus, un (vi) regulē jebkādas citas attiecības, kas saistītas ar Pakalpojumu pasūtīšanu un lietošanu.
1.2. Kā norādīts Noteikumu III sadaļā, sākot no Konta izveidošanas brīža Lietotājs un Sabiedrība stājas līgumiskās attiecības, kuras regulē šo Noteikumu (tostarp to pielikumu) nosacījumi, Sabiedrības tīmekļa vietnē, Lietotnē, Cenrādī sniegtā informācija, Pakalpojumu likmes un citi specifiski Transportlīdzekļu rezervācijas nosacījumi (turpmāk tekstā - Līgums).
1.3. Pirms Transportlīdzekļa rezervēšanas Lietotājam ir jāiepazīstas ar Pakalpojumu likmēm, Cenrādi un citiem rezervācijas noteikumiem un nosacījumiem. Kad rezervācija ir apstiprināta, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepriekš iepazinies ar Pakalpojumu likmēm, Cenrādi un citiem rezervācijas noteikumiem un nosacījumiem, un piekritis tiem.
1.4. Ja Lietotājs rezervē kādu konkrētu Transportlīdzekli, Transportlīdzekļa rezervāciju un lietošanu regulē šie Noteikumi un Noteikumu 1.2. punktā norādīto regulējuma avotu nosacījumi.
1.5. Domstarpību vai neatbilstību gadījumā starp Noteikumu 1.2. punktā norādītajiem regulējuma avotu nosacījumiem, Līgums interpretējams un attiecināms šādā prioritārā secībā:
1.5.1. Cenrādis, Pakalpojumu likmes un citi konkrēta Transportlīdzekļa rezervācijas nosacījumi;
1.5.2. Kontā un Lietotnē sniegtā informācija;
1.5.3. Tīmekļa vietnē sniegtā informācija;
1.5.4. šie Noteikumi.
 
II. DEFINĪCIJAS
 
2.1. Cenrādis nozīmē naudas sodus, citus maksājumus un nodevas, par kurām informācija publiski pieejama Vietnē un Lietotnē.
2.2. Ceļu satiksmes noteikumi ir attiecīgajā valstī spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi un ar tiem saistītās tiesību aktu prasības.
2.3. Kupons ir dāvanas vai atlaides kupons, vai cita veida stimuls, kas norādīts Noteikumu VIII sadaļā.
2.4. Degvielas karte ir degvielas karte, kas atrodas katrā Transportlīdzeklī un paredzēta norēķiniem par degvielu Sabiedrības norādītajā degvielas uzpildes stacijā.
2.5. Lietotne ir viedtālruņiem un/vai citām mobilajām ierīcēm paredzēta un pielāgota programmatūra, kas tiek izmantota Transportlīdzekļa rezervācijai, atbloķēšanai, bloķēšanai un/vai citu programmatūrā paredzēto darbību veikšanai.
2.6. Maksājumu karte ir derīga Lietotājam vai citai ar Kontu saistītai personai izsniegta viena vai vairākas maksājumu kartes, ko Lietotājam ir likumīgas tiesības izmantot un piesaistīt kontam, un veikt maksājumus par saņemtajiem Pakalpojumiem.
2.7. Maksājumu konts ir Lietotāja vai citas personas maksājumu konts, kas ir piesaistīts Maksājumu kartei. 
2.8. Lietotājs ir Sabiedrības klients (fiziskā persona), kas piekrīt šiem Noteikumiem, izveido Kontu un izmanto Pakalpojumus saskaņā ar Līgumu.
2.9. Lietošanas periods ir laika posms no Transportlīdzekļa paņemšanas (atbloķēšanas) līdz Transportlīdzekļa atgriešanas (bloķēšanas) brīdim.
2.10. Tīmekļa vietne ir vietne www.citybee.lv. 
2.11. Galvenā Maksājumu karte ir Maksājumu karte, kuru Lietotājs Lietotnē norādījis kā galveno maksājumu karti norēķiniem par saņemtajiem Pakalpojumiem.
2.12. Pakalpojumi ir koplietošanas mobilitātes pakalpojumi un citi saistītie pakalpojumi, ko Sabiedrība sniedz Lietotājam, tai skaitā, iespēja Lietotnē izvēlēties un rezervēt Transportlīdzekli un izmantot šo Transportlīdzekli, ievērojot noteikumus un nosacījumus Noteikumos noteiktajā kārtībā.
2.13. Pakalpojumu likmes ir Tīmekļa vietnē un Lietotnē publicētā informācija par Pakalpojumu cenām, kas piemērojamas konkrētam Transportlīdzeklim. Šī informācija ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
2.14. Konts ir Lietotāja personīgais elektroniskais profils (konts) Lietotnē.
2.15. Pieteikšanās dati ir Noteikumu 3.2.3. –3.2.5. punktā norādītie dati.
2.16. Privātuma politika ir Sabiedrības privātuma politika, kas sniedz informāciju par Lietotāja personas datu apstrādi, tai skaitā, par Lietotāja kā datu subjekta tiesībām (Privātuma politika pieejama šeit: https://citybee.lt/).
2.17. Stāvēšanas zona ir Lietotnē atzīmēta zona vai teritorija, kurā Lietotājs var rezervēt Transportlīdzekli un/vai kur viņam Transportlīdzeklis jāatgriež.
2.18. Līgums ir līgums par Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam. Līgums par Pakalpojumu sniegšanu starp Lietotāju un Sabiedrību tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Lietotājs izveidojis Kontu. Līgumu regulē šo Noteikumu 1.2. punkta nosacījumi.
2.19. Transportlīdzeklis ir motorizēts transportlīdzeklis, kā arī visi tā piederumi un/vai aksesuāri, tostarp degviela un degvielas karte, kurus Sabiedrība nodod Lietotāja valdījumā īslaicīgai lietošanai apmaiņā pret samaksu saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem.
2.20. Citiem šajos Noteikumos lietotajiem terminiem ir Noteikumu 1.2. punktā norādītajos regulējuma avotos paredzētā nozīme.
2.21. Noteikumos lietoto terminu nozīme vienskaitlī un daudzskaitlī ir tāda pati atkarībā no lietojuma konteksta.
 
III. KONTA IZVEIDOŠANA. TIESĪBAS IZMANTOT PAKALPOJUMUS
 
3.1. Tiesības izveidot Kontu un izmantot Pakalpojumus ir personām, kas nav jaunākas par Noteikumos norādīto vecumu, ir veikušas šajos Noteikumos norādītās darbības un atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām.
3.2. Izveidojot Kontu (reģistrācijas gaitā), Lietotājam:
3.2.1. uzmanīgi un atbildīgi jāizlasa Noteikumi, Cenrādis, Privātuma politika (kā arī to pielikumi) un jāiepazīstas ar Pakalpojumu likmēm un Sabiedrības tīmekļa vietnē un Lietotnē sniegto informāciju;
3.2.2. jāapstiprina sava piekrišana Noteikumu, citu dokumentu un informācijas nosacījumiem, ja attiecināms;
3.2.3. jānorāda savs vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese un jāveic nepieciešamās autentifikācijas darbības (piemēram, jāievada Lietotājam īsziņā uz tālruni nosūtītais kods utt.);
3.2.4. jāsniedz citi dati, informācija un/vai jāuzrāda dokumenti, ko Sabiedrība var pamatoti pieprasīt norādīt reģistrācijas laikā;
3.2.5. jāizveido PIN kods, kas tiks izmantots Lietotnes atvēršanai.
3.3. Lai varētu rezervēt un lietot Transportlīdzekli, Lietotājam vispirms savam Kontam jāpiesaista Maksājumu karte.
3.3.1. Sabiedrībai ir tiesības pārbaudīt Lietotāja Maksājumu kartei piesaistīto Maksājumu kontu, proti, rezervēt tajā summu, kas pēc veiksmīgas pārbaudes (rezervācijas) tiek atgriezta Maksājumu kontā, vai par attiecīgo rezervēto summu samazināt sniegto Pakalpojumu cenu. Rezervētās summas atgriešanas termiņš ir atkarīgs no finanšu (maksājumu) iestādes, kas izdevusi Maksājumu karti, nosacījumiem. Sabiedrībai ir tiesības pārbaudīt Maksājumu karti un/vai Maksājumu kontu arī  citos veidos.
3.3.2. Par Maksājumu kartes, kas izsniegta citai personai, piesaistīšanu Kontam pilnībā atbildīgs ir pats Lietotājs, kas uzņemas atbildību par šādām darbībām pret attiecīgās Maksājumu kartes turētāju un banku, maksājumu iestādi vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izsnieguši attiecīgo Maksājumu karti.
3.3.3. Lietotājs var savam piesaistīt Kontam arī vairāk nekā vienu Maksājumu karti. Gadījumā, kad Lietotājs piesaistījis Kontam vairāk par vienu Maksājumu karti, Lietotājam Lietotnē jāizvēlas Galvenā Maksājumu karte, kas tiks izmantota saņemto pakalpojumu apmaksai. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Galveno Maksājumu karti (t.i., aizvietot Galveno Maksājumu karti), taču Lietotājam jānodrošina, lai Pakalpojumu lietošanas laikā Kontam līdz pilnas saņemto Pakalpojumu apmaksas brīdim būtu piesaistīta vismaz viena derīga Maksājumu karte;
3.3.4. Pēc Pakalpojumu lietošanas uzsākšanas Lietotājam nav tiesību atsaistīt visas Maksājumu kartes no sava Konta - Kontam jābūt piesaistītai vismaz vienai derīgai Maksājumu kartei.
3.4. Lai izmantotu Transportlīdzekļus, Lietotājam ir jābūt derīgam dokumentam, kas apliecina viņa tiesības vadīt Transportlīdzekļus (t.i., vadītāja apliecībai), un Lietotājam noteiktajā kārtībā Lietotnē jāveic šādas darbības:
3.4.1. reāllaikā jānofotografē Lietotājam izsniegtās vadītāja apliecības priekšpuse, sekojot Lietotnē sniegtajām instrukcijām, un fotogrāfijā jāielādē Lietotnē;
3.4.2. reāllaikā jāuzņem pašportrets (selfijs), sekojot Lietotnē sniegtajām instrukcijām, un fotogrāfija jāielādē Lietotnē;
3.4.3. reāllaikā jāuzņem pašportrets (selfijs) kopā ar vadītāja apliecību, sekojot Lietotnē sniegtajām instrukcijām, un fotogrāfija jāielādē Lietotnē;
3.4.4. jāveic citas Lietotnē norādītās darbības.
3.5. Konta izveides laikā Sabiedrība ar attiecīgu pakalpojumu sniedzēju starpniecību pārbauda Lietotāja sejas līdzību (atbilstību) augšupielādētajos dokumentos esošajām fotogrāfijām, kā arī pārbauda Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības apliecinošā dokumenta derīgumu. Pēc Konta izveidošanas arī vēlāk periodiski notiek Lietotāja Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības apliecinošā dokumenta derīguma termiņa pārbaudes.
3.6. Lietotāja reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu, Konts par izveidotu un Līgums ar Lietotāju par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs veic 3.2.1.–3.2.3. punktā norādītās darbības. Pēc šo darbību veikšanas:
3.6.1. Lietotājs kļūst par pasīvo Lietotāju, kam vēl nav tiesību pasūtīt un/vai lietot visus Pakalpojumus, taču Lietotājs iegūst tiesības lietot Lietotni un veikt tālāk norādītās darbības, kā arī tam ir visi Noteikumos norādītie pienākumi, kas nav saistīti ar Pakalpojumu pasūtīšanu vai lietošanu (piemēram, Noteikumu III, IV nodaļā norādītie pienākumi);
3.6.2. Noteikumu nosacījumi stājas spēkā un kļūst attiecināmi uz pasīvo Lietotāju, izņemot tās Noteikumu daļas, kas regulē Pakalpojumu pasūtīšanu un to lietošanu (Transportlīdzekļu rezervēšanu).
3.7. Kad Lietotājs sniedzis visu pārējo Noteikumu 3.2. punktā norādīto informāciju un veicis Noteikumu 3.3–3.5. punktā norādītās darbības, tas kļūst par aktīvo Lietotāju, uz kuru attiecināmas arī atlikušās Noteikumu daļas.
3.8. Konts tiek uzskatīts par izveidotu tās personas vārdā un Līgums uzskatāms par noslēgtu ar to personu, kuras vadītāja apliecība ir augšupielādēta Kontā atbilstoši Noteikumu 3.4. punktā noteiktajai kārtībai, un šī persona tiek uzskatīta par Lietotāju. Tāpat uzskatāms, ka šī persona veikusi Noteikumu 3.2. un 3.3. punktā norādītās darbības līdz kompetentās iestādes tiesību aktos noteiktajā kārtībā nav konstatējušas pretējo.
3.9. Ja Konta izveides gaitā Lietotājs neuzrāda visus dokumentus vai neveic visas reģistrācijas darbības vai citas Lietotnē norādītās darbības, kas paredzētas Noteikumu 3.2.–3.4. punktā, Sabiedrībai ir tiesības Lietotājam uz to norādīt un šajā nolūkā apstrādāt Lietotāja sniegtos un par Lietotāju apkopotos datus, kā norādīts Privātuma politikā.
3.10. Gadījumā, ja (i) Sabiedrībai nav tehniski iespējams pārbaudīt Lietotāja uzrādītās vadītāja apliecības vai citu dokumentu vai citu Konta izveides procesā uzrādīto datu autentiskumu, derīgumu, vai (ii) Sabiedrībai ir pamatotas šaubas par personas sniegto datu pareizību, vai (iii) citos šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos, Sabiedrībai ir tiesības neapstiprināt Kontu vai neļaut personai izveidot Kontu un/vai neatļaut izmantot visus vai atsevišķus Pakalpojumus.
3.11. Lietotājam izveidojot Kontu un katru reizi rezervējot Transportlīdzekli, tiek pieņemts, ka Lietotājs apstiprina (un šāds apstiprinājums ir spēkā visu Pakalpojumu sniegšanas laiku no Konta izveidošanas līdz Līguma darbības izbeigšanai), ka:
3.11.1. ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības izmantot Pakalpojumus, kā norādīts Noteikumos;
3.11.2. Lietotājam ir derīgas Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un šādas tiesības būs visu Transportlīdzekļa lietošanas laiku;
3.11.3. Lietotājam ir pietiekamas zināšanas par Transportlīdzekļa lietošanu un vadīšanu;
3.11.4. Lietotājam ir Transportlīdzekļa lietošanai nepieciešamās iemaņas;
3.11.5. Lietotāja fiziskā sagatavotība un fiziskā un garīgā veselība ir pietiekamas Transportlīdzekļa vadīšanai, un tās atbilst jebkurām citām vadītāja apliecībā norādītajām prasībām, ja tādas izvirzītas;
3.11.6. Lietotājs nav alkohola un/vai narkotisko vai psihotropo vielu reibumā un nelietos iepriekš minētās vielas visu Transportlīdzekļa lietošanas laiku;
3.11.7. nav citu tādu iemeslu, kuru dēļ persona saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nevarētu sākt lietot Transportlīdzekli, un šādi iemesli neradīsies visā Transportlīdzekļa lietošanas laikā;
3.11.8. Lietotājam ir tiesības izmantot Maksājumu karti, lai norēķinātos par saņemtajiem Pakalpojumiem;
3.11.9. ir iepazinies ar Pakalpojumu likmēm, Pakalpojumu rezervēšanai un lietošanai piemēroto Cenrādi, citiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem;
3.11.10. piekrīt, ka katras rezervācijas Pakalpojuma cena, naudas sodi un citi Cenrādī norādītie maksājumi tiek norakstīti (debetēti) no Maksājumu konta vai elektroniskā maka, vai tiek rezervēti Maksājumu kontā Noteikumos noteiktajā kārtībā;
3.11.11. piekrīt personas datu vākšanai un apstrādei, kas nepieciešams Līguma noslēgšanai un izpildei, un citiem Privātuma politikā norādītajiem mērķiem.
3.12. Pēc Konta izveidošanas Lietotājs iegūst tiesības jebkurā laikā Lietotnē automātiski izveidot kontus UAB Prime Leasing un CityBee Eesti OÜ un attiecīgi izmantot šo uzņēmumu pakalpojumus, un Lietotājam nebūs atkārtoti jāsniedz dati vai jebkāda papildu informācija, kas norādīta Noteikumu III sadaļā, izņemot Maksājumu kartes datus. Pēc tam, kad Lietotājs Lietotnē ir izvēlējies UAB Prime Leasing un CityBee Eesti OÜ pakalpojumus, akceptējis attiecīgos UAB Prime Leasing un CityBee Eesti OÜ pakalpojumu sniegšanas noteikumus un izlasījis privātuma paziņojumus, visi Lietotāja konta izveides gaitā sniegtie dati tiks automātiski nodoti un pieņemti attiecīgi UAB Prime Leasing un CityBee Eesti OÜ administrētajos kontos.
3.13. Izveidojot Kontu un iesniedzot nepieciešamos datus un dokumentus, lai Lietotājs iegūtu tiesības pasūtīt un izmantot Pakalpojumus, Lietotājam ir jāuzrāda pareiza, precīza, patiesa un pilnīga informācija par sevi, tajā skaitā jānorāda savs īstais vārds un uzvārds, mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese. Aizliegts izveidot Kontu un reģistrēties Lietotnē, izmantojot citas personas datus, kā arī nepareizus, viltotus vai nelikumīgi iegūtus datus. Lietotājs uzņemas visus ar to saistītos riskus un atbildību, tostarp, ja, neskatoties uz šo aizliegumu, šādas darbības rada kaitējumu Sabiedrībai vai citām personām.
3.14. Lietotājam pienācīgi, rūpīgi un atbildīgi jāglabā savi Pieslēgšanās dati, Konta izveidei izmantotie dati, viedierīce, vadītāja apliecība un citi identifikācijas dokumenti, un Lietotājam nav tiesību tos atdot vai kā citādi izpaust citai personai, vai dot iespēju trešajām personām tiem piekļūt, vai izmantot tos Konta izveidei vai Pakalpojumu lietošanai. Lietotājs ir atbildīgs par savu Pieteikšanās datu un Konta drošību, slepenību un konfidencialitāti.
3.15. Lietotājam nav tiesību:
3.15.1. nodot, pārdot vai iznomāt savu Kontu vai kā citādi dot citām personām tiesības izmantot savu Kontu;
3.15.2. atļaut citai personai augšupielādēt Kontā savu vadītāja apliecību vai piesaistīt Kontam citai personai izsniegtu vadītāja apliecību;
3.15.3. veidot viltotus, nelikumīgus un krāpnieciskus Kontus;
3.15.4. pievienot Kontam citai personai izsniegtu Maksājumu karti bez šīs personas piekrišanas, ja personai nav tiesību izmantot šo Maksājumu karti un saistīt to ar Kontu norēķiniem par saņemtajiem Pakalpojumiem;
3.15.5. izveidot Kontus uz citu personu vārda.
3.16. Lietotājam nekavējoties jābrīdina Sabiedrība, tiklīdz tam kļuvis zināms, ka:
3.16.1. Lietotāja Pieteikšanās dati nozaudēti vai kļuvuši citādi pieejami citai personai;
3.16.2. Lietotājs vairs nepārvalda savu Kontu vai piekļuvi Konta datiem;
3.16.3. Lietotāja rīcībā vairs nav Konta izveidei izmantotie dati (piemēram, vadītāja apliecība, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs), vai ierīce ar Lietotni;
3.16.4. Pieteikšanās dati, Konta izveidei izmantotie dati ir izmantoti bez Lietotāja ziņas;
3.16.5. mainījušies Lietotāja dati, beidzies vadītāja apliecības derīguma termiņš vai Lietotājam izsniegta jauna vadītāja apliecība utt.;
3.16.6. radušies Noteikumu 3.15. punktā norādītie apstākļi;
3.16.7. radušies citi apstākļi, kas apdraud Konta un/vai tajā esošo datu integritāti, konfidencialitāti un precizitāti.
3.17. Saņemot Noteikumu 3.16. punktā norādīto Lietotāja paziņojumu par attiecīgajiem apstākļiem, Sabiedrība ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba stundu laikā bloķē Kontu saskaņā ar šo Noteikumu IX sadaļā atrunāto kārtību, nosacījumiem un apstākļiem, piemērojot šo Noteikumu IX sadaļā norādītajās sekas. Turklāt Sabiedrībai, pašai konstatējot Noteikumu 3.15. punktā norādītos apstākļus, ir tiesības pēc savas iniciatīvas un pēc saviem ieskatiem nekavējoties bloķēt Kontu atbilstoši Noteikumu IX sadaļā norādītajai kārtībai.
3.18. Saņemot Noteikumu 3.16. punktā minēto Lietotāja paziņojumu, Sabiedrība tiecas novērst Lietotāja konta pieteikšanās datu turpmāku nelikumīgu izmantošanu, tomēr tā neuzņemas atbildību par šādu darbību sekmēm, tāpēc Sabiedrība nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai neērtībām, kas radušās Lietotājam vai trešajām personām Konta pieteikšanās datu izpaušanas, zādzības vai nelikumīgas izmantošanas dēļ, izņemot gadījumus, ja tie radušies Sabiedrības vainas dēļ. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādām trešo personu darbībām, ja tās veiktas, izmantojot Lietotāja Konta pieteikšanās datus. Visas Lietotāja kontā veiktās darbības un visas no tām izrietošās sekas, riski un atbildība gulstas uz Lietotāju. Lietotājs ir atbildīgs pret Sabiedrību un uzņemas visus riskus, zaudējumus un kaitējumu, ja citas personas lieto tā Kontu līdz Noteikumu 3.16. punktā norādītā paziņojuma saņemšanas brīdim, izņemot, ja šādi zaudējumi radušies Sabiedrības rupjas neuzmanības vai tīšu darbību dēļ. Zaudējumi, kas Lietotājam radušies Sabiedrības vainas dēļ pēc iepriekš minētās Konta bloķēšanas, jāuzņemas Sabiedrībai, izņemot gadījumus, kad to rašanos veicina arī Lietotāja vai trešo personu vaina.
3.19. Lietotājam jāpārliecinās, ka reģistrācijai, Konta izveidei un/vai pieteikšanās Lietotnē, izmantojot aparatūru, programmatūru vai citus rīkus, tiek izmantoti racionāli un saprātīgi drošības pasākumi (t.sk., pretvīrusu programmas un ugunsmūri), un attiecīgi Lietotājs ir atbildīgs par visām sekām, kas radušās Lietotāja datora, viedtālruņa, planšetdatora vai citas ierīces nepietiekamas drošības dēļ.
 
IV. LIETOTNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 
4.1. Līguma darbības laikā Sabiedrība nodod Lietotājam personiskas, neekskluzīvas, nenododamas, atsaucamas tiesības, kuras nav sublicencējamas, instalēt un/vai lietot Lietotni Lietotāja ierīcē, izmantot Lietotnē pieejamo informāciju, kas paredzēta tikai Lietotājam.
4.2. Izmantojot Lietotni, Lietotājam nav tiesību:
4.2.1. licencēt, sublicencēt, kopēt, modificēt, izplatīt, izveidot, pārdot, pārdot tālāk, nodot vai iznomāt Lietotni vai jebkuru tās daļu;
4.2.2. izmantot reverso inženieriju vai mēģināt iegūt Lietotnes pirmkodus, izņemot likumā atļautos gadījumus;
4.2.3. aktivizēt vai dot iespēju aktivizēt jebkādas programmas vai kodus, kas ļauj izgriezt, indeksēt, analizēt vai iesaistīties datu ieguvē vai datu automatizētā nolasīšanā no Lietotnes un/vai datiem.
4.3. Iegūt piekļuvi Lietotnei vai to lejupielādēt iespējams, izmantojot daudzas viedierīces, kurām ir piekļuve internetam un kurās ir instalētas ierastās operētājsistēmas (piemēram, Android, iOS).
4.4. Izmantojot Lietotni, Lietotājs:
4.4.1. ir atbildīgs par Lietotnes un Pakalpojumu izmantošanai nepieciešamo pieslēgumu vai piekļuvi tīklam. Lietotājs sedz visas ar sakaru pakalpojumiem saistītās izmaksas, tai skaitā maksu par Lietotnes izmantoto datu pārraidi;
4.4.2. izmanto oriģinālā ražotāja nodrošināto un atbalstīto operētājsistēmu un tās standarta rīkus, kas nodrošināti kopā ar viedierīci. Lietotājam jāinstalē ražotāja piedāvātie programmatūras un operētājsistēmas jauninājumi, modifikācijas, atjauninājumi, kā arī jāievēro citi operētājsistēmas, programmatūras, viedierīču ražotāju vai lietotņu tirgus (platformu) ieteikumi un norādījumi;
4.4.3. periodiski pārbauda lietotņu tirgus vai digitālā satura platformas (piemēram, Google Play, AppStore), lai lejupielādētu atjauninātu, aktuālāku Lietotnes versiju, tās atjauninājumus vai jauninājumus, un izmantotu jaunāko pieejamo Sabiedrības Lietotnes versiju;
4.4.4. pēc Sabiedrības pieprasījuma sadarbojas ar Sabiedrību, cik tas praktiski un tehniski iespējams un nepieciešams, ja Sabiedrība tiecas noskaidrot Lietotnes darbības kļūmju iemeslus. 
4.5. Sabiedrībai ir tiesības, taču ne pienākums informēt Lietotājus par atjauninātas Lietotnes versijas un atjauninājuma pieejamību un sekām, ja atjauninājums netiek instalēts.
4.6. Tā kā Lietotnes un Pakalpojumu izmantošana ir atkarīga no daudziem faktoriem (piemēram, nerezervēto Transportlīdzekļu skaita un to atrašanās vietas, Lietotāja atrašanās vietas, citu lietotāju uzvedības utt.), Sabiedrība negarantē, ka Lietotājs vienmēr varēs pasūtīt (rezervēt) Transportlīdzekli un izmantot Pakalpojumus sev vēlamā vietā un laikā.
4.7. Lietotne tiek piedāvāta “kāda tā ir” un “kāda ir pieejama”. Lietotne var funkcionēt ar ierobežojumiem, aizkavēšanos un/vai citām problēmām, kas raksturīgas interneta un elektronisko sakaru lietošanai, un nav garantijas, ka tā vienmēr būs pieejama un funkcionēs bez jebkādiem traucējumiem. Sabiedrība negarantē Lietotnes nepārtrauktu pieejamību vai tās nekļūdīgu funkcionēšanu. Programmatūras kļūmju, darbības pārtraukumu gadījumā Sabiedrība tiecas tos novērst pēc iespējas ātrāk, tomēr Lietotnes darbību var ierobežot nejaušas tehniskas kļūdas, un Sabiedrība nevar garantēt, ka Lietotne vienmēr darbosies pareizi un kā to sagaida Lietotājs. Ciktāl to pieļauj attiecināmie tiesību akti, Sabiedrība negarantē, ka:
4.7.1. Lietotne darbosies bez traucējumiem un kļūdām;
4.7.2. starp Lietotnē redzamajiem datiem, informāciju un reālo informāciju un datiem (piemēram, precīzu Transportlīdzekļa atrašanās vietu utt.) nebūs nobīdes vai cita veida neatbilstības.
4.8. Sabiedrībai ir tiesības:
4.8.1. mainīt, apturēt vai pārtraukt noteiktu Lietotnes funkciju darbību vai mainīt Lietotnes elementu izkārtojumu;
4.8.2. pilnveidot Lietotni, tās informācijas sistēmu un novērst konstatētos defektus pat tad, ja tas var radīt un/vai rada īslaicīgus traucējumus Pakalpojumu sniegšanā Lietotājiem. Konkrētu apstākļu un svarīgu iemeslu gadījumā Sabiedrībai, tiecoties novērst iespējamus Lietotājam un/vai sev nodarītos zaudējumus, ir tiesības jebkurā diennakts laikā novērst defektus Lietotnē un informācijas sistēmā.
4.9. Ciktāl to pieļauj attiecināmie tiesību akti, Sabiedrība tiek atbrīvota no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas:
4.9.1. Lietotāja lietotās viedierīces operētājsistēmas funkcionēšanas, savietojamības, saderības kļūmju vai viedierīču drošības incidentu, pārkāpumu dēļ;
4.9.2. ja Lietotājs nav instalējis atjauninātu Lietotnes versiju vai atjauninājumu, par kura pieejamību Sabiedrība ir informējusi;
4.9.3. Lietotāja darbību vai rīcības dēļ, Lietotājam neievērojot Sabiedrības sniegtos Lietotnes instalēšanas, atjaunināšanas vai lietošanas norādījumus;
4.9.4. trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā, ja tās piekļuvušas Lietotnei un datiem, tai skaitā, bez ierobežojuma, kaitējumus, kas radušies elektronisko sakaru un elektronisko sakaru tīklu kļūmju dēļ;
4.9.5. ja Lietotājs kādu iemeslu dēļ nevar piekļūt Lietotnei vai ja kāda ierīce, programma, operētājsistēma, kas tiek izmantota kopā ar Lietotni, pārstāj funkcionēt vai nedarbojas tā, kā Lietotājs sagaida, vai konstatētas kļūdas, vai Pakalpojumi nevarēja tikt nodrošināti laikus vīrusu, kiberuzbrukumu vai citas trešo pušu (piemēram, programmatūras, operētājsistēmas, operatoru u.c.) ietekmes dēļ.
 
V. TRANSPORTLĪDZEKĻU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 
Vispārīgie noteikumi
 
5.1. Sabiedrība apņemas nodrošināt, ka Transportlīdzeklis ir labā stāvoklī un piemērots lietošanai un ekspluatācijai tam paredzētajam mērķim, ņemot vērā normālo Transportlīdzekļa nolietojumu.
5.2. Kļūmes un kļūdaina funkcionēšana, kas neietekmē satiksmes drošību un neietekmēs to tuvākajā nākotnē (piemēram, ārpuses un iekšpuses skrāpējumi un iekārtu, detaļu skrambas, multimediju iekārtu darbības traucējumi, sensoru atteices), kā arī defekti, kas nav radušies Transportlīdzekļa nepareizas apkopes rezultātā, netiek uzskatīti par defektiem.
5.3. Lietojot Pakalpojumus, Lietotājam, cita starpā:
5.3.1. jānodrošina atbilstība visām prasībām, kas izvirzītas Transportlīdzekļa lietošanai, tostarp visām prasībām, kas nav minētas šajos Noteikumos, bet tiek uzskatītas par normālām prasībām šādu līdzekļu lietošanai;
5.3.2. jāievēro Sabiedrības norādījumi, vadlīnijas un ieteikumi, kas noteikti šajos Noteikumos un sniegti Lietotnē, Kontā un Sabiedrības Tīmekļa vietnē;
5.3.3. jāvada Transportlīdzeklis uzmanīgi, rūpīgi, pieklājīgi un droši, cienot citus satiksmes dalībniekus un personas, ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus un neapdraudot citus satiksmes dalībniekus, citas personas vai viņu īpašumu un apkārtējās vides drošību;
5.3.4. jāuzvedas kā pietiekami rūpīgai, apdomīgai, atbildīgai un informētai personai;
5.3.5. aizliegts atrasties alkohola reibumā (0,00 promiles) vai narkotisko/psihotropo vielu, vai jebkādu citu vielu, kas ietekmē uzmanību vai modrību, ietekmē;
5.3.6. aizliegts sākt vadīt Transportlīdzekli, ja Lietotājs ir slims vai noguris, un braukšana var radīt draudus satiksmes drošībai, vai pastāv kādi citi iemesli, kādēļ Lietotājs nevar droši vadīt Transportlīdzekli atbilstoši tiesību aktu prasībām;
5.3.7. nav tiesību ļaut citām personām vadīt, kontrolēt vai lietot Transportlīdzekli, nav tiesību nodot Transportlīdzekli apakšnomā, nodot citiem jebkādas šajos Noteikumos noteiktās tiesības vai pienākumus;
5.3.8. nav tiesību kopēt, mainīt vai dzēst datus Transportlīdzekļa sistēmā, piesavināties, iznīcināt vai citādi sabojāt Transportlīdzeklī esošos Transportlīdzekļa dokumentus (piemēram, tehnisko pasi);
5.3.9. nav tiesību izjaukt, remontēt, pārveidot Transportlīdzekli un/vai tā sastāvdaļas;
5.3.10. jāatbilst citām prasībām, kas attiecas uz tādu kategoriju Transportlīdzekļiem, kurus viņiem ir tiesības vadīt, kā norādīts vadītāja apliecībā;
5.3.11. aizliegts Transportlīdzeklī pārvadāt sprādzienbīstamas, viegli uzliesmojošas, toksiskas vai cilvēka dzīvībai vai veselībai bīstamas un tamlīdzīgas vielas, Transportlīdzeklī vai tā tuvumā izmantot apsildes ierīces, atklātu liesmu vai citus potenciālus uguns avotus;
5.3.12. aizliegts izmantot Transportlīdzekli tam neparedzētiem mērķiem (piemēram, kravas (šis ierobežojums neattiecas uz šim nolūkam paredzētiem Transportlīdzekļiem), dzīvnieku utt. pārvadāšanai), pārslogot Transportlīdzekli, nepareizi fiksēt un izvietot kravu;
5.3.13. jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi;
5.3.14. aizliegts izmantot Transportlīdzekli sacīkstēs, sacensībās vai citiem ar sportu vai sacīkstēm saistītiem nolūkiem, izmantot kā treniņu vai mācību Transportlīdzekli vai izmantot Transportlīdzekli lielas kravas pārvadāšanai (smagas kravas utt., izņemot šim nolūkam paredzētos kravas transportlīdzekļus), un/vai citu Transportlīdzekļu vilkšanai, izmantot Transportlīdzekli mērķiem, kuriem tas nav paredzēts vai pielāgots (piemēram, Lietotājs nedrīkst braukt mežā, ūdenstilpēs, citos bezceļa apvidos), izmantot Transportlīdzekli likumos aizliegtām aktivitātēm vai darbībām, uz kurām attiecas īpašas tiesību aktos noteiktās prasības (piemēram, taksometru bizness, citi kopbraukšanas pakalpojumi);
5.3.15. jāsargā Transportlīdzekļi, jāizmanto tie rūpīgi, ieskaitot tajos esošos piederumus, jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu Transportlīdzekļa drošību (t.i., jāaizslēdz Transportlīdzeklis, jāaizver tā logi, jāizslēdz gaismas un mūzikas atskaņotājs utt.);
5.3.16. jānodrošina, lai (i) Transportlīdzeklī netiktu smēķēts; un lai (ii) mājdzīvnieki tiek pārvadāti speciālā šim nolūkam paredzētā transportēšanas kastē;
5.3.17. jāatbilst citām tiesību aktu prasībām.
5.4. Transportlīdzekļus var izmantot tikai Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijā. Lietotājam ir atļauts izmantot Transportlīdzekli ārpus Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas tikai ar iepriekšēju Sabiedrības rakstisku piekrišanu.
 
Rezervācija. Automašīnas paņemšana un izmantošana
 
5.5. Lietotājs var uzsākt Transportlīdzekļa lietošanu rezervācijas laikā, kas katram Transportlīdzeklim ir norādīts Lietotnē un kas sākas no rezervācijas apstiprināšanas brīža; kad rezervācijas laiks beidzas, Transportlīdzekļa rezervācija tiek automātiski atcelta. Ja rezervācijas laikā Lietotājs izvēlas izmantot ilgāku rezervācijas laiku, un sākotnējais rezervācijas laiks beidzas pirms Transportlīdzekļa lietošanas sākuma, rezervācijas laiks tiek pagarināts uz Lietotāja Lietotnē izvēlēto laiku; no Lietotāja tiek iekasēts papildu maksājums (norādīts Lietotnē) par pagarināto rezervācijas laiku. Ja Lietotājs neuzsāk Transportlīdzekļa lietošanu pagarinātajā rezervācijas laikā, pagarinātā rezervācija tiek automātiski atcelta un iepriekš norādītais papildu maksājums par Transportlīdzekļa rezervācijas periodu netiek atmaksāts.
5.6. Maksimālais Transportlīdzekļa lietošanas ilgums ir 30 (trīsdesmit) dienas, ja vien puses nav vienojušās savādāk un attiecībā uz konkrēto Transportlīdzekli Lietotnē nav norādīts citādi. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji pārtraukt rezervāciju, ja ir notecējis Transportlīdzekļa maksimālais lietošanas ilgums. Ja Lietotājs neatgriež Transportlīdzekli pēc Transportlīdzekļa maksimālā lietošanas laika beigām, Sabiedrībai ir tiesības ziņot policijai par Transportlīdzekļa zādzību vai citu noziedzīgu nodarījumu.
5.7. Ja Lietotājs izvairās no Transportlīdzekļa savlaicīgas atgriešanas un/vai norēķiniem par Pakalpojumiem, ja Lietotāja konts ir bloķēts, kā arī citos Noteikumos paredzētajos gadījumos, Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Transportlīdzekļa aizdedzi. 
5.8. Ja Lietotājs prognozē, ka Transportlīdzekļa maksimālais lietošanas ilgums varētu tikt pārsniegts, viņam par to jāinformē Sabiedrība vismaz 2 stundas pirms maksimālā lietošanas ilguma beigām. Pusēm par to savstarpēji vienojoties, maksimālais Transportlīdzekļa lietošanas ilgums var tikt pagarināts.
5.9. Pakalpojumu sniegšanas laikā Sabiedrībai ir tiesības nomainīt Lietotāja nomāto Transportlīdzekli pret citu attiecīgās kategorijas un parametru Transportlīdzekli, lai varētu veikt kārtējo Transportlīdzekļa tehnisko apkopi un remontu, labot Transportlīdzekļa defektus vai veikt citas nepieciešamās darbības, rakstveidā (tai skaitā pa e-pastu vai ar īsziņu) nosūtot par to Lietotājam brīdinājumu 1 (vienu) dienu iepriekš. Lietotājam, saņemot šajā punktā norādīto Sabiedrības paziņojumu, ir jāļauj nomainīt Transportlīdzekli (t.sk., bez ierobežojumiem, atgriezt Transportlīdzekļa atslēgas un citus Transportlīdzekļa piederumus, kā arī izņemt no Transportlīdzekļa visas savas personīgās mantas) Sabiedrības norādītajā dienā un laikā Pušu saskaņotā vietā, un pieņemt citu Transportlīdzekli saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 
Brauciena beigas. Transportlīdzekļa atgriešana
 
5.10. Pirms Transportlīdzekļa atgriešanas Lietotājam jānovieto Transportlīdzekļa atslēgas tam paredzētajā vietā (t.i., glāžu turētājā, glabāšanas nodalījumā vai citā skaidri redzamā vietā), jāpārbauda, vai Transportlīdzeklī nepaliek Lietotāja personīgās mantas, jāizmet no Transportlīdzekļa atkritumi un jāpārbauda, vai visi Transportlīdzekļa dokumenti un piederumi atrodas tiem paredzētajās vietās.
5.11. Transportlīdzeklis ir jāatgriež un jānovieto stāvēšanai Stāvēšanas zonas ietvaros tādā publiski pieejamā vietā, kur tam var piekļūt jebkurā laikā, arī saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem un citiem tiesību aktiem, noteikumiem un ierobežojumiem, kas attiecas uz Transportlīdzekļu novietošanu. Transportlīdzekļus nedrīkst atstāt:
5.11.1. autostāvvietās ar barjeru (izņemot speciālās stāvvietas lidostās un citās Lietotnē atzīmētās vietās);
5.11.2. pazemes autostāvvietās;
5.11.3. vietās, kur stāvēšana ir aizliegta saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem un citiem tiesību aktiem;
5.11.4. vietās, kur saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem un citiem tiesību aktiem Transportlīdzekļa stāvēšana vai īslaicīga apstāšanās atļauta tikai noteiktās dienās, noteiktās nedēļas dienās, noteiktās stundās vai kā citādi ierobežota laikā (piemēram, rezervētās stāvvietās uz ierobežotu stāvēšanas ilgumu), pat ja saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem un citiem tiesību aktiem Transportlīdzekļa novietošana ir atļauta brauciena beigu brīdī (t.i., arī tad, ja auto novietošana nav aizliegta faktiskās tās novietošanas brīdī vai brauciena beigās);
5.11.5. neuzsākot uzlādes procesu, elektromobili nevar atstāt vietās, kas paredzētas elektromobiļu un citu transportlīdzekļu ar elektromotoru uzlādei;
5.11.6. tādā stāvoklī vai situācijā, ka cits Lietotājs nevarētu uzsākt un/vai turpināt braucienu ar šādu Transportlīdzekli (piemēram, ar pilnīgi tukšu degvielas tvertni vai tādu degvielas daudzumu, kas objektīvi nav pietiekams, lai sasniegtu tuvāko degvielas uzpildes staciju utt.).
5.12. Ja Lietošanas laikā Lietotājs novieto Transportlīdzekli maksas stāvvietā vai atstāj Transportlīdzekli maksas autostāvvietā, viņam ir jāmaksā par visu Transportlīdzekļa stāvēšanas laiku, izņemot Lietotnē norādītos izņēmumus (piemēram, Sabiedrībai var būt līgums ar autostāvvietu uzņēmumu, saskaņā ar kuru par stāvvietu pakalpojumiem maksā Sabiedrība, utt.).
5.13. Lai atgrieztu Transportlīdzekli, Lietotājam Lietotnē jāizvēlas atbilstoša komanda. Pirms Transportlīdzekļa atstāšanas Lietotājam jāpārliecinās, ka Transportlīdzeklis ir aizslēgts, aizvērti visi logi un jumta lūkas, izslēgtas gaismas un Transportlīdzeklī atrodas visi piederumi.
5.14. Lietotājam ir jāatdod Transportlīdzeklis tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā Transportlīdzeklis tika saņemts, izņemot normālo Transportlīdzekļa nolietojumu. Transportlīdzekļa nolietojums tiek noteikts saskaņā ar biedrības “Auto Asociācija” sagatavoto instrukciju, kas publicēta biedrības mājaslapā http://www.autoasociacija.lv/files/konsolideta_instrukcija_nolietojumam.pdf (ar turpmākajiem grozījumiem) (instrukcija uzskatāma par Noteikumu neatņemamu sastāvdaļu), un valsts tehniskās ekspertīzes nosacījumiem. Nolietojums, piemēram, neietver:
5.14.1. salauztas, deformētas vai citādi mehāniski vai termiski bojātas detaļas, iekārtas un mehānismus;
5.14.2. Transportlīdzekļa virsbūves buktes, plaisas krāsojuma slānī un redzamus skrāpējumus (kad krāsas slānis bojāts līdz grunts slānim);
5.14.3. krāsojuma slāņa nodilumu neatbilstošas Transportlīdzekļa mazgāšanas/tīrīšanas dēļ;
5.14.4. nekvalitatīvu remontu un/vai remonta rezultātā radušos defektus (neskatoties uz to, ka Lietotājs nav tiesīgs remontēt Transportlīdzekli ne pats, ne ar trešo personu starpniecību);
5.14.5. plaisas virsbūves logos;
5.14.6. jebkurus virsbūves stiklu skrāpējumus, kas radušies Transportlīdzekļa nepareizas lietošanas un/vai tīrīšanas rezultātā;
5.14.7. salona bojājumus, piemēram, apdeguši vai notraipīti sēdekļi, salauztas paneļa daļas vai citas plastmasas detaļas, bagāžas nodalījuma vāks, logu atvēršanas rokturi utt.;
5.14.8. Transportlīdzekļa virsbūves ģeometrijas bojājumus.
 
Degvielas kartes
 
5.15. Katram Transportlīdzeklim ir Degvielas karte. Šīs kartes ir Sabiedrības īpašums. Izmantojot Degvielas karti, Lietotājs par degvielu atsevišķi nemaksā, degvielas cena ir iekļauta Lietotāja maksātajā Pakalpojuma maksā. Degvielas kartes PIN kods ir pieejams Lietotnē.
5.16. Ja degvielas līmenis Transportlīdzeklī samazinās līdz 1/4 no degvielas tvertnes, Sabiedrība var pieprasīt, lai Lietotājs apmaiņā pret Kuponu, atlaidi vai citu Sabiedrības piedāvātu priekšrocību uzpilda Transportlīdzekļa degvielas tvertni tuvākajā uzņēmuma, kas izsniedzis Degvielas karti, degvielas uzpildes stacijā.
5.17. Transportlīdzekļa degvielas tvertnes uzpildīšanai var izmantot tikai konkrētajā Transportlīdzeklī esošo Degvielas karti. Aizliegts izmantot Degvielas karti norēķiniem par degvielu, kas iepildīta jebkādā citā transportlīdzeklī vai citā konteinerā. Ja Lietotājs rīkojas pārkāpjot šo aizliegumu, Sabiedrība ziņo policijai par noziedzīgu nodarījumu, un Lietotājs tiek saukts pie atbildības, kas paredzēta Noteikumu VII sadaļā.
5.18. Lietotājam Degvielas karte ir jāglabā drošībā un pēc tās lietošanas jāatstāj Transportlīdzeklī. Degvielas kartes nozaudēšanas gadījumā Lietotājam nekavējoties par to jāziņo Sabiedrībai un jāatlīdzina Sabiedrībai nodarītie zaudējumi.
5.19. Tīmekļa vietnē un Lietotnē norādītajos gadījumos Sabiedrība Lietotājiem piedāvā papildu pakalpojumu – Transportlīdzekļa piegādi uz Lietotāja norādīto vietu. Maksa par šādu pakalpojumu norādīta Pakalpojumu likmēs/Cenrādī. Sabiedrībai ir tiesības arī piedāvāt sniegt Lietotājam citus pakalpojumus par papildu samaksu.
 
Atgadījumi lietošanas laikā
 
5.20. Ja Transportlīdzeklis nedarbojas, Transportlīdzekļa panelī parādās jebkādi brīdinājumi, dzirdamas aizdomīgas, dīvainas skaņas vai Transportlīdzekli nav iespējams tālāk izmantot un droši vadīt, Lietotājam nekavējoties: (i) jāpārtrauc Transportlīdzekļa lietošana, (ii) jāpaziņo par to Sabiedrībai pa tālruni un (iii) jāizpilda citi Sabiedrības norādījumi.
5.21. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums vai nodarīts kaitējums Transportlīdzeklim, trešajām personām vai to īpašumam, Sabiedrībai vai tās īpašumam jebkādos citos apstākļos, Lietotājam nekavējoties jāinformē par to Sabiedrība un, ja nepieciešams, attiecīgās valsts iestādes vai dienesti (policija, ugunsdzēsības dienests u.c.), jāaizpilda ceļu satiksmes negadījuma paziņojums un/vai veic citas nepieciešamās darbības, kas jāveic saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī darbības, kas jāveic, lai izvairītos no lielākiem Transportlīdzekļa bojājumiem, lielāka kaitējuma citam īpašumam un/vai personām, vai lai samazinātu šo kaitējumu.
 
Brauciena beigas un Transportlīdzekļa atgriešana
 
5.22. Brauciena beigās Lietotājam ir jāizslēdz Transportlīdzeklis (jāizslēdz tā dzinējs), jāveic Lietotnē norādītās darbības (piemēram, jāaizslēdz Transportlīdzeklis) un jāatstāj Transportlīdzeklis Stāvēšanas zonā. Veicot visas darbības un pārliecinoties, ka Transportlīdzeklis ir aizslēgts, Lietotājs var pamest Transportlīdzekli.
5.23. Stāvvietas zona, no kuras Transportlīdzeklis tika paņemts, un Stāvvietas zona, kurā Transportlīdzeklis tiek atgriezts, var atšķirties. Dažu Tīmekļa vietnē un/vai Lietotnē norādīto modeļu transportlīdzekļi jāatgriež tajā pašā Stāvvietas zonā, no kuras tie paņemti. Stāvvietu zonu teritorijas ir marķētas un attēlotas Sabiedrības mājaslapā un/vai Lietotnē. Par Transportlīdzekļa novietošana vai atstāšanu Stāvvietu zonā var tikt noteikta maksa, t.i., par Transportlīdzekļa atstāšanu vai tā paņemšanu (rezervāciju) šādā zonā var iekasēt maksu, kas norādīta Pakalpojuma likmēs un/vai Cenrādī.
 
VI. PIEDERUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 
6.1. Ja vien Noteikumos vai Lietotnē nav paredzēts citādi, Lietotājam ir jāizmanto Transportlīdzeklī esošie piederumi, tostarp Transportlīdzekļa aksesuāri (piemēram, bērnu autokrēsls) un citi Transportlīdzeklī esošie līdzekļi (piemēram, ragavas) saskaņā ar šo Noteikumu prasībām.
6.2. Ja vien Noteikumos vai Lietotnē nav norādīts savādāk, Lietotājs Transportlīdzeklī esošos piederumus, tostarp tā aksesuārus, drīkst izmantot tikai to tiešajam mērķim, tikai Transportlīdzeklī vai saistībā ar to un tikai Pakalpojumu lietošanas laikā.
6.3. Izmantojot Transportlīdzeklī esošos piederumus, tostarp tā aksesuārus, Lietotājam ir jāievēro šo līdzekļu lietošanas instrukcija un citas prasības.
6.4. Pabeidzot Transportlīdzekļa lietošanu, Lietotājam jāatdod Transportlīdzeklī ievietotie piederumi, ieskaitot tā aksesuārus, kopā ar atgriezto Transportlīdzekli tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā tie tika saņemti, izņemot normālo nolietojumu, atstājot atgrieztos piederumus tiem pielāgotā un/vai paredzētā vietā.
 
VII. ATBILDĪBA
 
Vispārīgie noteikumi par zaudējumu atlīdzināšanu
 
7.1. Lietotājs kā paaugstinātas bīstamības avota valdītājs visā Transportlīdzekļa lietošanas periodā uzņemas pilnu atbildību par Noteikumu un tiesību aktu pārkāpumiem un Sabiedrībai, Transportlīdzeklim un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. Lietotājs ir atbildīgs par to personu drošību, veselību un dzīvību, kuras izmanto Transportlīdzekli kopā ar Lietotāju (piemēram, pasažieri), kā arī par savu vai citu personu īpašuma bojāšanu, iznīcināšanu vai nozaudēšanu, ja vien piemērojamie tiesību akti neparedz citādi. 
7.2. Nekādi šo Noteikumu nosacījumi neierobežo Sabiedrības tiesības veikt parāda piedziņu no trešajām personām (saskaņā ar deliktu vai kvazideliktu atbildību), kuras ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas Sabiedrībai zaudējumus, tomēr šādas Sabiedrības tiesības nekādā gadījumā neierobežo iepriekš minēto Lietotāja atbildību.
7.3. Šo Noteikumu izpratnē Sabiedrībai nodarītais kaitējums ietver (tostarp, bez ierobežojumiem):
7.3.1. kaitējumu Sabiedrības reputācijai, prestižam, uzņēmuma nemateriālajai vērtībai un labajam vārdam, preču zīmei un tirdzniecības nosaukumam, korporatīvajiem principiem, kā arī Sabiedrības sociālajam tēlam;
7.3.2. Transportlīdzekļa (t.sk., tā vērtības samazināšanās) un tajā esošo piederumu bojājumus, ieskaitot aksesuārus;
7.3.3. visas izmaksas saistībā ar Transportlīdzekļa transportēšanu, apsardzi, tīrīšanu, stāvēšanu, remontu (gan faktiski radušās izmaksas, gan izmaksas, kas vēl nav radušās, bet ir neatkarīga bojājumu novērtētāja noteiktas un aplēstas kā nepieciešamās Transportlīdzekļa remonta izmaksas);
7.3.4. izmaksas saistībā ar bojājumu novērtēšanu, noteikšanu, zaudējumu noregulēšanu un administrēšanu;
7.3.5. izmaksas saistībā ar Transportlīdzekļa pārdošanu un utilizāciju;
7.3.6. parāda piedziņas izmaksas;
7.3.7. netiešos zaudējumus (piemēram, zaudētos ienākumus, Transportlīdzekļa dīkstāves laiku);
7.3.8. izmaksas bojājumu novēršanai vai to samazināšanai. 
7.4. Neierobežojot šo Noteikumu nosacījumu piemērošanu, Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekļa bojājumiem:
7.4.1. ja Transportlīdzeklis vai kāda tā daļa ir nozagta vai bojāta tādēļ, ka vadītājs atstājis vaļā logus, lūku, atvilktu cieto jumtu, neaizslēgtas durvis utt.;
7.4.2. ja Transportlīdzekli vai kādu tā daļu nozagušas vai sabojājušas personas, kuras Transportlīdzekli izmantojušas kopā ar Lietotāju vai ar Lietotāja ziņu vai pēc Lietotāja norādēm.
7.5. Lietotājs nav atbildīgs par Transportlīdzeklim, Sabiedrībai vai citām personām nodarīto kaitējumu, ja:
7.5.1. šāds kaitējums nodarīts Sabiedrības un/vai trešo personu vainas dēļ (izņemot Noteikumu 7.6. punktā minēto trešo personu vainu, par kuru atbildīgs Lietotājs);
7.5.2. Transportlīdzekļa bojājums ir Transportlīdzekļa iepriekšējās ekspluatācijas vai nolietojuma sekas un ja Lietotājs par to nekavējoties telefoniski ir informējis Sabiedrību un izpildījis Sabiedrības norādījumus;
7.5.3. pastāv citi likumīgi iemesli, kas ierobežo vai atceļ Lietotāja atbildību (piemēram, force majeure, normatīvie akti utt.).
7.6. Gadījumos, kad trešā persona pārkāpj Noteikumus vai veic citas neatļautas darbības vai pieļauj bezdarbību, un/vai nodara kaitējumu Sabiedrībai un/vai citām personām, tai skaitā pašam Lietotājam, un kam Lietotājs ar savu aktīvu vai pasīvu rīcību un/vai bezdarbību tieši vai netieši, tīši vai nolaidības dēļ ļāvis, piekritis vai kā citādi pieļāvis vai darījis iespējamu, nodevis vai jebkādā citā veidā radījis iespēju trešajai personai vai trešo personu grupai iekļūt, vadīt un/vai citādi izmantot Transportlīdzekli, tā piederumus un/vai Lietotāja Kontu, vai arī to nav novērsis:
7.6.1. Lietotājs uzņemas visus riskus, atbildību un apņemas atlīdzināt zaudējumus par Noteikumu, tiesību aktu pārkāpumiem, ko veikušas trešās personas ar savām darbībām vai bezdarbību, un/vai Sabiedrībai un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem;
7.6.2. Noteikumos norādītie naudas sodi, zaudējumu atlīdzināšana, cita veida atbildība un visas no tā izrietošās sekas attiecas uz Lietotāju, uzskatot, ka šādas darbības veicis un zaudējumus nodarījis pats Lietotājs;
7.6.3. Noteikumu IX–X sadaļās norādītie līdzekļi (Konta bloķēšana, Pakalpojumu lietošanas aizliegums u.c.), un visas no tiem izrietošās sekas attiecas uz Lietotāju, uzskatot, ka šādas darbības veicis un pārkāpumus izdarījis pats Lietotājs;
7.6.4. visas pārējās šādu darbību un bezdarbības sekas attiecas uz Lietotāju, uzskatot, ka šādas darbības veicis (bezdarbību pieļāvis) pats Lietotājs.
 
Naudas sodi
 
7.7. Noteikumos apskatīti naudas sodi un nosacījumi, to piemērošanas principi un kārtība, savukārt konkrēti naudas sodu veidi un apmēri ir norādīti Cenrādī, kas var tikt periodiski atjaunināts. Cenrādis atrodams Tīmekļa vietnē un Lietotnē. Jebkurā gadījumā Lietotājam Lietotnē jāiepazīstas ar aktuālo spēkā esošo katras rezervācijas Cenrādi pirms tas apstiprina katru konkrēto rezervāciju.
7.8. Noteikumos atrunātie un Cenrādī norādītie naudas sodi ir uzskatāmi par līgumsodiem, kurus Lietotājs apņemas maksāt, ja Lietotājs nepilda vai citādi neievēro Noteikumu prasības, t.i. par Lietotāja prettiesiskām darbībām.
7.9. Samaksājot Cenrādī norādīto naudas sodu, Lietotājam ir jākompensē Sabiedrībai visas citas summas vai papildu zaudējumi, kurus nesedz samaksātais naudas sods. Naudas soda samaksa neatbrīvo Lietotāju no pienākuma atlīdzināt Sabiedrībai visus zaudējumus, kurus nesedz samaksātais naudas sods. Turklāt naudas soda piemērošana neatbrīvo Lietotāju no pienākuma pildīt šajos Noteikumos un/vai tiesību aktos paredzētās saistības, ciktāl Lietotāja samaksātais naudas sods nesedz vai neaizstāj šādas saistības pēc būtības. Visi dažādie kaitējumu gadījumi, kas radušies Lietotāja individuālās rīcības rezultātā, tiek noteikti un izvērtēti atsevišķi, pat ja tie radušies vienlaikus. Kompensācijas par atsevišķiem/dažādiem kaitējumiem, kas radušies Lietotāja individuālu darbību rezultātā (maksājot naudas sodu un/vai atlīdzinot zaudējumus), nav savstarpēji iekļaujošas un attiecas atsevišķi uz katru šādu kaitējumu un attiecīgajām Lietotāja darbībām, kas to izraisījušas.
7.10. Lietotājam ir jāmaksā Sabiedrībai naudas sods Cenrādī norādītajā apmērā šādos gadījumos (gadījumu saraksts sniegts tikai ilustratīviem nolūkiem, un tas nav izsmeļošs; izsmeļošs naudas sodu saraksts atrodams Cenrādī):
7.10.1. par Transportlīdzekļa, piederumu vai aprīkojuma bojājumiem vai nozaudēšanu;
7.10.2. par smēķēšanu Transportlīdzeklī;
7.10.3. par neatbilstošu Degvielas kartes izmantošanu;
7.10.4. par bīstamu, neapdomīgu vai neuzmanīgu braukšanu;
7.10.5. par netīru, notraipītu Transportlīdzekli, ja tas kļuvis netīrāks nekā parastas Transportlīdzekļu lietošanas gadījumā (piemēram, nobraucot no ceļiem, braucot bezceļā, mežā, ūdenstilpēs, seklos purvos, kalnos, tikai ar speciālu transportu vai speciāli sagatavotu transportlīdzekli pieejamās vietās, vai pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumus u.c.);
7.10.6. par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē (vai ja Lietotājs pēc ceļu satiksmes negadījuma pirms apstākļu noskaidrošanas lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, vai izvairījies no alkohola satura noteikšanas asinīs vai reibuma pārbaudes (šo Noteikumu izpratnē alkohola saturs asinīs vai reibums saprotams kā tas noteikts tiesību aktos). Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vielu ietekmē Lietotājam jāmaksā Sabiedrībai naudas sods Cenrādī norādītajā apmērā arī tajos gadījumos, kad Lietotājs nodevis Transportlīdzekli vai kā citādi devis iespēju to vadīt citai personai, kas atradusies alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai ja šī persona izvairījusies no alkohola satura asinīs vai reibuma noteikšanas pārbaudes;
7.10.7. par Transportlīdzekļa, tajā esošo piederumu piesavināšanos un nozaudēšanu, degvielas piesavināšanos;
7.10.8. par atļaušanu citām personām izmantot Lietotāja kontu vai Transportlīdzekli;
7.10.9. par citu šo Noteikumu vai tiesību aktu nosacījumu pārkāpšanu.
7.11. Lietotājs, samaksājot Sabiedrībai naudas sodu vai atlīdzinot tai nodarītos zaudējumus, neiegūst nekādas īpašumtiesības uz Transportlīdzekli vai regresa tiesības pret Sabiedrību vai Transportlīdzekļa īpašnieku.
 
Īpašie naudas sodu noteikumi
 
7.12. Degvielas piesavināšanās gadījumā Lietotājam ir jāmaksā Sabiedrībai Cenrādī norādītais naudas sods, kas paredzēts, lai atlīdzinātu Sabiedrībai nodarītos zaudējumus saistībā ar šādu notikumu novēršanu, identificēšanu, administrēšanu, kā arī papildus jāatlīdzina degvielas pilna vērtība.
7.13. Gadījumā, ja Lietotājs atstāj Transportlīdzekli (t.i., beidz braucienu) ārpus Lietotnē atzīmētajām Stāvvietu zonām, un tas notiek ārpus Latvijas, Lietotājam ir jāmaksā Sabiedrībai Cenrādī norādītais naudas sods, kas paredzēts Sabiedrībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai saistībā ar šādu notikumu novēršanu, identificēšanu, administrēšanu, kā arī Lietotājam jākompensē visi Transportlīdzekļa transportēšanas un citi papildu izdevumi, kas radušies Sabiedrībai.
7.14. Gadījumā, ja Lietotājs nozaudē Transportlīdzekļa atslēgas, Lietotājam ir jāmaksā Sabiedrībai Cenrādī norādītais naudas sods, kas paredzēts Sabiedrībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai saistībā ar šādu notikumu novēršanu, identificēšanu, administrēšanu, kā arī Lietotājam jākompensē visi atslēgu ieguves (izgatavošanas) un programmēšanas izdevumi.
7.15. Cenrādī norādītais naudas sods par Transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē (vai ja Lietotājs pēc ceļu satiksmes negadījuma pirms tā apstākļu noskaidrošanas lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, vai izvairījies no alkohola satura asinīs vai reibuma pārbaudes) uzskatāms par sodu, ko cita starpā piemēro, lai novērstu un kompensētu kaitējumus Sabiedrības reputācijai, prestižam, uzņēmuma nemateriālajai vērtībai un labajam vārdam, preču zīmēm un tirdzniecības nosaukumam, korporatīvajiem principiem, kā arī Sabiedrības sociālajam tēlam, tas ir arī paredzēts, lai kompensētu Sabiedrībai visas citas neērtības, ierobežojumus utt., kas tai radušies Noteikumu nosacījumu nepienācīgas izpildes rezultātā no Lietotāja puses. Iepriekš atrunātais naudas sods pilda arī preventīvu funkciju, nodrošinot Lietotāja pienākumu nevadīt Transportlīdzekli alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā tas sīkāk aprakstīts šajos Noteikumos.
 
Ceļu satiksmes negadījuma radītie bojājumi
 
7.16. Izņemot Noteikumu 7.17. punktā norādītos izņēmumus, gadījumos, kad ceļu satiksmes negadījuma rezultātā ir nodarīti bojājumi Transportlīdzeklim vai radīti citi zaudējumi Sabiedrībai, un Lietotājs ir vainojams šāda ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, Lietotājs atlīdzina Sabiedrībai zaudējumus, kas radušies šādu ceļu satiksmes negadījumu rezultātā, nepārsniedzot EUR 500 (pieci simti euro), un tam nav jāatlīdzina Sabiedrībai nekādi citi papildu zaudējumi šāda negadījuma gadījumā. Šādā gadījumā Sabiedrība uzņemas visus atlikušos šāda ceļu satiksmes negadījuma radītos zaudējumus, kas pārsniedz EUR 500 (pieci simti euro). Ja Lietotāja nodarītie zaudējumi Sabiedrībai šāda ceļu satiksmes negadījuma gadījumā ir mazāki par norādīto summu EUR 500 (pieci simti euro), Lietotājs atlīdzina Sabiedrībai zaudējumus to faktiskajā apmērā.
7.17. Zemāk norādītajos gadījumos, ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojāts Transportlīdzeklis vai Sabiedrībai nodarīti citi zaudējumi, Lietotājam (vai citai Noteikumu 7.6. punktā norādītai personai), kas vainojams šādā ceļu satiksmes jāatlīdzina Sabiedrībai visi zaudējumi bez Noteikumu 7.16. punktā norādītā ierobežojuma, ja:
7.17.1. bojājumi radušies, Transportlīdzeklim piedaloties jebkādās sporta sacensībās, sacīkstēs vai treniņos;
7.17.2. Transportlīdzekli vadījusi persona, kam nav šādu tiesību, tostarp persona, kas nav Lietotājs;
7.17.3. Transportlīdzeklis izmantots mērķiem, kādiem tas nav paredzēts vai pielāgots (t.sk., ja ceļu satiksmes negadījums noticis, braucot pa autotransportam neparedzētu apvidu (aizsalušas ūdenstilpes, meži, pļavas utt.));
7.17.4. personai nav tiesību vadīt šādas kategorijas Transportlīdzekli vai jebkādu Transportlīdzekli, vai ja Transportlīdzekli vada nepilnvarots valdītājs (t.sk., personas, kurām Lietotājs Transportlīdzekli nodevis, pārkāpjot šos Noteikumus);
7.17.5. autovadītājs vadījis transportlīdzekli alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē (vai ja Lietotājs pēc ceļu satiksmes negadījuma pirms apstākļu noskaidrošanas lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, vai izvairījies no alkohola satura noteikšanas asinīs vai reibuma pārbaudes);
7.17.6. kaitējums nodarīts tīši vai rupjas neuzmanības dēļ (piemēram, būtiska ātruma pārsniegšana, bīstama vai neapdomīga braukšana, citi rupji Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi);
7.17.7. Transportlīdzekļa bojājumi nodarīti, pārkāpjot Noteikumu 5.3.11., 5.3.12. punktā noteiktās prasības;
7.17.8. Lietotājs pametis negadījuma vietu;
7.17.9. Lietotājs nepilda ceļu policijas vai citu kompetentu iestāžu norādījumus;
7.17.10. Lietotājs izmanto Transportlīdzekli noziedzīga nodarījuma izdarīšanai;
7.17.11. Lietotājs neziņo Sabiedrībai, policijai, ugunsdzēsības dienestam un/vai citām kompetentajām iestādēm vai dienestiem par ceļu satiksmes negadījumu;
7.17.12. Lietotājs pārkāpj Noteikumu 7.19. punkta nosacījumus.
7.18. Ja Transportlīdzekļa degvielas tvertnē tiek iepildīta neatbilstoša degviela, Lietotājs atlīdzina Sabiedrībai šī iemesla dēļ nodarītos zaudējumus, taču ne vairāk kā EUR 500 (pieci simti euro) apmērā.
 
Ceļu satiksmes negadījuma laikā trešajām personām nodarītie zaudējumi. Apdrošināšana
 
7.19. Ceļu satiksmes negadījuma gadījumā Lietotājam jāpilda Ceļu satiksmes likumā un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā noteiktie pienākumi, tai skaitā:
7.19.1. jāveic visi pieejamie un saprātīgi iespējamie pasākumi zaudējumu mazināšanai, jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai sniegtu medicīnisko palīdzību cietušajām personām un iespēju robežās aizsargātu to īpašumu;
7.19.2. Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajos gadījumos nekavējoties jāziņo policijai par ceļu satiksmes negadījumu;
7.19.3. tiesību aktos paredzētajos gadījumos jāaizpilda ceļu satiksmes negadījuma paziņojums un jāuzzīmē tajā ceļu satiksmes negadījuma shēma, jāapraksta ceļu satiksmes negadījuma apstākļi un jāsaņem visu ceļu satiksmes negadījuma dalībnieku paraksti uz paziņojuma;
7.19.4. jāsniedz citiem ceļu satiksmes negadījuma dalībniekiem informācija, kas nepieciešama, lai identificētu apdrošināšanas sabiedrību, kurā apdrošināta Lietotāja civiltiesiskā atbildība;
7.19.5. nekavējoties jāziņo Sabiedrībai par negadījumu.
7.20. Lietotājam ir jāatlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi vai citādi jāatlīdzina tām ceļu satiksmes negadījuma laikā nodarītie zaudējumi (vai jāatlīdzina šādas summas civiltiesiskās atbildības apdrošinātājam) tajos gadījumos, kad Lietotāja vainas vai citu iemeslu dēļ, par kuru Sabiedrība nav atbildīga, apdrošinātājs atsakās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar transportlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, ja:
7.20.1. Lietotājs pārkāpis Noteikumu 7.19. punktā paredzētos nosacījumus;
7.20.2. pastāv Noteikumu 7.17. punktā norādītie apstākļi;
7.20.3. bojājumi radušies, Transportlīdzeklim nepiedaloties koplietošanas ceļu satiksmē: tas atradās garāžā, remontdarbnīcās, citā ceļu satiksmei neparedzētā vietā, tika izmantots ar ceļu nesaistītiem darbiem;
7.20.4. gadījumos, kad zaudējumi pārsniedz transportlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē norādītās summas vai ja apdrošinātājs, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs u.c. citu iemeslu dēļ atsakās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, par ko Sabiedrība nav atbildīga;
7.20.5. gadījumos, kad transportlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise nav spēkā vai apdrošinātājs atsakās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību Lietotāja vainas dēļ.
 
Bojājumu novērtēšana. Zaudējumu noregulēšana
 
7.21. Ja Sabiedrībai nodarīts kaitējums (izņemot gadījumu, kad zaudējumu apmērs ir iekļauts pušu iepriekš saskaņotajos naudas sodos, kuru apmēri ir norādīti Cenrādī), tiek noteikts Sabiedrībai nodarīto zaudējumu apmērs, piesaistot Sabiedrības profesionālus, neatkarīgus, sertificētus (licencētus) bojājumu novērtētājus un citus pakalpojumu sniedzējus.
7.22. Sabiedrība vai tās piesaistītais neatkarīgais zaudējumu noregulēšanas eksperts pēc sākotnējās informācijas saņemšanas veic negadījuma izmeklēšanu, kuras laikā var izvaicāt Lietotāju, negadījuma lieciniekus, izpētīt negadījuma vietu, nosūtīt informācijas pieprasījumus attiecīgajām tiesībsargājošajām institūcijām, ārstniecības iestādēm, kas veic medicīnisko ekspertīzi, arī organizācijām, kas uztur personu ar psihoneiroloģiskajām, toksikoloģiskām, narkomānijas problēmām reģistrus, kā arī citām organizācijām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja nepieciešams, jāuzņem fotogrāfijas, jāveic ekspertīzes un izmeklējumi. Visa bojājumu novērtēšanas un izmeklēšanas procesa laikā Lietotājam ir tiesības iesniegt Sabiedrībai un/vai tās piesaistītajam neatkarīgajam zaudējumu noregulēšanas ekspertam papildu materiālus, paskaidrojumus un pierādījumus.
7.23. Transportlīdzekļa bojājumus un Sabiedrībai nodarītos zaudējumus nosaka, ievērojot transportlīdzekļu, citu aktīvu novērtēšanas un vērtēšanas metodikas, bojājumu novērtēšanas metodikas un noteikumus, kas jāievēro neatkarīgiem zaudējumu noregulēšanas ekspertiem saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, nosakot Transportlīdzekļa bojājumus.
7.24. Sabiedrība vai tās piesaistītais zaudējumu noregulēšanas eksperts informē Lietotāju par zaudējumu noregulēšanas procesa sākšanu un, kad zaudējumu novērtēšana ir pabeigta, iesniedz Lietotājam bojājumu novērtēšanas aktu, izdevumu tāmi un ar to saistītos dokumentus un informāciju. Sabiedrības vai tās piesaistītā zaudējumu noregulēšanas eksperta secinājumi ir saistoši Lietotājam, ja vien šo Noteikumu 7.25. punkta noteiktajā kārtībā nav pierādīts, ka tie būtiski atšķiras no faktiskās situācijas.
7.25. Lietotājs 7 (septiņu) dienu laikā var izteikt savus pamatotos iebildumus pret Sabiedrības vai tās piesaistītā zaudējumu noregulēšanas eksperta veikto bojājumu novērtēšanu, iesniedzot piesaistīta neatkarīga sertificēta (licencēta) vērtētāja sagatavotu bojājumu novērtējuma un novērtējuma aktu, kas atbilst juridiskajām prasībām, kas attiecas uz šādu novērtējumu un dokumentiem (turpmāk tekstā – Alternatīvais zaudējumu akts). Lietotāja iesniegtais Alternatīvais zaudējumu akts un citi Lietotāja Sabiedrībai iesniegtie dokumenti tiek izvērtēti kopā ar citu Sabiedrības un tās piesaistītā zaudējumu noregulēšanas eksperta un citu pakalpojumu sniedzēju savākto un sagatavoto informāciju. Domstarpību starp pusēm gadījumā par zaudējumu apmēru, gala slēdzienu šajā jautājumā sniedz Sabiedrības piesaistītais zaudējumu noregulēšanas eksperts, kura secinājumi ir saistoši Sabiedrībai un Lietotājam. Lietotājs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Alternatīvo zaudējumu aktu un Lietotāja vai trešo personu nolīgta neatkarīga bojājumu novērtētāja darbu.
7.26. Lietotājs sedz Sabiedrībai radušos zaudējumu novērtēšanas, noregulēšanas un administrēšanas izdevumus, kā arī visus alternatīvās vai papildu izmeklēšanas vai bojājumu novērtēšanas izdevumus, kas radušies Lietotājam, īstenojot Noteikumu 7.25. punktā paredzētās tiesības. 
 
Papildu maksas
 
7.27. Ja Lietotājs, izmantojot Transportlīdzekli, pārkāpj Ceļu satiksmes noteikumus vai Ceļu satiksmes likumu, Sabiedrībai ir tiesības iekasēt administrēšanas maksu, kuras apmērs ir norādīts Cenrādī. Administrēšanas maksa ir paredzēta, lai segtu minimālas izmaksas, kas Sabiedrībai radušās saistībā ar šāda pārkāpuma administrēšanu.
7.28. Visus valsts uzliktos naudas sodus par Ceļu satiksmes noteikumu vai Ceļu satiksmes likuma pārkāpumiem sedz Lietotājs.
7.29. Lietotājam pašam ir jāmaksā ceļa nodeva par ceļu izmantošanu kravas transportlīdzekļiem tiesību aktos noteiktajā kārtībā (vairāk informācijas pieejama: https://www.csdd.lv/autocelu-lietosanas-nodeva-vinjete/autocelu-lietosanas-nodeva).
7.30. Noteikumos noteiktajos gadījumos Lietotājs sedz arī izmaksas, kas Sabiedrībai radušās saistībā ar Lietotāja radītā kaitējuma vai parāda administrēšanu, izņemot gadījumus, kad šādas izmaksas jau ir iekļautas Noteikumā norādītajā naudas soda apmērā, kas norādīts Cenrādī.
7.31. Lietotājam ir jāmaksā arī visi citi Cenrādī norādītie papildu maksājumi.
 
Naudas sodu, papildu nodevu, citu maksājumu samaksas noteikumi
 
7.32. Cenrādī norādīto naudas sodu un/vai papildu maksājumu Sabiedrība automātiski debetē no Maksājumu konta. Nauda tiek atvilkta no Maksājumu konta nekavējoties pēc pārkāpuma konstatēšanas, pienācīgi to fiksējot un savlaicīgi informējot par to Lietotāju (izmantojot Lietotni vai citus kanālus).
7.33. Lietotājs, saņemot Noteikumu 7.24. punktā norādītos dokumentus un rēķinu, apmaksā to 7 (septiņu) dienu laikā (izņemot gadījumus, kad Lietotājs izmanto savas Noteikumu 7.25. punktā paredzētās tiesības). 
 
Sabiedrība atbildība
 
7.34. Sabiedrība ir atbildīga par šajos Noteikumos paredzēto pienākumu izpildi un atlīdzina Lietotājam zaudējumus, kas radušies Sabiedrības pienākumu neatbilstošas izpildes dēļ tikai tad, ja tie radušies Sabiedrības vainas dēļ.
7.35. Neskarot iepriekš minētos nosacījumus, ciktāl šādu atbildības ierobežojumu pieļauj piemērojamie tiesību akti, Sabiedrība nav atbildīga par:
7.35.1. kaitējumu, kas Lietotājam nodarīts aizkavēšanās dēļ (piemēram, kavējot ierašanos noteiktā vietā u.tml.), noteikta datuma un laika nokavējuma dēļ, u.tml. saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu;
7.35.2. kaitējumu, ko Lietotājs nodarījis trešajām personām vai to īpašumam, izmantojot Pakalpojumus;
7.35.3. kaitējumu Lietotāja īpašumam, veselībai vai dzīvībai, kas Lietotājam nodarīts saistībā ar pakalpojumu izmantošanu;
7.35.4. peļņas, ienākumu, uzņēmējdarbības, iespēju slēgt līgumus vai vienošanās zaudēšanu, programmatūras, datu vai informācijas izmantošanas iespējas bojājumu vai zaudējumu, reputācijas zaudējumu vai kaitējumu tai;
7.35.5. zaudējumiem, kas Lietotājam radušies tādēļ, ka Lietotājs nevarēja izmantot Transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījuma vai citu no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ;
7.35.6. zaudējumiem, kas pārsniedz nesniegto vai neatbilstoši sniegto Pakalpojumu cenu.
7.36. Ja Sabiedrība nenodrošina atbilstošu Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam (t.i., Transportlīdzekļa rezervācijas laikā rezervētais Transportlīdzeklis neatrodas Lietotnē norādītajā vietā vai to nevar izmantot) un Lietotājs par to informē Sabiedrību, Sabiedrība pēc saviem ieskatiem apņemas: (i) atlīdzināt Lietotājam taksometra izdevumus, kuru apmērs jāsaskaņo telefoniski un kas nepārsniedz Cenrādī norādīto summu, vai (ii) piešķirt attiecīgās summas atlaidi, pārskaitot summu uz Lietotāja elektronisko maku.
7.37. Summa, ko Sabiedrība Lietotājam kompensē (par ko vienojušās puses vai ko nosaka kompetentā iestāde), pēc Lietotāja izvēles tiek iekļauta (ieskaitīta) turpmākajā rēķinā un/vai maksājumos par Pakalpojumiem vai pārskaitīta uz Maksājumu kontu, vai apmaksāta, pārskaitot to uz Lietotāja elektronisko maku.
7.38. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Sabiedrība nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja vai trešās personas darbībām vai bezdarbību.
 
VIII. PAKALPOJUMU CENA. PAPILDU MAKSAS. MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI
 
8.1. Par Pakalpojumu izmantošanu Lietotājs maksā Sabiedrībai Pakalpojumu likmēs norādīto un Pakalpojumu pasūtīšanas (rezervācijas) brīdī spēkā esošo cenu, kā arī visus Cenrādī norādītos papildu maksājumus.
8.2. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji noteikt un mainīt Pakalpojumu likmes, Cenrādi, citus rezervācijas nosacījumus, publiskojot tos Lietotnē un Tīmekļa vietnē. Šīs izmaiņas stājas spēkā pēc tam, kad tās ir publiskotas Lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē. Lietotājam katru reizi pirms rezervācijas apstiprināšanas Lietotnē ir jāpārbauda Pakalpojumu likmes, kas attiecas uz katru rezervāciju, un Cenrādis.
8.3. Lietotnē norādītajos gadījumos var tikt noteikti papildu maksājumi un likmes, kas norādīti Cenrādī vai Pakalpojuma likmēs:
8.3.1. maksa par Lietotāja identitātes pārbaudi (par vadītāja apliecības pievienošanu utt.);
8.3.2. reģistrācijas maksa, ko Lietotājs var tērēt par Pakalpojumiem;
8.3.3. minimālā Pakalpojumu cena (t.i., minimālā summa, kas tiek debetēta no Maksājumu konta neatkarīgi no Pakalpojumu ilguma).
8.4. Pakalpojumu maksas aprēķināšanai Lietošanas periods sākas no Transportlīdzekļa atbloķēšanas (pagarinātās rezervācijas gadījumā – no pagarinātā rezervācijas laika apstiprināšanas brīža) un ilgst līdz brauciena beigām, kad tiek veiktas Lietotnē norādītās darbības (vai līdz rezervācijas atcelšanai). Pakalpojumu cena tiek aprēķināta saskaņā ar Pakalpojumu likmēm un Cenrādi, kas ir spēkā Pakalpojumu pasūtīšanas (rezervācijas) brīdī. Transportlīdzekļa bloķēšana vai atbloķēšana (katra darbība atsevišķi) var ilgt līdz 1 (vienai) minūtei, un šis laiks ir iekļauts Lietošanas periodā.
8.5. Izņemot gadījumus, kad tiek piemērots Pakalpojumu plāns, kurā paredzēti citi noteikumi un nosacījumi, Pakalpojumu cena par katru Transportlīdzekļa nobraukto kilometru tiek aprēķināta, Transportlīdzekļa nobraukto kilometru skaitu reizinot ar likmi par kilometru, kas norādīts Pakalpojumu likmēs. Transportlīdzekļa veikto attālumu noapaļo uz augšu ar viena kilometra precizitāti.
8.6. Sabiedrība pēc saviem ieskatiem var noteikt un piemērot dažādus Pakalpojumu apmaksas plānus. Plāna veidi, maksājumu apmēri, noteikumi un nosacījumi, piemērotās cenas, piedāvātās priekšrocības un papildu noteikumi (ja tādi ir) tiek norādīti Tīmekļa vietnē un Lietotnē. 
8.7. Sabiedrībai ir tiesības, rīkojoties pēc saviem ieskatiem, piešķirt Lietotājam maksimālo kredītlimitu par sniegtajiem Pakalpojumiem un Pakalpojumu izmantošanu. Sabiedrībai ir ekskluzīvas tiesības mainīt, atcelt, samazināt vai palielināt šo limitu.
8.8. Pirms Lietotājs uzsāk Transportlīdzekļa lietošanu, Sabiedrībai ir tiesības pārbaudīt, vai Lietotāja Maksājumu kontā ir pietiekami daudz naudas, un rezervēt Maksājumu kontā Cenrādī norādīto summu. Kad brauciens beidzas, par Pakalpojumiem maksājamā summa var tikt atskaitīta no rezervētās summas; šādā gadījumā, ja rezervētā summa ir lielāka, starpība tiek atmaksāta Maksājumu kontā.
8.9. Lietotājam jāmaksā par sniegtajiem Pakalpojumiem ne vēlāk kā brauciena beigās, taču ilgstoša brauciena gadījumā Sabiedrībai ir tiesības periodiski debetēt aplēsto Pakalpojumu maksu no Maksājuma konta vēl pirms brauciena beigām. Lietotājs piekrīt, ka ne vēlāk kā brauciena beigās Pakalpojumu cena tiks automātiski debetēta šādā secībā, paredzot, ka vispirms visa Pakalpojumu cena tiks norakstīta no:
8.9.1. Lietotāja rīcībā esošajām dāvanām, bet ja Pakalpojumu cena pārsniedz to vērtību, atlikusī summa tiek norakstīta no
8.9.2. Lietotāja elektroniskā maka, bet ja cena pārsniedz tajā esošo līdzekļu apmēru, atlikusī summa tiek norakstīta no
8.9.3. Maksājumu konta; gadījumā, ja Lietotājs ir saistījis Kontu ar vairākām Maksājumu kartēm, summa tiek debetēta no Galvenās maksājumu kartes, bet ja Galvenajā maksājumu kartē nav pietiekami daudz līdzekļu – summa var tikt debetēta no citām Kontam piesaistītajām Maksājumu kartēm, utt.
Gadījumā, ja Pakalpojumu cenu un citus maksājumus neizdodas debetēt un/vai nepietiek līdzekļu augstāk norādītajos avotos, Sabiedrība mēģina automātiski debetēt Pakalpojumu cenu (tās atlikumu) laika intervālos pēc saviem ieskatiem, līdz summa tiek segta pilnībā. Gadījumā, kad Lietotājs piesaistījis Kontam vairāk nekā vienu Maksājumu karti, norēķini, debetēšana un citi Noteikumos paredzētie maksājumi tiek veikti no maksājumu kontam piesaistītās Galvenās maksājumu kartes.
8.10. Ja maksājumus par Pakalpojumiem 8.9. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos neizdodas veikt, Lietotājam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas ir jāveic galīgais norēķins par saņemtajiem Pakalpojumiem, veicot samaksu Sabiedrības bankas kontā.
8.11. Ja debetēšana neizdodas un/vai Maksājumu kontā nepietiek līdzekļu, Lietotājs var veikt jaunu braucienu (vai rezervēt Transportlīdzekli) tikai pēc parāda pilnīgas nomaksas.
8.12. Lietotājam ir tiesības norādīt rēķina rekvizītus un datus, pieslēdzoties Tīmekļa vietnes pašapkalpošanās sadaļā.
8.13. Sabiedrība izraksta rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem (pamatojoties uz datiem Lietotnē un Transportlīdzekļa sistēmā), un katru nedēļu nosūta to Lietotājam pa e-pastu šādā termiņā:
8.13.1. rēķinu par pagājušo nedēļu izraksta un nosūta Lietotājam nākamās pirmdienas vai nākamās darba dienas laikā, ja nākamā pirmdiena ir brīvdiena;
8.14. Sabiedrībai ir tiesības izrakstīt rēķinus par sniegtajiem Pakalpojumiem arī biežāk vai citos intervālos, nekā norādīts iepriekš. Sabiedrība tiesību aktos noteiktajā kārtībā izsniedz un piestāda Lietotājam rēķinus par visiem Cenrādī norādītajiem papildu maksājumiem.
8.15. Saņemot rēķinus, Lietotājam 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāpārbauda, vai tie ir pareizi un, ja tiek konstatētas neatbilstības, par to jāpaziņo Sabiedrībai. Lietotājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas ir jāizsaka visas pretenzijas saistībā ar rēķinos norādīto informāciju. Ja Lietotājs augstāk norādītajā termiņā pretenzijas neizsaka, tiek uzskatīts, ka Lietotājs akceptē izrakstīto rēķinu.
8.16. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iepazīties ar viņam izrakstītajiem rēķiniem Tīmekļa vietnē, pieslēdzoties pašapkalpošanās sadaļai. Ja visi norādītajā termiņā Lietotājam sniegtie Pakalpojumi tiek apmaksāti pilnā apmērā, Lietotājam nosūtītajā paziņojumā jānorāda, ka viņam jāsamaksā summa EUR 0,00. Citos gadījumos Lietotājam nosūtītajā paziņojumā norāda Pakalpojumu cenas nesamaksāto atlikumu.
8.17. Ja Lietotājs vēlas, lai rēķins tiktu izrakstīts atkārtoti vai labots, kas nav Sabiedrības vainas dēļ (piemēram, ja Lietotājs norāda nepareizus rekvizītus vai fiziskai personai izrakstītais rēķins faktiski ir jāizsniedz juridiskai personai), par šāda rēķina  izrakstīšanu vai labošanu tiek piemērots īpašs Cenrādī norādīts maksājums.
8.18. Gadījumā, ja Lietotājs savlaicīgi nesamaksā par sniegtajiem Pakalpojumiem un neizdara to Sabiedrības noteiktajā papildu saprātīgā termiņā, Sabiedrībai ir tiesības pilnvarot parādu piedziņas uzņēmumu veikt parāda piedziņas darbības vai nodot prasījuma tiesības pret Lietotāju parādu piedziņas uzņēmumam vai citam komersantam. Sabiedrība var nodot tās rīcībā esošos Lietotāja personas datus parādu piedziņas, administrēšanas, zaudējumu novērtēšanas un pārvaldīšanas un tamlīdzīgiem mērķiem valsts iestādēm un/vai tiesu izpildītājiem, citām personām un iestādēm, kurām ir tiesības saņemt un apstrādāt šādus datus.
8.19. Lietotājs maksā Sabiedrībai nokavējuma procentus 0,05 % apmērā no nokavētās summas par katru kavējuma dienu.
8.20. Ja Lietotājs nesamaksā par Pakalpojumiem un neatgriež Transportlīdzekli, Sabiedrībai ir tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam Noteikumu IX sadaļā noteiktajā kārtībā, bloķēt Transportlīdzekļa lietošanu, tā atbloķēšanu un/vai tā dzinēja iedarbināšanu līdz Lietotājs samaksā par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī tiesības ziņot policijai par Transportlīdzekļa nelikumīgu piesavināšanos.
8.21. Visas summas, ko Lietotājs saskaņā ar šiem Noteikumiem maksā Sabiedrībai, izmaksā, debetē un ieskaita šādā secībā:
8.21.1. nokavējuma procenti;
8.21.2. parāds par sniegtajiem Pakalpojumiem;
8.21.3. naudas sodi;
8.21.4. kaitējuma atlīdzināšana (kompensācija);
8.21.5. citas Sabiedrībai pienākošās maksas un maksājumi.
 
Dāvanas, atlaides, kuponi, elektroniskais maks
 
8.22. Lietotājs var iegādāties vai saņemt no citas personas dāvanu vai atlaižu kuponu, vai arī Sabiedrība var par Lietotāja sociāli atbildīgu uzvedību un sabiedrībai noderīgu uzvedību, vai arī kā kompensāciju par Lietotājam sagādātajām neērtībām vai izmaksām, kas radušās, izmantojot Pakalpojumus, vai citos gadījumos (piemēram, Lietotājam uzpildot degvielas tvertni u.tml.), piešķirt Lietotājam pēc saviem ieskatiem dāvanu kuponu, atlaižu kuponu vai citu priekšrocību (turpmāk tekstā – Kupons), ko Lietotājam ir tiesības izmantot, lai norēķinātos par Pakalpojumiem vai izmantotu citiem mērķiem, kas norādīti Lietotnē.
8.23. Sabiedrība piedāvā dažādu nominālvērtību un summu kuponus. Sabiedrība pēc saviem ieskatiem var noteikt, ka Kupona cena ir mazāka par Kupona nominālvērtību.
8.24. Kupons nav Sabiedrības garantija vai apņemšanās, ka Sabiedrība turpinās sniegt Pakalpojumus neierobežotu laika periodu ar tiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem, un tādā pašā veidā, kā Kupona iegādes brīdī vai koda saistīšanas laikā ar Kontu laikā.
8.25. Par sniegtajiem Pakalpojumiem Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos tiek izrakstīts PVN rēķins, paredzot, ka Kupons dod tiesības uz attiecīgās summas atlaidi par Pakalpojumiem, par kuru attiecīgi tiek samazināta Pakalpojumu cena.
8.26. Aktivizējot Kuponu, Lietotāja elektroniskajā makā automātiski tiek pievienots līdzvērtīgs kredītu skaits (Pakalpojumu priekšapmaksas vērtība). Lietotājs pakalpojumu saņemšanai var izmantot kredītus. Sabiedrībai ir tiesības piedāvāt dažādas atlaides un akcijas, kas ļauj izmantot kredītus, lai saņemtu vairāk tās Pakalpojumu un izmēģinātu jaunus Pakalpojumus.
8.27. Kupona un tā koda derīguma termiņš ir norādīts Lietotnē. Ja Kuponi netiek pilnībā izmantoti to derīguma termiņā, tiek uzskatīts, ka Pakalpojums Pircējam ir sniegts un šāds Kupons tiek anulēts.
8.28. Kontā esošā summa, kas nav izmantota Pakalpojumiem, nevar tikt pārskaitīta uz citu Kontu un netiek atmaksāta, Lietotājam dzēšot vai atceļot Kontu.
8.29. Lietotājs Lietotnē var pārbaudīt elektroniskā maka atlikumu un Kuponu derīguma termiņu.
8.30. Kupons nav apmaināms pret naudu, un pēc tā iegūšanas tas nav atgriežams vai pārskaitāms.
8.31. Sabiedrība patur tiesības nepieņemt Kupona kodu, apturēt vai anulēt kredīta apjomu vai citādi ierobežot Pakalpojumu sniegšanu, ja Lietotāja rīcība rada pamatotas aizdomas, ka Kupons ir viltots, izmantots ļaunprātīgi, nelikumīgi vai citādi pārkāpj Noteikumus vai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.
8.32. Lietotājam ir tiesības no Maksājumu konta uz Kontā esošo elektronisko maku pārskaitīt naudas summu, kuru vēlāk Lietotājs var izmantot, lai samaksātu par Pakalpojumiem Noteikumu 8.9. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc Lietotāja pieprasījuma Sabiedrība šo summu atgriež sākotnējā Maksājumu kontā no elektroniskā maka.
 
IX. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS APTURĒŠANA
 
Pakalpojumu īslaicīga apturēšana (Konta bloķēšana)
 
9.1. Ja Lietotājs, pēc Sabiedrības ieskatiem, neievēro šos Noteikumus, neveic norēķinus par saņemtajiem Pakalpojumiem, mēģina kaitēt Lietotnes stabilitātei un darbībai, tās drošībai, kā arī citos Noteikumos norādītajos gadījumos (piemēram, Noteikumu III sadaļa), Sabiedrībai ir tiesības pēc savas izvēles un ieskatiem nekavējoties piemērot Lietotājam vienu vai visus no šiem pagaidu aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti, lai aizsargātu Lietotāja tiesības un likumīgās intereses, Sabiedrību, citus lietotājus un trešās personas (turpmāk tekstā - Pagaidu aizsardzības pasākumi):
9.1.1. uz laiku apturēt Pakalpojumu sniegšanu (bloķēt Kontu) (t.i., ierobežot Lietotāja iespējas rezervēt Transportlīdzekli);
9.1.2. atcelt Lietotāja jau pasūtītos ceļojumus vai rezervācijas, un
9.1.3. piemērot citus adekvātus un samērīgus pagaidu rakstura pasākumus, kas ir atbilstoši šajā punktā noteikto mērķu sasniegšanai.
9.2. Pagaidu aizsardzības pasākumi var tikt piemēroti arī pēc Lietotāja pieprasījuma, t.i., pēc paša Lietotāja iniciatīvas. Turklāt Latvijā automātiski ir spēkā pagaidu vai citi analogi Pakalpojumu sniegšanas apturēšanas līdzekļi, kas Lietotājam tiek piemēroti Lietuvā un/vai Igaunijā, t.i., saskaņā ar Lietotāja līgumu, kas noslēgts ar UAB Prime Leasing un/vai CityBee Eesti OÜ, paredzot, ka tie ir pareizi piemēroti Lietotājam un ir spēkā saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem.
9.3. Sabiedrība, izvēloties Pagaidu aizsardzības pasākumus un nosakot to piemērošanas termiņu, izvērtē pārkāpuma raksturu, ilgumu, pārkāpuma sekas, Lietotāja agrāko rīcību, izmantojot Pakalpojumus, un citus būtiskus kritērijus.
9.4. Sabiedrība nekavējoties informē Lietotāju (Lietotnē vai citādi) par Lietotājam piemērotajiem Pagaidu aizsardzības pasākumiem. Pagaidu aizsardzības pasākumi stājas spēkā un uz Lietotāju sāk attiekties nekavējoties (tajā skaitā gadījumos, kad Sabiedrība nolemj tos piemērot pēc tam, kad ir sniegts paziņojums par pārkāpumu saskaņā ar Noteikumu 9.6. punktu).
9.5. Sabiedrībai piemērojot vienu vai vairākus Pagaidu aizsardzības pasākumus Noteikumos paredzētajā kārtībā, termiņos un nosacījumos:
9.5.1. uz laiku tiek apturēta Pakalpojumu sniegšana Lietotājam;
9.5.2. uz laiku tiek apturēta ar to saistīto Sabiedrības pienākumu izpilde;
9.5.3. Lietotājam nekavējoties jāpabeidz brauciens (ja paziņojums saņemts brauciena laikā) un jāatgriež Transportlīdzeklis tuvākajā Stāvēšanas zonā;
9.5.4. ja tam ir pietiekams pamats un objektīvs iemesls (piemēram, Lietotājs nelikumīgi turpina lietot Transportlīdzekli, atsakās atdot Transportlīdzekli), Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Transportlīdzekļa lietošanu, tā atbloķēšanu un/vai dzinēja iedarbināšanu, kā arī paņemt Transportlīdzekli bez Lietotāja līdzdalības;
9.5.5. Lietotājam tiek piemēroti Noteikumos paredzētie vispārīgie atbildības līdzekļi.
9.6. Pirms viena vai vairāku Pagaidu aizsardzības pasākumu piemērošanas Sabiedrībai ir tiesības, bet ne pienākums prasīt, lai Lietotājs Sabiedrības noteiktajā termiņā novērstu pārkāpumu.
9.7. Pagaidu aizsardzības pasākumi tiek atcelti un atkal tiek piedāvāta iespēja izmantot Pakalpojumus:
9.7.1. pēc Lietotāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas ar nosacījumu, ka:
9.7.1.1. Lietotājs novērš pārkāpumu (pārkāpumus) un tā (to) sekas (piemēram, sedz parādu utt.);
9.7.1.2. zūd citi iemesli, kas kalpoja par pamatu pagaidu aizsardzības pasākumu piemērošanai;
9.7.2. pēc Sabiedrības iniciatīvas un ieskatiem.
9.8. Ja, beidzoties Noteikumu 9.3. punktā norādītajam termiņam Pagaidu aizsardzības pasākumi netiek atcelti saskaņā ar Noteikumu 9.7. punktā noteikto kārtību, Sabiedrība izbeidz Līgumu saskaņā ar Noteikumu X sadaļu.
9.9. Sabiedrībai ir tiesības piemērot Pagaidu aizsardzības pasākumus pēc savas izvēles un ieskatiem kopā ar Noteikumu VII sadaļā paredzētajiem atbildības līdzekļiem vai to vietā.
 
X. LĪGUMA IZBEIGŠANA
 
10.1. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā jebkādu iemeslu dēļ izbeigt Līgumu un pieprasīt sava Konta deaktivizēšanu, par to rakstiski paziņojot Sabiedrībai. Sabiedrība, saņemot Lietotāja paziņojumu par Līguma izbeigšanu, izbeidz Līgumu un deaktivizē Kontu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā. Līguma izbeigšana neatbrīvo Lietotāju no saistību, kas radušās pirms Līguma izbeigšanas, izpildes. 
10.2. Sabiedrībai ir tiesības izbeigt Līgumu ar Lietotāju, 7 (septiņas) dienas iepriekš par to informējot Lietotāju (ar paziņojumu Lietotnē, e-pastā un/vai īsziņu) šādos gadījumos:
10.2.1. ja Transportlīdzekli vadījusi persona, kurai nav šādu tiesību;
10.2.2. ja Transportlīdzeklis izmantots mērķiem, kam tas nav paredzēts;
10.2.3. ja vadītājs vadījis transportlīdzekli alkohola reibumā (virs 0,00 promilēm) vai narkotisko/psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē (vai ja Lietotājs pēc ceļu satiksmes negadījuma pirms apstākļu noskaidrošanas lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, vai izvairījies no alkohola satura noteikšanas asinīs vai reibuma pārbaudes);
10.2.4. Ja Lietotājs tīši vai rupjas neuzmanības dēļ izraisījis Transportlīdzekļa bojājumus (piemēram, būtiskas ātruma pārsniegšanas, bīstamas vai neapdomīgas braukšanas, citu rupju Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu dēļ);
10.2.5. pārgalvīgas un bīstamas braukšanas gadījumā;
10.2.6. Lietotājs pametis negadījuma vietu;
10.2.7. Lietotājs nepilda ceļu policijas vai citu kompetentu iestāžu norādījumus;
10.2.8. Lietotājs izmanto Transportlīdzekli noziedzīga nodarījuma izdarīšanai;
10.2.9. Lietotājs neziņo Sabiedrībai, policijai, ugunsdzēsības dienestam un/vai citām kompetentajām iestādēm vai dienestiem par ceļu satiksmes negadījumu;
10.2.10. Lietotājs pārkāpj Noteikumu 7.19. punktā paredzēto;
10.2.11. ja Lietotājs nesedz parādu par saņemtajiem Pakalpojumiem ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem;
10.2.12. Lietotājam piemērotie pagaidu aizsardzības pasākumi netiek atcelti līdz Noteikumu 9.3. punktā norādītā termiņa beigām vai Sabiedrība konstatē citus šajā Noteikumu punktā minētos Līguma izbeigšanas iemeslus pirms Noteikumu 9.3. punktā norādītā termiņa beigām;
10.2.13. ja Pagaidu aizsardzības pasākumi Lietotājam tiek piemēroti trīs vai vairāk reizes viena kalendārā gada laikā;
10.2.14. ja Lietotājs izveido Kontu, pārkāpjot Noteikumu un/vai tiesību aktu prasības;
10.2.15. ja Lietotājs rupji pārkāpj šos Noteikumus un/vai turpina pārkāpt šos Noteikumus, un/vai pastāv citi objektīvi apstākļi, kuru dēļ Sabiedrības ieskatā Lietotājs rada draudus citiem lietotājiem, klientiem, sabiedrībai, Sabiedrībai un Transportlīdzeklim;
10.2.16. tiesību aktos noteiktajos gadījumos un termiņos.
10.3. Turklāt Sabiedrībai ir tiesības piemērot Lietotājam Pagaidu aizsardzības pasākumus, kas paredzēti Noteikumu IX sadaļā pirms Līguma izbeigšanas.
10.4. Noteikumu 10.2. norādītie gadījumi ietver arī gadījumus, kad trešā persona, kurai Lietotājs ar savu aktīvu vai pasīvu rīcību un/vai bezdarbību tieši vai netieši, tīši vai nolaidības dēļ ļāvis, piekritis, nodevis vai kā citādi pieļāvis vai padarījis iespējamu, vai jebkādā citā veidā radījis iespēju trešajai personai vai trešo personu grupai iekļūt, vadīt un/vai citādi izmantot Transportlīdzekli, tā piederumus un/vai Lietotāja Kontu, vai arī to nav novērsis, pārkāpj Noteikumus vai veic citas darbības un/vai nodara kaitējumu Sabiedrībai un/vai citām personām, tai skaitā pašam Lietotājam.
10.5. Pēc tam, kad Sabiedrība pārtrauc Līgumu ar Lietotāju Noteikumos noteiktajā kārtībā un atbilstoši nosacījumiem:
10.5.1. Konts tiek anulēts;
10.5.2. Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta;
10.5.3. tiek pārtraukta ar to saistīto Sabiedrības pienākumu izpilde;
10.5.4. Lietotājam nekavējoties jāpabeidz brauciens (ja paziņojums saņemts brauciena laikā) un jāatgriež Transportlīdzeklis tuvākajā Stāvēšanas zonā;
10.5.5. ja tam ir pietiekams pamats un objektīvs iemesls (piemēram, Lietotājs nelikumīgi turpina lietot Transportlīdzekli, atsakās atdot Transportlīdzekli), Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Transportlīdzekļa lietošanu, tā atbloķēšanu un/vai dzinēja iedarbināšanu, kā arī paņemt Transportlīdzekli bez Lietotāja līdzdalības;
10.5.6. uzskatāms, ka Līgums ir izbeigts Lietotāja vainas dēļ;
10.5.7. Lietotājam tiek piemēroti Noteikumos paredzētie atbildības līdzekļi.
 
Aizliegums turpmāk izmantot Pakalpojumus
 
10.6. Ja Līgums ar Lietotāju tiek izbeigts jebkāda iemesla dēļ, Sabiedrībai ir tiesības pēc savas izvēles un ieskatiem ierobežot Lietotāja iespēju vai aizliegt tam turpmāk slēgt Līgumu un izmantot Pakalpojumus uz Sabiedrības noteiktu termiņu. Šajā Noteikumu punktā paredzēto pasākumu ilgums ir līdz 10 gadiem, izņemot ārkārtējus gadījumus (piemēram, transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā vai transportlīdzekļa vadīšana narkotisko/psihotropo vielu ietekmē, nodarot lielu kaitējumu Sabiedrībai vai citām personām (to īpašumam, veselībai, dzīvībai) Lietotāja tīšas darbības vai rupjas neuzmanības dēļ), kad Sabiedrība pēc saviem ieskatiem var piemērot ilgāku šādu pasākumu piemērošanas periodu.
10.7. Attiecinot šādus pasākumus un nosakot to piemērošanas termiņu, Sabiedrība izvērtē pārkāpuma raksturu, apdraudējuma pakāpi, ilgumu, pārkāpuma sekas, Lietotāja agrāko rīcību, izmantojot Pakalpojumus, un citus būtiskus kritērijus.
10.8. Visā Noteikumu 10.6. punktā norādītajā periodā Lietotājam ir aizliegts:
10.8.1. izmantot Pakalpojumus;
10.8.2. izveidot jaunu Kontu;
10.8.3. mēģināt apiet vai izvairīties no šī aizlieguma ar jebkādiem līdzekļiem;
10.8.4. izveidot Kontu uz citas personas vārda, izmantojot citu personu Kontus utt.
10.9. Noteikumu 10.6. punktā norādītā termiņa beigās vai agrāk, ja Lietotājs uzskata, ka Noteikumu 10.6. punktā norādītie apstākļi/iemesli ierobežojumu piemērošanai ir zuduši, Lietotājam ir tiesības iesniegt Sabiedrībai pamatotu pieprasījumu par iespēju atkārtoti izveidot Kontu un atsākt izmantot Sabiedrības pakalpojumus.
 10.10. Sabiedrībai ir tiesības, rīkojoties pēc saviem ieskatiem, vienpusēji atcelt Noteikumu 10.6. punktā norādītos ierobežojumus Lietotājam agrāk nekā norādīts Noteikumu 10.6. punktā.
 10.11. Pamatojoties uz Privātuma politikā norādīto pamatojumu, atbilstoši tajā norādītajai kārtībai un termiņiem Sabiedrībai ir tiesības turpināt Lietotāja datu apstrādi arī pēc Līguma izbeigšanas un Konta deaktivizēšanas, kas nepieciešams šo Noteikumu un Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.
 
XI. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI
 
11.1. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus, paziņojot par to Lietotājam pa e-pastu; Noteikumu grozījumi tiks norādīti arī Lietotnē un Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi stājas spēkā 5 (piecu) dienu laikā pēc to paziņošanas Lietotājiem. Ja Lietotājs pasūta (rezervē) Pakalpojumus saskaņā ar grozītajiem Noteikumiem, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis grozījumiem. Attiecībā uz veiktajām rezervācijām (sāktiem braucieniem) visos gadījumos tiek piemērota tā Noteikumu redakcija, kas bija spēkā rezervācijas brīdī.
11.2. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji jebkurā laikā noteikt un mainīt Pakalpojumu likmes, Cenrādi, citus rezervācijas nosacījumus, publiskojot tos Lietotnē un Tīmekļa vietnē. Šīs izmaiņas stājas spēkā pēc tam, kad tās ir publiskotas Lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē. Attiecībā uz veiktajām rezervācijām (sāktiem braucieniem) visos gadījumos tiek piemērotas tās likmes, kas bija spēkā rezervācijas brīdī.
11.3. Šo Noteikumu izpratnē tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir atbilstoši rakstveidā informēts nākamajā dienā pēc tam, kad: (i) Lietotājam nosūtīts e-pasta paziņojums uz viņa Kontā norādīto e-pasta adresi; vai (ii) Lietotnes paziņojums nosūtīts Lietotāja Kontā.
11.4. Šo Noteikumu izpratnē tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir atbilstoši rakstveidā informējis Sabiedrību nākamajā dienā pēc tam, kad: (i) no savā Kontā norādītās e-pasta adreses nosūta e-pasta paziņojumu uz Sabiedrības e-pasta adresi info@citybee.lv; vai (ii) uz e-pasta adresi info@citybee.lv nosūta pieprasījumu, kas parakstīts ar kvalificētu elektronisko parakstu (piemēram, izmantojot Smart-ID vai mobilo parakstu). Gadījumos, kad saskaņā ar Noteikumiem Lietotājam nekavējoties jāinformē Sabiedrība, šāds Lietotāja pienākums uzskatāms par pienācīgi izpildītu tikai tad, ja Sabiedrība tiek informēta tiešas un tūlītējas saziņas veidā, t.i., ar telefona zvanu.
11.5. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji nodot visas vai dažas no šiem Noteikumiem un/vai Līguma izrietošās tiesības un pienākumus trešajai personai, (i) par to iepriekš rakstveidā informējot Lietotāju vai visus Lietotājus (nosūtot vispārīgu paziņojumu pa e-pastu vai ar Lietotnes paziņojumu Kontā); un (ii) pārliecinoties, ka Lietotāja tiesību apjoms šādas nodošanas dēļ nesamazinās.
11.6. Visas tiesības, kas saskaņā ar Noteikumiem nav skaidri piešķirtas Lietotājam, pieder Sabiedrībai. Lietotne, visi Lietotnes izmantošanas laikā savāktie dati (tostarp visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības) ir un paliek Sabiedrības, ar Sabiedrību saistīto uzņēmumu vai licenču turētāju īpašums. Sabiedrībai ir tiesības arī pēc Līguma izbeigšanas turpināt izmantot Lietotāja sniegto saturu, kuru nevar izmantot citur kā Lietotnē vai kas ir saistīts tikai ar Lietotāja darbībām, izmantojot Lietotni, vai kas ir saistīts ar citiem Sabiedrības datiem un nav atdalāms vai atdalāms tikai ar nesamērīgām pūlēm, vai kuru Lietotājs ir izveidojis kopā ar citām personām, un citiem klientiem vai personām ir jānodrošina iespēja turpināt izmantot saturu.
11.7. Lietotājam nav tiesību un viņš nevar atļaut trešajām personām:
11.7.1. izmantot, attēlot vai pārvaldīt Sabiedrības vai CityBee vārdus, zīmes vai darbus jebkādiem citiem mērķiem, izņemot Lietotnes izmantošanu;
11.7.2. izveidot vai reģistrēt jebkādas zīmes, domēna nosaukumus, programmatūras vārdiskās zīmes vai nosaukumus, vai sociālo mediju lietotājvārdus vai profilus, kas satur Sabiedrības nosaukumus, zīmes vai darbus, vai mulsinoši vai pēc būtības līdzīgas zīmes, nosaukumus vai darbus;
11.7.3. izmantot Sabiedrības vai CityBee nosaukumus, zīmes vai darbus kā attēlu vai ekrāna fonu savā sociālo mediju profilā;
11.7.4. iegādāties atslēgvārdus (tostarp, bet ne tikai Google AdWords), kas satur Sabiedrības vai CityBee nosaukumus, zīmes vai darbus; vai
11.7.5. reģistrēt, norādīt, izmantot, kopēt un/vai pieprasīt Sabiedrības vai CityBee nosaukumu, jebkādiem nolūkiem un jebkādā veidā uz atsevišķiem Sabiedrības vai CityBee nosaukumiem, zīmēm vai darbiem, vai jebkādiem mulsinošiem vai pēc būtības līdzīgiem nosaukumiem, zīmēm, nosaukumiem vai darbiem atsevišķi vai kopā ar citiem burtiem, pieturzīmēm, vārdiem, simboliem, zīmējumiem un/vai citiem radošiem darbiem vai elementiem, izņemot iepriekš norādītos izņēmumus.
11.8. Jebkura Noteikumu punkta spēkā neesamība neietekmē citu Noteikumu punktu spēkā esamību un izpildāmību. Jebkurš šāds nederīgs, nelikumīgs vai neizpildāms punkts tiek uzskatīts par anulētu.
11.9. Jebkādas pretenzijas par Pakalpojumiem ir piesakāmas ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc tam, kad Lietotājs uzzināja (tam vajadzēja uzzināt) par neatbilstoši sniegtiem Pakalpojumiem. Sabiedrība tiecas atbildēt uz Lietotāja pretenziju pēc iespējas ātrāk, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. Ja Sabiedrība neapmierina Lietotāja pretenziju vai apmierina to tikai daļēji, Lietotājam ir tiesības vērsties nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības institūcijā, t.i., Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai izmantot Patērētāju strīdu izšķiršanas komisiju: https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija.
 11.10. Lietotājs var izmantot Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) platformu (plašāku informāciju skatīt https://ec.europa.eu/consumers/odr). Šis nosacījums nekādi neierobežo Lietotāja tiesības vērsties kompetentā tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības.
 11.11. Jebkuri strīdi un nesaskaņas starp pusēm tiek risināti kompetentā Latvijas Republikas tiesā. Šie Noteikumi tiek interpretēti un piemēroti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 11.12. Par jebkuriem jautājumiem, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem, Lietotājs var vērsties Sabiedrībā pa tālruni +371 28908649, e-pastu: info@citybee.lv.
 
 
Noteikumi atjaunināti: 2022. gada 23 maija