Jaunais izdevums tika apstiprināts 2021.01.14 ar direktora rīkojumu Nr. CBLV-IO21-2

 

NOMAS UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAS

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

I.            VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.       Šie SIA “CityBee Latvija”, juridiskās personas reģistrācijas numurs50203191721, juridiskā adrese Piestātnes iela 11A, Jūrmala, LV-2015, Latvijas Republika (turpmāk tekstā “Sabiedrība”) Nomas un pakalpojumu nodrošināšanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā “Noteikumi un nosacījumi”) regulē (i) Lietotāja reģistrācijas kārtību, (ii) motorizēto transportlīdzekļu, divriteņu transportlīdzekļu un īpašuma rezervēšanu un izmantošanu, (iii) noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami transportlīdzekļu un īpašuma darbībai, (iv) atbildības noteikumus, kā arī (v) maksājumu noteikumus un nosacījumus.

1.2.       Gadījumos, kad Lietotājam rodas kādi jautājumi saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājam ir tiesības sazināties ar Sabiedrību, izmantojot šādu kontaktinformāciju: tālrunis +371 28908649, e-pasts info@citybee.lv.

1.3.       Tiek uzskatīts, ka Sabiedrība un Lietotājs ir noslēguši līgumattiecības saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

 

II.          DEFINĪCIJAS

2.1.       Lietotājs” ir Sabiedrības klients (fiziska persona), kurš pieņem šos Noteikumus un nosacījumus un izmanto Pakalpojumus, pamatojoties uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

2.2.       Transportlīdzeklis” ir divriteņu transportlīdzeklis, kuru vada muskuļu spēks vai ko darbina elektromotors, vai motorizētais transportlīdzeklis, ko Sabiedrība piegādājusi Lietotājam par maksu, pamatojoties uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

2.3.       Īpašums” ir Sabiedrības īpašums, kas nav paredzēts vai iecerēts dalībai publiskajā satiksmē un tiek nodots Lietotājam lietošanai, pamatojoties uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem un saskaņā ar tā tiešo mērķi. Par Īpašumu tiek uzskatīti, tai skaitā, bet ne tikai kamanas, ūdens velosipēdi, kā arī citi īpašumi, kas nav klasificēti kā Transportlīdzekļi un kas atbilst iepriekš norādītajam aprakstam.

2.4.       Lietošanas periods” ir laika periodu no Transportlīdzekļa vai Īpašuma savākšanas (atbloķēšanas) brīža līdz Transportlīdzekļa vai Īpašuma atgriešanas (bloķēšanas) brīdim.

2.5.       Pakalpojumi” ir visi pakalpojumi, ko Sabiedrība sniedz Lietotājam, ieskaitot nomu (lietošanas nodrošināšana), apkopi (kapitālais remonts un kārtējie remonti, tehniskais atbalsts), civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī Transportlīdzekļa vai Īpašuma parastai lietošanai un darbībai nepieciešamo materiālu un degvielu piegādi.

2.6.       Vietne” ir vietne, kas pieejama www.citybee.lv.

2.7.       Mobilā lietotne” ir lietotnes programmatūra, kas paredzēta viedtālruņiem, planšetdatoriem un/vai citām mobilajām ierīcēm, ar kuru palīdzību tiek veikta Transportlīdzekļa rezervācija, atslēgšana, pieslēgšana un/vai citas programmatūrā paredzētās darbības.

2.8.       Elektroniskā sistēma” ir Transportlīdzekļa rezervēšanas sistēma Mobilajā lietotnē.

2.9.       Transportlīdzekļa sistēma” ir Transportlīdzeklī uzstādīta elektroniskā sistēma, kas reģistrē Transportlīdzekļa atrašanās vietu, Transportlīdzekļa veikto attālumu, Transportlīdzekļa izmantošanas laiku, Degvielas kartes izmantošanu un citus ar Transportlīdzekli un tā izmantošanu saistītus datus, kā arī pārsūta šos datus Sabiedrībai.

2.10.    Cenrādis” ir maksa par Pakalpojumu, soda naudas, zaudējumu summas, citas maksas, kas publicētas Vietnē un Mobilajā lietotnē. Cenrādis ir šo Noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa.

2.11.    Ceļu satiksmes noteikumi” ir attiecīgajā valstī piemērojamie ceļu satiksmes noteikumi un saistītie likumi.

2.12.    Degvielas karte” ir katrā motorizētajā Transportlīdzeklī esoša degvielas karte, kas paredzēta maksai par degvielu Sabiedrības norādītajā benzīna/gāzes/degvielas uzpildes stacijā.

2.13.    Stāvvieta” ir stāvvieta, no kuras Lietotājs paņem Transportlīdzekli, un/vai kurā Transportlīdzekli var atgriezt.

2.14.    Konfidencialitātes politika” ir Sabiedrības Konfidencialitātes politika, kas ietver informāciju par Lietotāja personas datu apstrādi, t.sk., Lietotāja kā datu subjekta tiesības.

2.15.    Šo Noteikumu un nosacījumu nolūkā atkarībā no konteksta terminiem vienskaitļa un daudzskaitļa formā ir vienāda nozīme.

 

III.         KONTA REĢISTRĀCIJA

3.1.       Lietotājam ir tiesības izmantot Pakalpojumus tikai pēc šeit noteiktās procedūras izpildes, t.i., reģistrēšanās Mobilajā lietotnē un sava personīgā elektroniskā konta (turpmāk - “CityBee konts”) izveidošanas.

3.2.       Jebkurā laikā pēc reģistrācijas Lietotājam var būt tiesības izvēlēties Premium līmeņa abonementu, kas par papildu samaksu nodrošina Lietotājam papildu priekšrocības (turpmāk - “Premium plāns”). Ar Premium plānu saistīto maksu summas, noteikumi un priekšrocības ir norādītas Vietnē un Mobilajā lietotnē, kā arī tās var atrast Cenrādī.

3.3.       Reģistrācijas procesā Lietotājs:

3.3.1.       uzmanīgi un atbildīgi izlasa šos Noteikumus un nosacījumus, Cenrādi, Apdrošināšanas noteikumus, Konfidencialitātes politiku (kā arī to pielikumus) un reģistrācijas veidlapā noklikšķina uz pogas “Es piekrītu”. Noklikšķinot uz pogas “Es piekrītu”, Lietotājs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir skaidra, saprotama un ka viņš/viņa piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem;

3.3.2.       sniedz tādus datus, informāciju un/vai dokumentus, kurus Sabiedrība reģistrācijas brīdī var pamatoti pieprasīt (tostarp aizpildot laukus ar pieprasīto informāciju);

3.3.3.       norāda savu e-pasta adresi (kas tiks izmantota kā Lietotāja identifikācijas kods) un izveido unikālu paroli, kas tiks izmantota turpmākajiem pieteikšanās gadījumiem Elektroniskajā sistēmā;

3.3.4.       izvēlas identifikācijas veidu: unikālu Lietotāja izveidotu PIN kodu, identifikāciju, izmantojot pirksta nospiedumu un/vai sejas atpazīšanas sistēmu (turpmāk tekstā kopā saukta – “Parole”), ko Lietotājam būs nepieciešams izmantot (ievadīt) ikreiz, piekļūstot Mobilajai lietotnei. Lietotājam var nebūt iespējas izvēlēties pirksta nospiedumu vai sejas atpazīšanu kā Paroli, ja viņa/viņas mobilā ierīce neatbalsta šādu funkciju;

3.3.5.       sasaista savu CityBee kontu ar derīgu maksājumu karti. Sabiedrība ir tiesīga veikt Lietotāja maksājumu kartes pārbaudi, proti, rezervēt summu EUR 1 (viena) apmērā, kas pēc veiksmīgas pārbaudes (rezervācijas) tiks atgriezta Lietotāja piesaistītās maksājumu kartes kontā (turpmāk tekstā - “Maksājumu konts”). Rezervētās summas faktiskās atmaksas termiņš ir atkarīgs no noteikumiem un nosacījumiem, ko piemēro finanšu (maksājumu) iestāde, kas izdevusi Lietotāja maksājumu karti;

3.3.6.       lietojot motorizētos Transportlīdzekļus, nodrošina derīgu dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt motorizētos Transportlīdzekļus (t.i., vadītāja apliecību), un apstiprina to derīgumu, ievērojot Mobilajā lietotnē noteikto kārtību:

3.3.6.1.    augšupielādē savas sejas un autovadītāja apliecības priekšpuses fotoattēlus;

3.3.6.2.    Sabiedrība pārbauda sejas līdzību un dokumenta, kas apliecina tiesības vadīt motorizētos transportlīdzekļus, derīgumu.

3.4.       Ja Lietotājs neievada pareizus datus vai ievada nepareizus vai nepatiesus datus, Lietotāja reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek atcelta.

3.5.       Lietotājs aizsargā detalizēto informāciju par pieteikšanos un Paroli, un Lietotājam nav tiesību to izpaust trešajām personām. Lietotājs ir atbildīgs par savas pieteikšanās informācijas un Paroles drošības un konfidencialitātes nodrošināšanu.

3.6.       Lietotājam nav tiesību:

3.6.1.       nodot, tirgot vai iznomāt savu CityBee kontu;

3.6.2.       veidot viltus, nelikumīgus, nepatiesus CityBee kontus.

3.7.       Lietotājs nekavējoties paziņo Sabiedrībai, ja viņa/viņas:

3.7.1.       pieteikšanās dati ir pazaudēti vai kļūst pieejami trešajai personai;

3.7.2.       CityBee konts ir apdraudēts vai pieejams trešajai personai.

3.8.       Saņemot lietotāja 3.7. punktā minēto paziņojumu, Sabiedrība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba stundu laikā, bloķē Lietotāja CityBee kontu.

3.9.       Gan Sabiedrība, gan Lietotājs apņemas paziņot viens otram par jebkādām izmaiņām to datos (vārds, uzvārds/nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs u.c.) ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā.

3.10.    Zaudējumus, kas radušies pēc 3.7. punktā minētā Lietotāja paziņojuma, sedz Sabiedrība, izņemot gadījumus, kad kaitējums radies Lietotāja tīšas darbības dēļ. Lietotājs ir atbildīgs un uzņemas visus riskus, kas saistīti ar gadījumu, kad viņa/viņas CityBee kontu izmanto kāda neautorizēta trešā persona, līdz brīdim, kad tiek iesniegts 3.7. punktā minētais Lietotāja paziņojums, izņemot gadījumus, kad:

3.10.1.    zaudējumi radušies Sabiedrības rupjas nolaidības vai nodoma dēļ, vai

3.10.2.    zaudējumi radušies tādu apstākļu rezultātā, kas bija Sabiedrības kontrolē.

3.11.    Lietotājs nodrošina, ka, lietojot datortehniku, programmatūru vai citas iekārtas reģistrācijai un/vai pieteikšanai Elektroniskajā sistēmā, ir jāaktivizē visi racionālie un mūsdienu drošības pasākumi (ieskaitot antivīrusu, anti-ļaunprogrammatūras un ugunsmūrus), un ir attiecīgi atbildīgs par visām sekām, kas rodas Lietotāja datora, viedtālruņa, planšetdatora vai citas ierīces neatbilstošas aizsardzības rezultātā.

 

IV.         VISPĀRĪGIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Vispārīgi noteikumi

4.1.       Sabiedrība apņemas nodrošināt, ka Transportlīdzeklis vai Īpašums ir labā kārtībā un stāvoklī un ir piemērots lietošanai un ekspluatācijai.

4.2.       Transportlīdzekļa defekti vai nepareiza darbība, kas neietekmē satiksmes drošību un kuriem nav ietekmes īstermiņā, kā arī trūkumi, kas neizriet no nepareizas Transportlīdzekļa vai Īpašuma uzturēšanas, nav uzskatāmi par defektiem.

4.3.       Lietotājs apņemas izmantot Pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un rīkoties kā pietiekami uzmanīga, piesardzīga, atbildīga un informēta persona.

4.4.       Izmantojot Pakalpojumus, Lietotājs cita starpā:

4.4.1.       ievēro Transportlīdzekļa ekspluatācijas prasības, ko noteicis Transportlīdzekļa ražotājs un kas norādītas Transportlīdzekļa rokasgrāmatās/instrukcijās, kas glabājas Transportlīdzeklī;

4.4.2.       ievēro šajos Noteikumos un nosacījumos izklāstītos Sabiedrības norādījumus un ieteikumus;

4.4.3.       ievēro Ceļu satiksmes noteikumus;

4.4.4.       nav tiesīgs izmantot Transportlīdzekli sacīkstēm vai citiem ar sportu vai sacīkstēm saistītiem mērķiem, izmantot to kā mācību transportlīdzekli, vai izmantot Transportlīdzekli ar nemainīgu palielinātu kravu (smagu preču pārvadāšanai u.c., izņemot kravas Transportlīdzekļus), izmantot citu transportlīdzekļu vilkšanai, izmantot motorizēto Transportlīdzekli mērķiem, kuriem tas nav pielāgots vai paredzēts, izmantot motorizēto Transportlīdzekli piemērojamajos tiesību aktos aizliegtu darbību veikšanai;

4.4.5.       ievēro citu piemērojamo tiesību aktu prasības;

4.4.6.       ievēro arī tās Transportlīdzekļa ekspluatācijas prasības, kas iepriekš nav minētas šajos Noteikumos un nosacījumos, lai gan ir uzskatāmas par parastām šāda veida īpašuma lietošanas prasībām.

4.5.       Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Sabiedrību un attiecīgās valsts iestādes (piemēram, policiju, ugunsdzēsības dienestu), ja Transportlīdzeklis ir iznīcināts, bojāts, sabojājas vai citādi kļūst nepiemērots lietošanai, kā arī informēt par apstākļiem, kas liedz Transportlīdzekli ekspluatēt un izmantot.

4.6.       Lietotājs nav tiesīgs nodot Transportlīdzekli, Īpašumu apakšnomā, cedēt savas no šiem Noteikumiem un nosacījumiem izrietošās tiesības un pienākumus, vai nodot Transportlīdzekli citai personai, vai atļaut citai personai izmantot Transportlīdzekli bez Sabiedrības iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

4.7.       Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli vai Īpašumu tā Lietošanas periodā. Šajā Lietošanas periodā Lietotājs uzņemas visu atbildību kā paaugstināta riska avota vadītājs. Lietotājs ir atbildīgs par tādu personu drošību, veselību, dzīvības zaudēšanu, kā arī īpašuma iznīcināšanu vai zaudēšanu, kuras lieto Transportlīdzekli vai Īpašumu kopā ar Lietotāju (piemēram, pasažieri), ja vien piemērojamie tiesību akti neparedz citādi.

4.8.       Pakalpojumu izmantošanas fakts tiek uzskatīts par Lietotāja apliecinājumu, ka (i) viņam/viņai ir pietiekamas zināšanas, kā lietot un vadīt Transportlīdzekli vai Īpašumu, (ii) viņam/viņai ir nepieciešamās prasmes, lai izmantotu Transportlīdzekli vai Īpašumu, un (iii) viņš/viņa atbilst fiziskās sagatavotības standartam, kas nepieciešams Transportlīdzekļa vadīšanai.

4.9.       Lietotājam:

4.9.1.       jābrauc droši;

4.9.2.       jāuzsāk Transportlīdzekļa bremzēšana un vadīšana drošā ātrumā, ņemot vērā pieredzi, prasmes un laika apstākļus;

4.9.3.       jāvalkā galvas aizsargs un atbilstošs apģērbs (divriteņu Transportlīdzekļu un Īpašuma gadījumā);

4.9.4.       jānovērtē laika un vides apstākļi un jālieto Transportlīdzekli vai Īpašumu tikai pēc tam, kad pārliecinājies, ka tā lietošana ir droša un neapdraud Lietotāju, citas personas vai Sabiedrību.

4.10.    Gadījumā, ja Lietotājs uz īsu laiku pārtrauc lietot Transportlīdzekli vai Īpašumu, bet nav pabeidzis savu braucienu vai rezervāciju, Lietotājam jāveic visi pasākumi, lai nodrošinātu Transportlīdzekļa vai Īpašuma drošību un lai to nevarētu piesavināties trešās personas (t.i., tas ir aizslēgts, logi ir aizvērti, gaismas un atskaņotājs ir izslēgts utt.).

4.11.    Transportlīdzekli vai Īpašumu var izmantot Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijā. Lietotājam ir atļauts izmantot Transportlīdzekli vai Īpašumu ārpus Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas tikai ar Sabiedrības iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

4.12.    Izmantojot Transportlīdzekli vai Īpašumu, Lietotājam:

4.12.1.    jābūt pilnīgi skaidrā (0.00 promiles), un viņš/viņa nedrīkst būt psihoaktīvo vielu ietekmē;

4.12.2.    ir aizliegts vadīt Transportlīdzekli, ja viņš/viņa ir slims vai noguris vai ja viņa/viņas vadīšana var radīt risku satiksmes drošībai, nodot Transportlīdzekli vai Īpašumu citām personām braukšanai vai citādai lietošanai;

4.12.3.    ir pienākums ievērot citas prasības, kas piemērojamas to transportlīdzekļu kategorijām, kurus viņš/viņa drīkst vadīt, kā norādīts vadītāja apliecībā.

4.13.    Sabiedrība ir tiesīga transportlīdzeklī uzstādīt alko-bloķētāju, t.i., alkometru, kas novērš Transportlīdzekļa iedarbināšanu, ja vadītāja izelpā ir pārāk daudz alkohola.

Rezervēšana, savākšana, izmantošana

4.14.    Pirms ceļojuma sākšanas Transportlīdzeklis ir jārezervē Mobilajā lietotnē. Motorizēto Transportlīdzekli var rezervēt uz laika periodu, kas norādīts Mobilajā lietotnē, pirms paredzamā motorizētā Transportlīdzekļa lietošanas sākuma. Lai veiktu rezervāciju, Lietotājam jāveic šādas darbības:

4.14.1.    jāpiesakās Elektroniskajā sistēmā, ievadot Paroli, kur tas tiek prasīts;

4.14.2.    jāizvēlas vēlamais Transportlīdzeklis;

4.14.3.    jāapstiprina attiecīgā Transportlīdzekļa rezervācija.

4.15.    Rezervācijas apstiprinājums tiks ģenerēts Mobilajā lietotnē un redzams Lietotāja ekrānā.

4.16.    Nokļūstot līdz Transportlīdzekļa vai Īpašuma stāvvietai, Lietotājam jāizvēlas atbilstoša komanda un jāseko Mobilajā lietotnē redzamajiem norādījumiem, lai atslēgtu Transportlīdzekli vai Īpašumu, vai arī pēc brauciena pabeigšanas - lai to aizslēgtu.

4.17.    Lietotājs pārbauda Transportlīdzekli (gan Transportlīdzekļa iekšpusi, gan ārpusi), lai pārliecinātos, ka motorizētajam Transportlīdzeklim nav skaidri redzamu bojājumu, un apņemas pārbaudīt, vai ir pieejami visi motorizētā Transportlīdzekļa piederumi un aksesuāri (aizdedzes atslēga, Degvielas karte un Transportlīdzekļa dokumenti). Par jebkurām konstatētajām neatbilstībām Lietotājs nekavējoties paziņo Sabiedrībai pa tālruņa numuru +371 28908649 (vai citu numuru, kas šim mērķim norādīts Vietnē vai Mobilajā lietotnē) vai uz e-pasta adresi info@citybee.lv. Ja skaidri redzamam bojājumam ir piestiprināta oranža uzlīme, kas apliecina, ka par bojājumu jau ir paziņots, Sabiedrība nav papildus jāinformē. Pretējā gadījumā visi nepaziņotie zaudējumi tiek uzskatīti par tādiem, kas radušies Lietotāja Lietošanas periodā.

4.18.    Ja Lietotājs paredz, ka var tikt pārsniegts Transportlīdzekļa vai Īpašuma maksimālais lietošanas termiņš, viņam/viņai par to jāinformē Sabiedrība ne vēlāk kā divas stundas pirms maksimālā termiņa beigām. Transportlīdzekļa vai Īpašuma izmantošanas maksimālo termiņu var pagarināt, līdzējiem savstarpēji vienojoties.

Nelaimes gadījumi Lietošanas periodā

4.19.    Ja Transportlīdzeklis vai Īpašums tiek konfiscēts vai arestēts, vai tā Lietošanas periodā tiek ierobežotas citas tiesības uz to Lietotāja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kas rodas Lietošanas Periodā, Lietotājs īsteno visus savus ar Transportlīdzekli vai Īpašumu saistītos pienākumus pirms Transportlīdzekļa vai Īpašuma atdošanas uzņēmumam.

4.20.    Ja Transportlīdzeklis vai Īpašuma sabojājas, Transportlīdzekļa informācijas panelī parādās trauksmes signāli, ir dzirdami aizdomīgi svešādi trokšņi vai Transportlīdzekli vai Īpašumu nav iespējams turpmāk droši ekspluatēt, Lietotājam ir nekavējoties (i) jāpārtrauc Transportlīdzekļa vai Īpašuma ekspluatācija, (ii) telefoniski par to jāinformē Sabiedrība, kā arī (iii) jāievēro Sabiedrības turpmākie norādījumi.

4.21.    Ja satiksmes negadījumā vai citu apstākļu rezultātā Transportlīdzeklim ir nodarīts jebkāds kaitējums, Lietotājam ir nekavējoties par to jāpaziņo Sabiedrībai un attiecīgajām valsts iestādēm (policijai, ugunsdzēsības dienestam u.c.), jāaizpilda paziņojums par ceļu satiksmes negadījumu un jāveic citi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Transportlīdzeklim, citam īpašumam un/vai personām. Īpašuma bojājuma gadījumā Lietotājam nekavējoties jāpaziņo Sabiedrībai un jāveic citas nepieciešamās darbības, lai novērstu vai mazinātu attiecīgā Īpašuma bojājumus.

Brauciena pabeigšana un atgriešana

4.22.    Pēc ceļojuma pabeigšanas Lietotājam ir jāatgriež Transportlīdzeklis vai Īpašums stāvvietā, ja tāda ir.

4.23.    Stāvvieta, no kuras Lietotājs paņem Transportlīdzekli, un Stāvvieta, kurā Transportlīdzeklis tiek atgriezts, var būt dažādas. Dažu modeļu motorizētie Transportlīdzekļi, kas ir norādīti Vietnē un/vai Mobilajā lietotnē, ir jāatgriež tajā pašā Stāvvietā, no kuras motorizētais Transportlīdzeklis ir paņemts. Atbilstīgo Stāvvietu sarakstam ir jābūt pieejamam Elektroniskajā sistēmā.

4.24.    Pirms motorizētā Transportlīdzekļa atgriešanas Lietotājs noliek motorizētā Transportlīdzekļa atslēgu tajā pašā vietā, no kuras tā tika paņemta, pārbauda, vai motorizētajā Transportlīdzeklī nav atstātas personīgās mantas, no Transportlīdzekļa iztīra atkritumus un (vai) smiltis (ja nepieciešams) un pārbauda, vai visi Transportlīdzekļa dokumenti, piederumi un aksesuāri ir savās vietās.

4.25.    Pēc atgriešanas Stāvvietā Transportlīdzeklis vai Īpašums ir jāaizslēdz atbilstoši Mobilajā lietotnē norādītajām instrukcijām. Lai aizslēgtu Transportlīdzekli vai Īpašumu, Lietotājam Mobilajā lietotnē jāizvēlas atbilstoša komanda un jāievēro tajā norādītās instrukcijas. Pēc visu darbību pabeigšanas un pārliecināšanās, ka Transportlīdzeklis vai Īpašums ir aizslēgts, Lietotājs var atstāt Transportlīdzekli vai Īpašumu.

4.26.    Lietotājs ir atbildīgs par Ceļu satiksmes noteikumu un/vai citu ar transportlīdzekļu novietošanu saistītu tiesību aktu, noteikumu vai ierobežojumu pārkāpumiem, pat ja Transportlīdzeklis ir novietots Stāvvietā.

4.27.    Lietotāja pienākums ir atgriezt Transportlīdzekli vai Īpašumu tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par stāvokli, kādā Transportlīdzeklis vai Īpašums tika saņemts, ņemot vērā parasto nolietojumu. Lai noteiktu motorizētā Transportlīdzekļa parasto nolietojumu, līdzēji vadās pēc Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas (LPAA) un Latvijas Līzinga devēju asociācijas (LLDA) izstrādātajām vadlīnijām, kas publicētas Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas tīmekļa vietnē http://www.autoasociacija.lv/files/konsolideta_instrukcija_nolietojumam.pdf,(vadlīnijas ir uzskatāmas par šo Noteikumu neatņemamu sastāvdaļu), un prasībām, kas noteiktas tehniskās apkopes noteikumos un nosacījumos. Parastais nolietojums neietver:

4.27.1.        salauztas, deformētas vai citādi mehāniski vai termiski bojātas detaļas, ierīces un mehānismus;

4.27.2.        Transportlīdzekļa virsbūves iespiedumus, krāsas slāņa plaisas un redzamus skrāpējumus (kur krāsas slānis ir bojāts līdz gruntējuma slānim);

4.27.3.        krāsas slāņa nolietojumu Transportlīdzekļa intensīvas mazgāšanas un/vai tīrīšanas rezultātā;

4.27.4.        zemas kvalitātes remontdarbus un/vai remontdarbu rezultātā radušos defektus;

4.27.5.        Transportlīdzekļa virsbūves stiklu plaisas;

4.27.6.        skrambas Transportlīdzekļa virsbūves stiklos, kas radušās nepareizas Transportlīdzekļa izmantošanas un/vai tīrīšanas rezultātā;

4.27.7.        salona bojājumus, piemēram, sadedzinātus vai notraipītus sēdekļus, salauztas priekšējā paneļa vai bagāžas nodalījuma vāka plastmasas detaļas, logu atvēršanas rokturus u.c.;

4.27.8.        bojātu Transportlīdzekļa virsbūves ģeometriju.

 

V.          MOTORIZĒTĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

   Lietošana

5.1.       Lietotājs var sākt lietot motorizēto Transportlīdzekli laika posmā, kas katram motorizētajam Transportlīdzeklim norādīts Mobilajā lietotnē, un tas sākas no rezervācijas apstiprināšanas brīža; pretējā gadījumā motorizētā Transportlīdzekļa rezervācija tiek automātiski atcelta. Ja Lietotājs rezervācijas brīdī izvēlas pagarinātu rezervācijas laiku un sākotnējās rezervācijas laiks beidzas pirms motorizētā Transportlīdzekļa lietošanas sākuma, rezervācijas laiks tiek pagarināts par laika ierobežojumu, kuru Lietotājs izvēlējies Mobilajā lietotnē; par pagarināto rezervācijas laiku Lietotājs maksā papildu maksu (norādīta Cenrādī un Mobilajā lietotnē). Ja Lietotājam neizdodas uzsākt motorizētā Transportlīdzekļa lietošanu pagarinātās rezervācijas laikā, pagarinātā rezervācija tiek automātiski atcelta.

5.2.       Lai vadītu motorizēto Transportlīdzekli, tas jāiedarbina, izmantojot aizdedzes atslēgu, kas atrodas Transportlīdzeklī. Ja motorizētajam Transportlīdzeklim nav nepieciešama aizdedzes atslēga, motorizēto Transportlīdzekli iedarbina, nospiežot pogu un turot nospiestu bremzes pedāli.

5.3.       Lietotājam jānodrošina, ka motorizētajā Transportlīdzeklī neviens nesmēķē.

5.4.       Ja Lietotājs ar motorizēto Transportlīdzekli pārvadā dzīvnieku, dzīvnieks jāpārvadā tikai speciāli pielāgotā transportēšanas kastē.

5.5.       Jebkuras darbības vai mēģinājumi nolasīt, nokopēt, izmainīt vai dzēst motorizētā Transportlīdzekļa sistēmas datus ir stingri aizliegtas.

5.6.       Maksimālais motorizētā Transportlīdzekļa lietošanas termiņš ir 30 dienas, ja vien līdzēji nav vienojušies citādi. Ja Lietotājs neatgriež motorizēto Transportlīdzekli ilgāk par 30 dienām, kopš Transportlīdzekļa izmantošanas sākuma, Sabiedrība ir tiesīga vērsties policijā saistībā ar motorizētā Transportlīdzekļa zādzību, kā arī bloķēt Transportlīdzekļa motora iedarbināšanu. Ja ir paredzams, ka tiks pārsniegts maksimālais izmantošanas periods, Sabiedrība ir jāinformē ne vēlāk kā divas stundas pirms maksimālā termiņa beigām. Motorizētā Transportlīdzekļa izmantošanas maksimālo termiņu var pagarināt, līdzējiem savstarpēji atsevišķi vienojoties.

5.7.       Pēc tam, kad 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš Lietotājam ir sniegts rakstveida paziņojums (t.sk., pa e-pastu vai īsziņas veidā), Sabiedrība ir tiesīga jebkurā Lietošanas perioda brīdī aizvietot nomāto Transportlīdzekli ar citu atbilstošās kategorijas un parametru Transportlīdzekli, lai Sabiedrība varētu veikt periodiskus Transportlīdzekļa uzturēšanas un remonta darbus, novērst Transportlīdzekļa nepilnības vai veikt citas nepieciešamās darbības. Lietotājam, saņemot šajā punktā minēto Sabiedrības paziņojumu,  jāļauj Sabiedrībai aizvietot Transportlīdzekli (t.sk. arī jāatgriež Transportlīdzekļa atslēgas un citi no Transportlīdzekļa paņemtie priekšmeti, un jāpaņem visas personīgās mantas no nomātā Transportlīdzekļa) Sabiedrības norādītajā dienā un laikā, un vietā, par kuru līdzēji vienojušies, un jāpieņem cits Transportlīdzeklis saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Atgriešana

5.8.       Motorizēto Transportlīdzekli atgriež un novieto vietā, kur tam var publiski piekļūt jebkurā laikā, un saskaņā ar spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem un/vai citiem tiesību aktiem, noteikumiem vai ierobežojumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļu novietošanu. Transportlīdzekļus nevar novietot:

5.8.1.          laukumos ar barjerām (izņemot īpašās autostāvvietās lidostās, kas norādītas Mobilajā lietotnē);

5.8.2.          pazemes autostāvvietās.

5.9.       Ja Lietošanas periodā Lietotājs novieto motorizēto Transportlīdzekli apmaksātā autostāvvietā (ārpus SIA “Rīgas satiksme” vai citām Sabiedrības apmaksātajām autostāvvietām), viņš/viņa maksā par Transportlīdzekļa novietošanu.

5.10.    Lai atgrieztu motorizēto Transportlīdzekli, Lietotājam Mobilajā lietotnē ir jāizvēlas komanda “aizslēgt Transportlīdzekli”. Pirms motorizētā Transportlīdzekļa atstāšanas, Lietotājs apņemas nodrošināt, ka tas ir aizslēgts, visi logi un jumta lūkas ir aizvērtas, un visi motorizētā Transportlīdzekļa piederumi ir atstāti Transportlīdzeklī.

Degvielas kartes

5.11.    Katrā motorizētajā Transportlīdzeklī jābūt pieejamai Degvielas kartei. Kartes ir Sabiedrības īpašums. Degvielas kartes izmantošanas gadījumā degvielas cena netiek iekasēta, bet tiek iekļauta Lietotāja samaksātajā pakalpojuma maksā.

5.12.    Degvielas karti ir aizliegts izmantot citiem transportlīdzekļiem vai degvielas uzpildīšanai citā tvertnē. Ja Lietotājs pārkāpj šo aizliegumu, Sabiedrība visos gadījumos ziņo policijai par degvielas piesavināšanos, un Lietotāja pienākums ir samaksāt Cenrādī norādīto soda naudu un atlīdzināt Sabiedrībai zaudējumus (kas radušies šādas Degvielas kartes pretlikumīgas izmantošanas rezultātā), kurus nesedz minētā soda nauda.

5.13.    Lietotāja pienākums ir uzraudzīt Degvielas karti un pēc izmantošanas atstāt to motorizētajā Transportlīdzeklī. Degvielas kartes nozaudēšanas gadījumā Lietotājs nekavējoties par to paziņo Sabiedrībai un atlīdzina tās zaudējumus.

5.14.    Motorizētā Transportlīdzekļa degvielas uzpildīšanai drīkst izmantot tikai to Degvielas karti, kas pieejama attiecīgajā motorizētajā Transportlīdzeklī.

5.15.    Ja motorizētā Transportlīdzekļa degvielas rezerve samazinās līdz 1/4 no degvielas tvertnes, Lietotājam jāpiepilda motorizētā Transportlīdzekļa degvielas tvertne tuvākajā tās sabiedrības uzpildes stacijā, kas ir izdevusi Degvielas karti. Degvielas kartes PIN kods ir atrodams Mobilajā lietotnē.

 

VI.         DIVRITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻU LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

6.1.       Ievērojot Latvijas Republikas Civillikuma 195., 197. un 260. pantu prasības, divriteņu Transportlīdzekli, kuru vada, izmantojot muskuļu spēku (velosipēds), var nomāt/īrēt arī persona, kas jaunāka par 18 gadiem .

6.2.       Divriteņu Transportlīdzekli, ko darbina elektromotors, drīkst nomāt un lietot tikai pilngadīga persona (vecāka par 18 gadiem).

6.3.       Nepilngadīgās personas vecumā no 16 līdz 18 gadiem arī pašas ir atbildīgas par savām no šiem Noteikumiem un nosacījumiem izrietošajām līgumsaistībām.

6.4.       Ja divriteņu Transportlīdzeklis ir velosipēds, tas var izturēt svaru līdz 120 kg, bet somas svaram jābūt ne vairāk kā 5 kg.

6.5.       Ja divriteņu Transportlīdzeklis ir skūters, tas var izturēt svaru līdz 100 kg.

 

VII.       ĪPAŠUMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

7.1.       Ievērojot Latvijas Republikas Civillikuma 195., 197. un 260. pantu prasības, Īpašumu var nomāt/īrēt arī persona, kas jaunāka par 18 gadiem.

7.2.       Lietojot Īpašumu, Lietotājam ir jāveic atbilstoši aizsardzības pasākumi (piemēram, jāvalkā ķivere un citi aizsarglīdzekļi, glābšanas veste utt.).

7.3.       Lietotājs, kas jaunāks par 18 gadiem, var izmantot Īpašumu tikai pieaugušā uzraudzībā.

7.4.       Lietojot Īpašumu, Lietotājs nedrīkst pārsniegt maksimālo Īpašuma slodzes svaru, kas norādīts uz pašā Īpašuma, Mobilajā lietotnē vai Vietnē.

7.5.       Maksimālais Īpašuma lietošanas termiņš ir 24 (divdesmit četras) stundas.

 

 

VIII.      ATBILDĪBA

8.1.       Lietošanas periodā Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekļa vai Īpašuma drošību.

8.2.       Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Lietošanas periodā pieļautajiem tiesību aktu pārkāpumiem un trešajām personām nodarīto kaitējumu, izņemot gadījumus, kad:

8.2.1.       šādi pārkāpumi tika izdarīti vai bojājumi tika nodarīti Sabiedrības un/vai trešo personu vainas dēļ;

8.2.2.       pastāv citi likumīgi iemesli, kas ierobežo vai novērš Lietotāja atbildību (piemēram, nepārvarama vara, valsts rīcība utt.).

8.3.       Lietotājs nav atbildīgs par jebkādu Transportlīdzekļa vai Īpašuma nepilnību, kas rodas Transportlīdzekļa vai Īpašuma ekspluatācijas laikā un ko radījusi iepriekšējā lietošana, ekspluatācija vai parastais nolietojums, ja Lietotājs nekavējoties par to paziņo Sabiedrībai pa tālruni un rīkojas saskaņā ar Sabiedrības sniegtajiem norādījumiem.

8.4.       Lietotājs ir atbildīgs par sava apģērba, priekšmetu un citu mantu, kas atrodas Transportlīdzeklī vai tiek izmantotas Pakalpojumu lietošanas laikā, bojājumu, ja vien šāds kaitējums nav radies Sabiedrības nodoma vai rupjas nolaidības dēļ.

8.5.       Transportlīdzekļa vai Īpašuma nozaudēšanas gadījumā Lietotājs apņemas samaksāt Sabiedrībai Cenrādī norādīto soda naudu un atlīdzināt Sabiedrībai visus zaudējumus, kurus nesedz šī soda nauda. Pēc soda naudas samaksas Sabiedrībai Lietotājs neiegūst īpašumtiesības uz Transportlīdzekli vai Īpašumu. Sabiedrība pieliks visas pūles, lai atgūtu Transportlīdzekli vai Īpašumu.

8.6.       Soda nauda, kas norādīta šajos Noteikumos un nosacījumos un/vai Cenrādī, tiek uzskatīta par Sabiedrības minimālajiem neapstrīdamajiem zaudējumiem, t.sk., iespējamo kaitējumu Sabiedrības nemateriālajai vērtībai, preču zīmei, tirdzniecības nosaukumam, korporatīvajai un sociālajai integritātei un reputācijai, kā arī Sabiedrības zīmola tēlam, ko izraisījusi Lietotāja prettiesiska un bezatbildīga rīcība. Jebkura soda nauda, kas Lietotājam piemērota saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ir paredzēta, lai segtu un kompensētu zaudējumus, kas radušies Sabiedrībai, un to nevar interpretēt kā soda sankcijas, pat ja tā definēta kā vai dēvēta par “Soda naudu”. Soda naudas vai kavējuma procentu samaksa neatbrīvo Lietotāju no pienākuma atlīdzināt visus pārējos Sabiedrībai nodarītos zaudējumus, kurus nesedz attiecīgā soda nauda. Jebkurā gadījumā šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās soda naudas piemērošana neatbrīvo Lietotāju no pienākuma izpildīt noteiktās saistības.

Soda nauda

8.7.       Lietotājs maksā Sabiedrībai soda naudu, ja Lietotāja vainas dēļ Transportlīdzeklis vai tā piederumi (piemēram, motora aizdedzes atslēga), vai Īpašums tiek sabojāts, iznīcināts vai nozaudēts, vai Sabiedrībai ir nodarīts cits kaitējums, vai Lietotājs pārkāpj savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, atbilstoši Cenrādī norādītajam.

8.8.       Lietotāja pienākums ir samaksāt Sabiedrībai šādas soda naudas:

8.8.1.          soda naudu par riepas sabojāšanu, ja to nevar salabot;

8.8.2.          soda naudu par smēķēšanu Transportlīdzeklī;

8.8.3.          soda naudu par pretlikumīgu Degvielas kartes izmantošanu (sk.5.12 sadaļu);

8.8.4.          soda naudu par bīstamu vai neuzmanīgu braukšanu;

8.8.5.          soda naudu par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko un/vai citu psihoaktīvo vielu ietekmē;

8.8.6.          soda naudu par velosipēda piesavināšanos;

8.8.7.          soda naudu par atļauju citai personai izmantot savu CityBee kontu vai nomāto Transportlīdzekli;

8.8.8.          soda naudas par citiem pārkāpumiem atbilstoši Cenrādī norādītajam.

8.9.       Soda naudas apmērs ir publicēts Cenrādī, kas pieejams Vietnē un Mobilajā lietotnē.

8.10.    Lietotājam ir tiesības maksāt samazinātu soda naudu, ja:

8.10.1.        viņš/viņa ir abonējis Premium plānu un plāns bija spēkā, kad radās soda naudas pamats;

Piemērojamo samazinājumu summas ir norādītas Cenrādī, kas pieejams Vietnē un Mobilajā lietotnē.

Zaudējumi

8.11.    Ja Lietotājs izraisa negadījumu, attiecīgā Lietotāja pienākums ir samaksāt Sabiedrībai fiksētu summu, kas norādīta Cenrādī. Šī summa var tikt automātiski ieturēta no Lietotāja Maksājumu konta. Summa tiek ieturēta no Lietotāja Maksājumu konta uzreiz pēc negadījuma konstatēšanas, pienācīgas reģistrēšanas un pēc tam, kad Lietotājs ir par to saņēmis iepriekšēju paziņojumu (izmantojot Mobilo lietotni vai citādi). Ja Sabiedrības faktiskie zaudējumi ir mazāki par ieturēto summu, Sabiedrība pārskaita starpību uz Lietotāja Maksājumu kontu 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kad ir noteikts faktisko zaudējumu apmērs un par to ir paziņots Lietotājam.

8.12.    Ciktāl to nesedz soda nauda un citi maksājumi, ko Lietotājs maksā Sabiedrībai (t.sk., iepriekš 8.11sadaļā norādīto), Lietotājs atlīdzina visus zaudējumus, kas Sabiedrībai radušies Lietotāja vainas dēļ (ar nodomu vai rupjas nolaidības dēļ) šādos gadījumos:

8.12.1.        Transportlīdzekļa vai Īpašuma lietošanas noteikumu un nosacījumu neievērošanas rezultātā;

8.12.2.        nepatiesu datu vai informācijas rezultātā, ko Lietotājs sniedzis reģistrējoties;

8.12.3.        ja Transportlīdzeklis vai Īpašums izmantots mērķiem, kuriem tas nav plānots un paredzēts;

8.12.4.        ja Transportlīdzekli vai Īpašumu ekspluatējusi neautorizēta persona;

8.12.5.        ja Lietotājam nav tiesību vadīt šādas kategorijas Transportlīdzekli vai nav tiesību vadīt Transportlīdzekļus;

8.12.6.        ja Transportlīdzeklis vai Īpašums lietots alkohola, narkotisko un/vai citu psihoaktīvo vielu ietekmē;

8.12.7.        ja netiek ievērotas ceļu policijas vai citu kompetento iestāžu prasības;

8.12.8.        ja Lietotājs izmanto Transportlīdzekli vai Īpašumu noziedzīgu darbību veikšanai;

8.12.9.        kas radušies, iekraujot kravu Transportlīdzeklī vai izkraujot kravu no Transportlīdzekļa;

8.12.10.     Transportlīdzekļa nozaudēšanas rezultātā;

8.12.11.     Transportlīdzekļa iekšpuses (aprīkojuma) vai ārpuses notraipīšanas, saskrāpēšanas, saplēšanas gadījumā, ko izraisījis Lietotājs, pasažieri vai mājdzīvnieki, citu Īpašuma vai tā sastāvdaļu iznīcināšanas vai bojāšanas gadījumā;

8.12.12.     ja Lietotājs nepaziņo policijai, ugunsdzēsības dienestam un/vai citām kompetentām iestādēm par ceļu satiksmes negadījumu;

8.12.13.     ja kompetentās iestādes Sabiedrībai piemēro naudas sodus, nodokļus, nodevas, soda naudas vai citas maksas vai sankcijas;

8.12.14.     citu piemērojamo tiesību aktu pārkāpuma rezultātā.

Papildu maksas

8.13.   Ja Transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā tas (tā iekšpuse vai ārpuse) kļūst netīrāks nekā parastas ekspluatācijas laikā, Lietotāja pienākums ir samaksāt Cenrādī norādītās maksas, bet ja šādas maksas nav norādītas, Transportlīdzekļa mazgāšanas un tīrīšanas izmaksas.

8.14.   Ja Lietotājs, izmantojot Transportlīdzekli, pārkāpj spēkā esošos Ceļu satiksmes noteikumus, Sabiedrība ir tiesīga no viņa/viņas iekasēt administrācijas maksu (norādīta Cenrādī). Administrācijas maksa atlīdzina Sabiedrības izdevumus, kas saistīti ar pārkāpumu un tā pārvaldību (ieskaitot saziņu ar valsts iestādēm); saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem piemēroto naudas sodu sedz Lietotājs.

8.15.   Lietotājam var tikt piemērota maksa par kravas Transportlīdzekļu vadīšanu uz atsevišķu valstu autoceļiem (plašāku informāciju skatiet vietnē https://www.lvvignette.eu/).

8.16.   Lietotājam var piemērot arī šādas papildu maksas:

8.16.1.        maksu par PVN rēķina atkārtotu izsniegšanu/labošanu (skat.9.13 sadaļu);

8.16.2.        CityBee konta atjaunošanas maksu.

8.17.    Pārējās papildu maksas var būt norādītas Cenrādī.

         Norēķinu noteikumi, apdrošināšana

8.18.    Sabiedrība no piesaistītā Maksājumu konta automātiski ietur Cenrādī noteikto soda naudas un/vai papildu maksas summu. Summa tiek ieturēta no Lietotāja Maksājumu konta uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, pienācīgas reģistrēšanas un pēc tam, kad Lietotājs ir saņēmis iepriekšēju paziņojumu (izmantojot Mobilo lietotni vai citādi).

8.19.   8.12sadaļā norādīto Sabiedrības zaudējumu gadījumā iepriekš minēto zaudējumu summa tiek ieturēta no Lietotāja Maksājumu konta vai arī Lietotājs tos apmaksā 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad kaitējums tika konstatēts, aprēķināts un Lietotājam ir paziņots par zaudējumiem. Lietotājs var izteikt savus iebildumus pret zaudējumu faktu un/vai summu iepriekšminētā 7 dienu termiņa laikā.

8.20.   Apdrošināšanas sabiedrības, kas apdrošinājusi Transportlīdzekli, apdrošināšanas noteikumos minētajos gadījumos, apdrošināšanas sabiedrībai atlīdzinot zaudējumus, tā iegūst regresa tiesības iekasēt kopējo izmaksāto apdrošināšanas pabalstu no Lietotāja, ja zaudējumi, pret kuriem Transportlīdzeklis ir apdrošināts, ir radušies viņa/viņas vainas dēļ.

8.21.    Gadījumos, kad par notikušo ir atbildīgs Lietotājs (vai apstākļos, kas izraisa Lietotāja atbildību), Sabiedrībai arī ir tiesības nekavējoties un uz nenoteiktu laiku pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, bloķēt piekļuvi Kontam, bloķēt Transportlīdzekļa iedarbināšanu, bloķēt Transportlīdzekļa vai Īpašuma atslēgšanu un bez turpmāka paziņojuma paņem atpakaļ Transportlīdzekli vai Īpašumu.

8.22.   Lietotājam ir jāievēro apdrošināšanas sabiedrības, kas ir apdrošinājusi Transportlīdzekli vai Īpašumu, apdrošināšanas noteikumu prasības. Apdrošināšanas noteikumi ir publicēti Vietnē.

Sabiedrības atbildība

8.23.    Sabiedrība ir atbildīga par šajos Noteikumos un nosacījumos paredzēto saistību izpildi un atlīdzina Lietotājam tiešos zaudējumus, kas radušies nepareizas saistību izpildes dēļ .

8.24.    Ciktāl šādus atbildības ierobežojumus pieļauj piemērojamie likumi, Sabiedrība nav atbildīga par:

8.24.1.    kaitējumu, kas Lietotājam radies kavēšanās rezultātā, kas saistīta ar Pakalpojumu izmantošanu;

8.24.2.    kaitējumu, ko Lietotājs nodarījis trešajām personām, izmantojot Pakalpojumus;

8.24.3.    kaitējumu Lietotāja veselībai vai dzīvībai, kas nodarīts, izmantojot Pakalpojumus;

8.24.4.    jebkādiem netiešiem zaudējumiem;

8.24.5.    zaudējumiem, kas pārsniedz to Pakalpojumu cenu, kuri netika sniegti vai tika sniegti nepareizi.

8.25.   Ja Sabiedrība nespēj nodrošināt atbilstošu Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem (t.i., Transportlīdzeklis nav atrodams norādītajā Stāvvietā vai Transportlīdzeklis nav labā stāvoklī vai nav ekspluatējams), pēc tam, kad Lietotājs ir par to telefoniski paziņojis Sabiedrībai, Sabiedrība pēc Lietotāja ieskatiem apņemas: (i) atlīdzināt Lietotājam taksometra izdevumus, par kuriem vienojas pa tālruni un nepārsniedzot Cenrādī norādīto summu (izdevumus atlīdzina, piemērojot atlaidi nākamajiem Pakalpojumiem, vai izdevumus atlīdzina, pārskaitot tos tieši uz Lietotāja Maksājumu kontu), vai (ii) piegādāt Lietotājam citu Transportlīdzekli ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā.

8.26.   Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar nespēju izmantot Transportlīdzekli vai Īpašumu, ja ir noticis negadījums, vai citu no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ.

8.27.   Summa, kuru Sabiedrība atlīdzina Lietotājam (par ko vienojušies līdzēji vai ko noteikusi kompetentā iestāde), pēc Lietotāja pieprasījuma jāiekļauj turpmākajā rēķinā un/vai turpmākajos maksājumos vai jāpārskaita tieši uz Lietotāja Maksājumu kontu.

 

IX.         MAKSĀJUMU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

9.1.       Par Pakalpojumu izmantošanu Lietotājs maksā Sabiedrībai maksu, kas norādīta Cenrādī un ir spēkā Pakalpojumu izmantošanas brīdī.

9.2.       Pakalpojumu maksas uzskaites nolūkos Lietošanas periods sākas ar Transportlīdzekļa vai Īpašuma atslēgšanas un/vai tā paņemšanas no Stāvvietas brīdi, vai pagarinātās rezervācijas gadījumā - no pagarinātā rezervācijas laika apstiprināšanas brīža, un tas ilgst līdz brīdim, kad Transportlīdzeklis vai Īpašums faktiski tiek atgriezts Stāvvietā un aizslēgts. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta atbilstoši Cenrādim, kas ir spēkā Pakalpojuma izmantošanas brīdī. Var paiet līdz pat 1 minūtei, lai atslēgtu vai aizslēgtu (katra darbība atsevišķi) Transportlīdzekli vai Īpašumu, un šis laiks tiek iekļauts Lietošanas periodā .

9.3.       Pakalpojuma maksu par katru Transportlīdzekļa nobraukto kilometru aprēķina, reizinot Transportlīdzekļa nobraukto kilometru skaitu ar Cenrādī norādīto cenu par vienu kilometru. Motorizētā Transportlīdzekļa nobraukto attālumu noapaļo līdz tuvākajam (lielākajam) kilometram.

9.4.       Pakalpojuma maksa par Īpašuma izmantošanu tiek aprēķināta, reizinot Īpašuma nomas cenu ar laika posmu, kurā Īpašums ticis izmantots.

9.5.       Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā par papildu samaksu abonēt Premium plānu. Papildu maksas un abonēšanas noteikumi ir norādīti Vietnē un Mobilajā lietotnē, kā arī atrodami Cenrādī.

9.6.       Sabiedrība pēc saviem ieskatiem ir tiesīga noteikt Pakalpojumu kredītlimitu. Sabiedrībai ir ekskluzīvas tiesības jebkurā brīdī mainīt iepriekš minēto kredītlimitu, atcelt, samazināt vai palielināt to.

9.7.       Lietotāja pienākums ir savam CityBee kontam iesaistīt maksājumu karti. Lietotājs ir tiesīgs brīvprātīgi piesaistīt vairākas maksājumu kartes un pirms katra brauciena izvēlēties karti, kas izmantojama norēķiniem par Pakalpojumiem. Norēķinu kartei, kas piesaistīta CityBee kontam, ir jāiespējo automātiska debetēšana no Lietotāja Maksājumu konta. Maksājumu summa tiek automātiski ieturēta no iepriekš minētās kartes. Ja nav iespējams ieturēt naudu un/vai kartē nepietiek līdzekļu, tiks mēģināts Pakalpojuma maksu automātiski iekasēt 1 (vienu) reizi stundā, līdz nenomaksātās summas tiek pilnībā samaksātas.

9.8.       Sabiedrība automātiski ietur Pakalpojumu maksu no Lietotāja Maksājumu konta ne biežāk kā 1 (vienu) reizi stundā.

9.9.       Gadījumā, ja Sabiedrībai ir jāatlīdzina Lietotāja zaudējumi un/vai ja Sabiedrība no Lietotāja Maksājumu konta ir ieturējusi summu nejauši vai kļūdas dēļ, Sabiedrība nekavējoties pārskaita attiecīgo summu Lietotāja Maksājumu kontā.

9.10.    Lietotājam ir tiesības norādīt informāciju par PVN rēķinu saņemšanu savā CityBee kontā.

9.11.    Ja līdzekļu ieturēšana nav notikusi un/vai Lietotāja Maksājumu kontā nepietiek līdzekļu, attiecīgais Lietotājs nevar veikt jaunu braucienu (vai to rezervēt) vai izmantot Īpašumu līdz brīdim, kamēr nesamaksātā summa nav samaksāta un nav notikusi pilnīga norēķināšanās par visiem uzkrātajiem maksājumiem saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem un Cenrādi.

9.12.    Ja no Lietotāja Maksājumu konta nav automātiski ieturēta maksa par un Lietotājs nav samaksājis par sniegtajiem Pakalpojumiem līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai, Sabiedrība izraksta PVN rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem (pamatojoties uz Elektroniskajā sistēmā un Transportlīdzekļa sistēmā pieejamajiem datiem) un nosūta to Lietotājam pa e-pastu līdz kārtējā mēneša 5. (piektajai) darbadienai. Lietotājs ir tiesīgs arī pārskatīt izrakstītos rēķinus savā CityBee kontā. Saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem Lietotāja pienākums ir norēķināties par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 5. (piektajai) darbadienai. Saņemot rēķinus, Lietotāja pienākums ir pārbaudīt, vai šie rēķini ir pareizi, un 2 (divu) darbadienu laikā paziņot Sabiedrībai par jebkuru pamanītu neatbilstību. Lietotāja pienākums ir iesniegt jebkādas pretenzijas attiecībā uz rēķinā norādīto informāciju 2 (divu) darbadienu laikā no rēķina saņemšanas. Ja Lietotājs nav iesniedzis pretenzijas iepriekš noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir akceptējis izrakstīto rēķinu.

9.13.    Ja Lietotājs vēlas, lai tiktu atkārtoti izrakstīts/labots PVN rēķins, kas viņam/viņai izrakstīts ne Sabiedrības vainas dēļ, (piem., ja Lietotājs ir norādījis nepareizu informāciju vai fiziskai personai izrakstītais rēķins ir atkārtoti jāizraksta juridiskajai personai), tiek piemērota  Cenrādī norādītā papildu maksa par PVN rēķina atkārtotu izrakstīšanu/korekciju.

9.14.    Ja Lietotājs nav saņēmis PVN rēķinu pa e-pastu līdz norādītā termiņa beigu datumam, Lietotājs apņemas vērsties pie Sabiedrības, lai saņemtu rēķinu. Lietotājam vienmēr jālejupielādē un jāpārbauda visi izrakstītie rēķini, ieejot savā CityBee kontā.

9.15.    Ja Lietotājs nav savlaicīgi veicis maksājumus, Sabiedrība ir tiesīga pilnvarot parādu piedziņas uzņēmumu veikt parāda piedziņas darbības vai cedēt savas prasības tiesības uz Lietotāja parāda piedziņu parādu piedziņas uzņēmumam. Sabiedrības rīcībā esošo Lietotāja personisko informāciju var nosūtīt valsts iestādēm un/vai tiesu izpildītājiem nodokļu vai soda naudas piedziņas nolūkā.

9.16.    Lietotājs maksā Sabiedrībai nokavējuma procentus 0,05 procentu apmērā no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

9.17.    Ja Pakalpojumu izmantošanas laikā Lietotājs sasniedz Cenrādī noteikto limitu un uzkrātā Pakalpojumu maksa nav automātiski ieturēta no Lietotāja Maksājumu konta, Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt Lietotājam samaksāt par Pakalpojumiem papildu summu avansā. Ja Lietotājs nesamaksā iepriekš minēto summu saskaņotajā termiņā, viņa/viņas pienākums ir atgriezt Transportlīdzekli vai Īpašumu Stāvvietā ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pēc Sabiedrības pieprasījuma. Ja Lietotājs nespēj norēķināties vai atgriezt Transportlīdzekli vai Īpašumu, Sabiedrībai ir tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, bloķēt Transportlīdzekļa vai Īpašuma iedarbināšanu, atslēgšanu vai izmantošanu, līdz Lietotājs samaksā uzkrāto Pakalpojumu maksu, un ziņot policijai par nelikumīgu Transportlīdzekļa piesavināšanos.

9.18.    Pirms Lietotājs sāk lietot Transportlīdzekli vai Īpašumu, Sabiedrībai ir tiesības pārbaudīt, vai Lietotāja Maksājumu kontā ir pietiekams daudzums naudas līdzekļu, un rezervēt naudas summu, kas vienāda ar EUR 5 (pieci eiro). Brauciena beigās no rezervētās summas ietur faktisko summu, kas aprēķināta saskaņā ar Cenrādi; ja rezervētā summa ir lielāka, starpība tiek atgriezta Maksājumu kontā.

9.19.    Sabiedrība ir tiesīga pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, anulēt viņa/viņas braucienus (vai rezervācijas) un bloķēt piekļuvi Elektroniskajai sistēmai, ja Lietotājs neievēro šajos Noteikumos un nosacījumos paredzēto kārtību. Turklāt, ja Lietotājs nepilda vai nepienācīgi pilda šos Noteikumus un nosacījumus, Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt Lietotājam novērst pārkāpumu papildu termiņā, kas jebkurā gadījumā nav ilgāks par 1 (vienu) stundu, ja vien Sabiedrība atsevišķā paziņojumā nav noteikusi garāku termiņu. Ja Lietotājs šajā punktā noteiktajā termiņā nenovērš Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, tiek uzskatīts, ka pēc šī termiņa beigām beidzas arī Transportlīdzekļa vai Īpašuma nomas (rezervēšanas) termiņš.

9.20.    Paziņojums par Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu Lietotājam, šī pārkāpuma nenovēršana noteiktajā termiņā ir juridiskais pamatojums Transportlīdzekļa nomas (rezervācijas) izbeigšanai, un atsevišķs paziņojums netiek sniegts. Pēc Transportlīdzekļa vai Īpašuma nomas (rezervācijas) termiņa beigām Lietotājs nekavējoties atgriež Transportlīdzekli vai Īpašumu tuvākajā Stāvvietā. Ja Lietotājs nepiekrīt izpildīt vai nepilda Sabiedrības pieprasījumu Sabiedrības noteiktajā termiņā, Sabiedrība ir tiesīga apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, bloķēt Transportlīdzekļa vai Īpašuma iedarbināšanu, atslēgšanu vai lietošanu; Sabiedrības darbiniekam ir tiesības arī bez Lietotāja līdzdalības savākt Transportlīdzekli vai Īpašumu.

 

X.          NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1.    Šie Noteikumi un nosacījumi attiecībā uz Lietotāju stājas spēkā no brīža, kad Lietotājs tos apstiprina reģistrācijas laikā.

10.2.    Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji grozīt šos Noteikumus un nosacījumus, nosūtot Lietotājam attiecīgu paziņojumu pa e-pastu. Lietotājs var iepazīties ar grozījumiem arī Mobilajā lietotnē un Vietnē. Grozījumi stājas spēkā 5 (piecas) dienas pēc to paziņošanas Lietotājiem. Ja Lietotājs turpina izmantot Pakalpojumus vai pasūta jaunus Pakalpojumus, pamatojoties uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, tiek uzskatīts, ka viņš/viņa ir pieņēmusi Noteikumu un nosacījumu grozījumus (t.sk., Pakalpojuma maksas izmaiņas). Ja Lietotājs nepiekrīt iepriekšminētajiem grozījumiem, viņam/viņai ir pienākums pienācīgi pabeigt rezervāciju vai braucienu un atgriezt Transportlīdzekli vai Īpašumu Stāvvietā.

10.3.    Sabiedrība ir tiesīga jebkurā laikā vienpusēji mainīt Pakalpojumu maksu. Tāpēc Lietotājam ieteicams ik reizi pirms Pakalpojumu izmantošanas iepazīties ar Pakalpojumu maksām.

10.4.    Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji cedēt visas no šiem Noteikumiem un nosacījumiem izrietošās tiesības un pienākumus jebkurai ar Sabiedrību saistītai trešajai personai, par to rakstveidā paziņojot Lietotājam.

10.5.    Ja Lietotājs nespēj pienācīgi izmantot Pakalpojumus, viņam/viņai ir pienākums informēt Sabiedrību pa tālruni, e-pastu vai izmantojot citus elektroniskos līdzekļus. Līdzējiem ir jāmēģina atrisināt strīdu, savstarpēji vienojoties vai tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz visu Lietotāja sniegto un Sabiedrībai pieejamo informāciju.

10.6.    Jebkuras pretenzijas par Pakalpojumiem tiek iesniegtas ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Pakalpojumu sniegšanas dienas (t.i., no rezervēšanas brīža). Sabiedrība cenšas atbildēt uz Lietotāja pretenziju cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas. Ja Sabiedrība nav apmierinājusi Lietotāja prasību vai ir to daļēji apmierinājusi, Lietotājam ir tiesības vērsties vietējās patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs (lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam izmantot saiti www.ptac.gov.lv). Šis noteikums nekādā gadījumā neierobežo Lietotāja tiesības jebkurā laikā iesniegt prasību attiecībā uz Pakalpojumiem vietējā patērētāju aizsardzības iestādē vai tiesā.

10.7.    Visi strīdi un domstarpības starp līdzējiem, kas nav atrisinātas iepriekš minētajā veidā, tiek risinātas Latvijas Republikas kompetentajā tiesā.

10.8.    Šie Noteikumi un nosacījumi tiek interpretēti saskaņā ar un tos regulē Latvijas Republikas likumi.

 

Pēdējās atjaunināšanas datums:  2021-01-14