PRIVĀTUMA POLITIKA
 
Šajā dokumentā (turpmāk – Privātuma politika) mēs skaidrojam, kā mēs apstrādājam savu klientu (turpmāk - jūs) personas datus, kad Jūs izmantojat: (a) mobilo lietotni CityBee (turpmāk – Lietotne); (b) CityBee motorizētos transportlīdzekļus (turpmāk – Transportlīdzeklis); (c) CityBee tīmekļa vietni https://www.citybee.lv (turpmāk – Vietne) un Jūsu  tiešsaistes pašapkalpošanās kontu; kā arī (d) sazinieties ar mums pa tālruni, e-pastu, sociālajos tīklos vai citādāk. 
 
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – VDAR), citiem attiecināmajiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā, kā arī saskaņā ar šo Privātuma politiku. 
 
Šajā Privātuma politikā mēs skaidrojam būtiskākos Jūsu personas datu aizsardzības jēdzienus: mūsu veiktās personas datu apstrādes mērķus un pamatojumus, datu ieguves avotus un personas, kurām mums ir tiesības atklāt Jūsu  datus, mūsu pienākumus saistībā ar Jūsu  datu apstrādi, Jūsu  tiesības un to īstenošanu. 
Rūpīgi un nesteidzīgi iepazīstieties ar šo Privātuma politiku, un jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. 
 
Ja izmantojat Vietni un/vai Lietotni, mēs uzskatām, ka esat izlasījis šo Privātuma politiku, saprotat tajā izklāstītos Jūsu personas datu apstrādes mērķus, metodes un procedūras. Ja nepiekrītat mūsu Privātuma politikai, lūdzam neizmantot mūsu Vietni vai Lietotni.
 
Mēs varam apvienot personas datus, ko esat norādījis, lietojot Lietotni un/vai Vietni, ar datiem, ko iegūstam no citiem publiskiem un pieejamiem avotiem (piemēram, mēs varam apvienot norādītos personas datus ar datiem, kas iegūti, izmantojot Vietnes sīkdatnes, vai ar no trešajām personām likumīgi saņemtajiem datiem).
 
Privātuma politika ir pastāvīgi mainīgs dokuments, tāpēc mēs to pilnveidojam, grozām un atjauninām. Jūs tiksiet papildus informēts par jebkādām būtiskām izmaiņām, tomēr aicinām ik pa laikam pārskatīt šo Privātuma politiku. 
 
I. DEFINĪCIJAS
 
Šajā Privātuma politikā norādītajiem terminiem ir šāda nozīme: 
 
 • Mēs vai Uzņēmums nozīmē SIA “CityBee Latvija”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, reģistrācijas numurs 50203191721, juridiskā adrese: Piestātnes iela 11A, LV-2015 Jūrmala, Latvija. 
 • Pakalpojumi ir visi pakalpojumi, ko Uzņēmums Jums  piedāvā un sniedz, ieskaitot: (i) Transportlīdzekļa nomas (lietošanas) un tajā esošo aktīvu apkopes pakalpojumus, trešo personu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī materiālu un degvielas nodrošināšanu Transportlīdzekļa un citu aktīvu lietošanai ierastajam mērķim; (ii) pakalpojumus, kas sniegti, izmantojot Lietotni un Vietni.
 • Vietne ir tīmekļa vietne, kas pieejama https://www.citybee.lv.
 • Pašapkalpošanās ir tiešsaistes pašapkalpošanās pakalpojums, kas pieejams vietnē https://selfservice.citybee.lv.
 • Lietotne ir CityBee programmatūra viedtālruņiem, planšetēm un/vai citām mobilajām ierīcēm, ko izmanto Transportlīdzekļa rezervēšanai, atbloķēšanai, bloķēšanai un/vai citām Lietotnē pieejamajām darbībām.
 • Konts ir Lietotnē izveidots digitālais konts (profils).
 • Noteikumi un nosacījumi jeb Noteikumi nozīmē Uzņēmuma noteikumus nomas un citu pakalpojumu sniegšanai, kas pieejami Lietotnē un Vietnē.
 • Pakalpojumu līgums ir līgums par Pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp Jums  un Uzņēmumu saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem.
 
Citiem terminiem ir VDAR, Noteikumos un Pakalpojumu līgumā norādītā nozīme.
Pretrunu gadījumā starp šo Privātuma politiku un Noteikumiem, Privātuma politikas nosacījumi ir noteicošie.
 
II. KĀDS IR JŪSU  PERSONU DATU APSTRĀDESTIESISKAIS PAMATS?
 
Mēs apstrādājam šajā Privātuma politikā norādītos personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskiem pamatiem:
 • Pakalpojumu līguma noslēgšanai, izpildei, grozīšanai un administrēšanai (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • juridisko pienākumu un mums piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • mūsu un trešo pušu leģitīmo interešu īstenošanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 • rīcība saskaņā ar Jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts ).
 
Piemērojamo tiesību aktu noteiktajā ietvarā un apjomā uz vienu un to pašu personas datu apstrādi var attiekties viens vai vairāki no iepriekš minētajiem tiesiskajiem pamatiem.
 
III.KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN KĀDIEM MĒRĶIEM TOS IZMANTOJAM?
 
3.1. Konta izveide Lietotnē
 
Lai sāktu lietot Lietotni, Jums jāizveido Konts un jāsniedz mums tālāk norādītie dati.
 
Ja vēlaties nomāt motorizētus transportlīdzekļus, tad personas identifikācijai un vadītāja tiesību pārbaudei mums papildus nepieciešami šādi Jūsu dati: Jūsu  sejas foto (pašfoto), vadītāja apliecības aversa fotoattēls un vadītāja apliecības dati. 
 
Pirms sākam sniegt Pakalpojumu, mums jāpārbauda, vai Lietotnē uzņemtais Jūsu  sejas pašfoto sakrīt ar foto vadītāja apliecībā, un jāpārliecinās, ka vadītāja apliecība ir derīga. 
 
Ja nepiekrītat ar Lietotnes starpniecību uzņemt pašfoto personas identifikācijai un vadītāja apliecības pārbaudei un iesniegt vadītāja apliecības informāciju, sazinieties ar mums, un mēs piedāvāsim Jums  pieņemamu alternatīvu.
 
Ja Jūs neesat EEZ pilsonis vai Jūsu vadītāja apliecībā nav norādīts personas kods, pirms Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas mēs (mēs vai mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji) sazināsimies ar Jums, izmantojot video zvanu (video zvani netiek ierakstīti un saglabāti), un lūgsim Jums iesniegt papildu personu apliecinošu dokumentu un norādīt savu personas kodu vai līdzvērtīgu personas identifikācijas numuru vai kodu (piemēram, gadījumos, kad personas kods netiek piešķirts), ko mēs saglabāsim mūsu sistēmā.
 
Konta izveide Lietotnē
Datu kategorijas
Konta izveides laikā Jūs mums sniedzat un mēs vācam šādus datus: vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, maksājumu kartes informācija (kartes veids, kartes numurs, derīguma termiņš), Konta izveides datums, Noteikumu pēdējās versijas pieņemšanas datums, IP adrese un citi mūsu vāktie tehniskie dati.
Papildu datu kategorijas, ja vēlaties izmantot motorizētus transportlīdzekļus 
 
Jūsu  sejas foto (pašfoto), sejas foto ar vadītāja apliecību rokā (pašfoto), vadītāja apliecības aversa fotoattēls, personas kods, cits personas identifikācijas numurs (piemēram, pases numurs) un/vai dzimšanas datums, vadītāja apliecības numurs, derīguma termiņš, sejas foto un cita informācija no vadītāja apliecības, valsts un iestāde, kas izdevusi vadītāja apliecību, vadītāja apliecības derīguma pārbaudes dati (mēs piesaistām pakalpojumu sniedzējus), dati par sejas attēla atbilstību foto vadītāja apliecībā, dati par video zvana norisināšanos Konta izveides procesa laikā un tehniskie dati par šādu video zvanu, vadītāja apliecības augšupielādes datums Kontā, citi iestatījumi un sistēmas dati.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Pakalpojumu līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Mūsu un trešo personu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):
 • pārliecināties, ka tikai personas, kurām atļauts vadīt transportlīdzekli, var pasūtīt un izmantot mūsu Pakalpojumus;
 • pārliecināties, ka mūsu klientu identitāte ir pienācīgi pārbaudīta un tiek novērsta identitātes zādzība;
 • nodrošināt līgumsaistību izpildi un tiesību aizsardzību;
 • nodrošināt mūsu, klientu un citu personu tiesību un leģitīmo interešu ievērošanu. 
Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās:
 • grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības;
 • naudas atmazgāšanas novēršana;
 • patērētāju tiesību aizsardzība; 
 • produkta drošība; 
 • ceļu satiksmes drošība, Ceļu satiksmes noteikumi;
 • informācijas drošība; 
 • citas mums svarīgas jomas.
Jūsu  piekrišana sejas foto (pašfoto) apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums
 
Ja Pakalpojuma līgums izbeigts bez Pakalpojumu izmantošanas - Pakalpojumu līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc tā termiņa beigām.
Visos citos gadījumos - Pakalpojumu līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
Pēc datiem, ko norādījāt reģistrācijas un Konta izveides laikā, mēs Jūs atpazīstam kā savu Klientu, ja, piemēram, vēlaties atjaunināt vai mainīt savus datus, sazināties ar mums, lai sniegtu kādu personas informāciju, izmantotu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi utt. Mēs arī izmantojam Jūsu  mobilā tālruņa numuru, e-pastu un citu Kontā norādīto informāciju, ja nepieciešams apstiprināt kādu Jūsu  reģistrāciju, pārbaudīt identitāti, sniegt palīdzību utt.
 
Ja Konta izveides procesa laikā Jūs esat sniedzis nepilnīgus datus vai neesat veicis visas darbības, kuras nepieciešamas piekļuvei Pakalpojumiem, mums ir tiesības Jums par to atgādināt un attiecīgi rekomendēt Jums sniegt nepieciešamos datus un veikt nepieciešamās darbības (kā paredzēts Noteikumos).
 
3.2. Lietotnes un Pakalpojumu izmantošana
 
Kad Jūs izmantojat Lietotni un Pakalpojumus, mēs vācam un apstrādājam šādus datus:
 
Lietotnes un Pakalpojumu izmantošana
Datu kategorijas, kas saistītas ar Lietotnes izmantošanu
Privātuma politikas 3.1. punktā norādītā informācija.
Jūsu ierīces operētājsistēma, izmantotā Lietotnes versija, Lietotnes izmantošanas tehniskie un sistēmas dati.
 
Iekšējā informācija par Jūsu  Kontu (Konta izveides datums un statuss, Klienta un Konta identifikatori, vadītāja apliecības pievienošanas datums, bloķēšanas fakts un tā iemesli, bloķēšanas ilgums (Pakalpojumu sniegšanas apturēšana), Konta informācijas mainīšana, darbības Jūsu  Kontā, dažādi sistemātiski Konta dati, dati par ieiešanu Pašapkalpošanās pakalpojumā un tā izmantošana, cita informācija, kas saistīta ar Konta izmantošanu.
 
Dati par ierīces atrašanās vietu Lietotnes lietošanas laikā (datums, GPS dati utt.), ierīces operētājsistēmu, versiju, citi būtiski dati.
Datu kategorijas, kas saistītas ar Pakalpojumu izmantošanu
Transportlīdzekļa rezervācija, tā bloķēšanas/atbloķēšanas vieta un laiks.
 
Informācija par izmantoto Transportlīdzekli, rezervācijas sākums, lietošanas datums un laiks, vietas, kur Transportlīdzeklis paņemts un atstāts, Transportlīdzekļa GPS dati, maršruts, ātrums, nobrauktais attālums, ilgums, degvielas un degvielas kartes izmantošana, citi brauciena un Transportlīdzekļa parametri. 
 
Sniegto Pakalpojumu cena, atlaides, maksājuma fakts, rēķinu izrakstīšanas fakts, parāda fakts un summa, utt.
Maksimālais limits Klienta saistību summai par sniegtajiem Pakalpojumiem, atlaides, kuponi, to derīgums, izmantošana.
 
Maksājumi par Pakalpojumiem, brauciens, informācija par sezonas biļetēm vai naudas pārskaitījumiem uz Maku, summa Makā un informācija par tās izmantošanu, citi dati par veiktajiem maksājumiem (datums, summa, maksājuma kartes pēdējie četri cipari utt.). 
Informācija par radariem (atrašanās vieta, laiks, rādiuss utt.), ko esat iestatījis Lietotnē.
 
Atsauksmes Lietotnē par sniegtajiem pakalpojumiem (datums, teksts utt.).
 
Dati par vadītāja apliecības derīguma periodisku (regulāru) pārbaudi (ja pievienota vadītāja apliecība un plānojat izmantot transportlīdzekļus).
Informācija par Pakalpojumu līguma izpildi (pārkāpumi, naudas sodi utt.), Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. 
Informācija par Pakalpojumu līguma izbeigšanu.
Ar Rimi lojalitātes karti saistīto datu kategorijas (ja attiecināms)
Dati, kas saistīti ar pievienoto/izmantoto Rimi lojalitātes karšu programmu: pēdējie 8 Rimi lojalitātes kartes cipari, Transportlīdzekļa rezervācijas datums, darījuma numurs un summa, ģenerētās Rimi naudas summa, veikala atrašanās vieta. 
 
Datu kategorijas, ko izmanto atbilstošas informācijas sniegšanai un saziņai 
Jūsu  vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, cita Jūsu  sniegtā informācija.
Jums nosūtītā elektroniskā paziņojuma nosaukums, paziņojuma piegādes fakts un datums, paziņojuma atvēršanas (lasīšanas) fakts un datums, fakts un datums, kad paziņojuma saturā tiek atvērta saite utt.
 
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Pakalpojumu līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Jūsu piekrišana pievienot Rimi karti (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
Mūsu vai trešās puses leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai:
 • veiktu riska novērtējumu, aizsargātu Transportlīdzekli un citus Uzņēmuma aktīvus, nodrošinātu trešo personu un to aktīvu drošību;
 • nodrošinātu ceļu satiksmes drošību mūsu Pakalpojumu un Transportlīdzekļu izmantošanas laikā;
 • nodrošinātu maksas iekasēšanu par sniegtajiem Pakalpojumiem, parādu administrēšanu, zaudējumu pārvaldību;
 • nodrošinātu mūsu un trešo personu tiesību un leģitīmo interešu ievērošanu;
 • nodrošinātu Lietotnes un informācijas sistēmu funkcionalitāti;
 • nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu, atbalstu un uzlabošanu;
 • nodrošinātu ierobežojumus (pagaidu apturēšanu vai ieļaušanu melnajā sarakstā) nākotnes piekļuvei Pakalpojumiem, kā norādīts Pakalpojumu līgumā;
 • vāktu pierādījumus, ka esat ticis informēts un ka ziņojums ticis izlasīts (atvērts).
Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās (ciktāl attiecināms):
 • grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības;
 • naudas atmazgāšanas novēršana;
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • personas datu aizsardzība; 
 • produkta drošība; 
 • ceļu satiksmes drošība, Ceļu satiksmes noteikumi;
 • informācijas drošība; 
 • citas mums svarīgas jomas.
Datu apstrādes ilgums
Ja Pakalpojumu līgums izbeigts pirms Pakalpojumu izmantošanas -  Pakalpojumu līguma derīguma laikā un ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc tā termiņa beigām.
Maršruta GPS dati, ātruma dati - ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc to ģenerēšanas.
Dati par Jūsu  ierīces atrašanās vietu Lietotnes lietošanas laikā (datums, GPS dati utt.), ierīces operētājsistēmu, versiju utt., izņemot dati saistībā ar katru Transportlīdzekļa rezervāciju- ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc to ģenerēšanas.
Informācija par radariem (datums, koordinātes, rādiuss utt.), ko esat iestatījis Lietotnē - ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc to ģenerēšanas.
Atsauksmes Lietotnē par sniegtajiem pakalpojumiem (datums, teksts utt.) - ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc tā ievadīšanas.
Dati saistībā ar ierobežojumiem nākotnes piekļuvei Pakalpojumiem (iekļaušana melnajā sarakstā), kā norādīts Pakalpojumu līgumā – līdz 10 gadiem, izņemot Pakalpojumu līgumā noteiktos izņēmuma gadījumos. 
Visos citos gadījumos – Pakalpojumu līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un nosacījumi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
Katrā Transportlīdzeklī ir uzstādīta elektroniska sistēma, kas reģistrē un nosūta mums informāciju par Transportlīdzekļa atrašanās vietu, Transportlīdzekļa veikto attālumu, ātrumu un citiem ar Transportlīdzekli saistītiem datiem. Šie dati mums ir nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai un citu Līguma saistību izpildei.
 
Ja Transportlīdzekļa lietošanas laikā Jūs savienojat savu ierīci ar Transportlīdzekļa ierīcēm (piemēram, navigāciju, multivides sistēmām), Jūsu  ierīces dati, piemēram, vārds, ierīcē saglabātie kontakti un Bluetooth ID, tiks saglabāti Transportlīdzeklī, ja vien Jūs tos neizdzēsīsiet, sekojot Transportlīdzekļa ražotāja instrukcijai. 
 
Ja izmantojat Transportlīdzekli un Pakalpojumus, mums ir tiesības periodiski pārbaudīt Jūsu  vadītāja apliecības derīgumu. Ja pamanām, ka tuvojas Jūsu vadītāja apliecības derīguma termiņš, mēs varam ar Jums  sazināties (pa e-pastu, SMS, ar Push paziņojumu vai citiem paziņojumiem Lietotnē) un informēt par vadītāja apliecības termiņa beigām.
 
Datu vākšana par Jums nosūtītajiem svarīgiem paziņojumiem 
 
Saziņai ar Jums mēs izmantojam Jūsu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi), tostarp, lai atbildētu uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem, iesniegtajiem pieprasījumiem, sniegtu būtisku informāciju par Pakalpojumu izmantošanu, izmaiņām Pakalpojumu līgumā, Noteikumos, cenrādī un/vai Privātuma politikā, kā arī lai sazinātos ar Jums, ja Transportlīdzeklī esat aizmirsis savas lietas vai arī esam konstatējuši kādas problēmas saistībā ar sniegtajiem Pakalpojumiem, utt. 
Mums ir tiesības pārliecināties, ka esat informēts par jaunākajām izmaiņām Pakalpojumu līgumā un/vai Noteikumos, un/vai šajā Privātuma politikā, un vākt pierādījumus, ka Jums ir nosūtīts attiecīgais paziņojums un Jūs esat to izlasījis (atvēris). Sūtot Jums  šāda veida paziņojumus, mēs vācam augstāk norādīto informāciju par Jums  nosūtītajiem paziņojumiem.
 
Izņēmuma gadījumos, kad Transportlīdzeklī instalētā elektroniskā sistēma konstatē datus par risku, kas var rasties Jums, Transportlīdzeklim, un citiem satiksmes dalībniekiem (piemēram, ātruma pārsniegšana), mums ir tiesības sazināties ar Jums, izmantojot automatizētus līdzekļus (piemēram, automatizēts zvans vai īsziņa) un informēt Jūs par šādiem riskiem (automatizēti zvani netiek ierakstīti).
 
3.3. Tiešais mārketings, mārketings 
 
3.3.1. Paziņojumi, piedāvājumi un informācija, kas nosūtīta pa e-pastu, SMS un Push paziņojumos Lietotnē
 
Mēs apstrādājam Jūsu  personas datus, lai spētu sniegt vispārīgus un personalizētus piedāvājumus (ieskaitot mūsu partneru piedāvājumus) un citu informāciju. Mēs varam Jums nosūtīt paziņojumus, piedāvājumus un informāciju vairākos veidos: pa e-pastu, SMS, kā Lietotnes paziņojumus vai Push paziņojumus Lietotnē. Lai izvēlētos Jums  nosūtāmos paziņojumus un piedāvājumus, labāk iepazītu Jūs un Jūsu  vajadzības, uzlabotu mūsu Pakalpojumu izmantošanas pieredzi, automatizētu mārketinga rīku izmantošanu visefektīvākās klientu piesaistes nodrošināšanai, paplašinātu mūsu piedāvāto pakalpojumu klāstu un pastāvīgi tos uzlabotu, sniegtu Jums  atbilstošus, interesantus un noderīgus piedāvājumus un citu informāciju par mūsu pakalpojumiem, mēs analizējam datus, kas saistīti ar klientu uzvedību Lietotnē, mūsu Pakalpojumu lietošanas modeļiem un/vai citām pazīmēm, un izmantosim šādus datus, lai sagrupētu klientus. Šiem nolūkiem mēs izmantojam uzlabotus datu analīzes instrumentus (piemēram, CleverTap), kas balstās uz automatizētu datu analīzi. 
Iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai mēs apstrādājam šādus Jūsu datus:
 
Paziņojumi, piedāvājumi un informācija, kas nosūtīta pa e-pastu, SMS, Push paziņojumos Lietotnē utt.
Datu kategorijas
Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs; klienta identifikators, dzimšanas datums, pieteikšanās veids; valsts, pilsēta; vecums, klienta reģistrācijas datums, veids (privāts/biznesa klients), statuss (pabeigts/nepilnīgs); Lietotnes versija; operētājsistēma; piekrišana tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai; vai klients pievienojis vadītāja apliecību, maksājumu karti; braucienu skaits periodā; naudas summa, kas iztērēta Pakalpojumiem; brauciena datums, laiks un vieta; izmantotais Transportlīdzeklis.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) 13. panta 2. punkts, Latvijas Republikas Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta otrā daļa):
 • nosūtīt Jums vispārīgus un personalizētus piedāvājumus un informāciju;
 • nosūtīt Push paziņojumus Lietotnē;
 • automatizēt mārketinga rīkus.
Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) saņemt mūsu partneru piedāvājumus un informāciju, kā arī, ciktāl attiecināms, pirms šīs Privātuma politikas spēkā stāšanās sniegtās piekrišanas tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai. 
Datu apstrādes ilgums
Mēs uzglabāsim Jūsu piekrišanas apliecinājumu tās derīguma laikā un 24 mēnešus pēc tās derīguma termiņa beigām. Piekrišanas derīguma termiņš ir līdz 36 mēnešiem, ja vien tā netiek atsaukta agrāk.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
Iepriekš aprakstītajām darbībām nav juridiskas vai līdzīgas būtiskas ietekmes, taču tās ļauj mums labāk izprast Jūsu  vajadzības, intereses un vaļaspriekus, izveidot un piedāvāt Jums  plašāku Pakalpojumu klāstu, kas labāk atbilst Jūsu  vajadzībām, instalēt Lietotnes atjauninājumus, nodrošināt kvalitatīvāku mūsu Pakalpojumu lietošanas pieredzi.
 
Jūs varat iebilst pret paziņojumu ar piedāvājumiem un informāciju sūtīšanu Lietotnes iestatījumos Konta izveides laikā vai Jūs varat viegli attiekties no tiem jebkurā brīdī vēlāk, nospiežot uz atteikšanās saites Lietotnē vai Jums nosūtītajā jaunumu apskatā  sk. arī Privātuma politikas VII nodaļu (Latvijas Republikas Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta otrā daļa).  Jūs varat iebilst pret  Lietotnes Push paziņojumu sūtīšanu, kas pēc noklusējuma ir iespējoti visiem klientiem Konta izveides laikā vai jebkurā brīdī vēlāk, sk. arī Privātuma politikas VII nodaļu (Latvijas Republikas Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta otrā daļa). 
 
3.3.2. Mārketinga rīku optimizācija
 
Lai uzlabotu mūsu dažādo mārketinga rīku pārvaldības efektivitāti, mēs izmantojam Apps Flyer un citus uzlabotus rīkus, lai palīdzētu mums vākt Jūsu  datus, kas saistīti ar uzvedību Lietotnē un/vai interesi par mūsu reklāmām, kas attēlotas trešo pušu vietnēs (Apps Flyer un līdzīgas partneru platformas), par mūsu piedāvājumiem vai citiem mūsu mārketinga rīkiem. Šim nolūkam mēs varam analizēt savāktos datus un novērtēt mūsu mārketinga lēmumu efektivitāti, lietderību un atdevi (piemēram, novērtēt kanālus, kuros tiek demonstrētas reklāmas, to skaitu utt.) un pieņemt labākus mārketinga lēmumus efektīvākai klientu atkārtotai piesaistīšanai. 
Dati tiek iegūti Lietotnē, izmantojot integrēto datu vākšanas tehnoloģiju. Dati tiek ģenerēti, kad izmantojat Lietotni un/vai Apps Flyer, vai citu Facebook un Google partneru platformu lietotnes un vietnes. 
 
Analīzes un reklamēšanas nolūkos mēs izmantojam arī trešo pušu rīkus, piemēram, Google FireBase, Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads Manager, lai vāktu apkopotu un anonimizētu informāciju par to, kā indivīdi izmanto Lietotni, lai saprastu, kā uzlabot Lietotni un nodrošināt mūsu pakalpojumu mūsdienīgu nepersonalizētu reklāmu. 
Norādītie līdzekļi un instrumenti palīdzēs mums labāk izprast Jūsu  vajadzības, intereses un vaļaspriekus, kas savukārt ļaus mums izveidot un piedāvāt Jums  plašāku Pakalpojumu klāstu, kas labāk atbilst Jūsu  vajadzībām, instalēt Lietotnes atjauninājumus, piedāvāt labāku Lietotnes un mūsu Pakalpojumu izmantošanas kvalitāti.
 
Iepriekš norādīto mērķu sasniegšanai mēs vācam un apstrādājam šādus Jūsu  datus:
 
Mārketinga rīku optimizācija
 
Datu kategorijas 
Tehniska informācija, kas saistīta ar klienta ierīci, piemēram, pārlūkprogrammas veids, ierīces tips un modelis, procesors, sistēmas valoda, atmiņa, OS versija, Wi-Fi statuss, laika zīmogs un zona, ierīces kustība vai citi parametri.
Tehniskie identifikatori, kas parasti identificē tikai datoru, ierīci, pārlūkprogrammu vai programmu, piemēram, IP adrese, Lietotāja aģents, IDFA (reklāmdevēju identifikators), Android ID (Android ierīcēs); Google reklāmdevēja ID, citi līdzīgi unikālie identifikatori.
Iesaistīšanās informācija, t.i., informācija, kas saistīta ar reklāmas kampaņām un klienta galīgajām darbībām, piemēram, klikšķi uz reklāmām, pielāgotu reklāmu demonstrēšana, mērķauditorijas vai segmenti, kam veltīta reklāmas kampaņa, reklāmu veids un vietne vai programma, kurā šādas reklāmas demonstrētas, galalietotāja apmeklētās vietnes, atsauces vietnes URL, programmas lejupielādes un instalācijas, un cita mijiedarbība, notikumi un klientu darbības programmā (piemēram, izvēlētais motorizētais transportlīdzeklis, rezervētie braucieni, klikšķi, ienākšanas laiks utt.).
Datu kategorijas (Google FireBase, Google Analytics)
Dati par Lietotnes lietošanu.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
 1. Jūsu piekrišana:
 
(VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
 
 • Jūsu piekrišana, ka mēs Lietotnē Jūsu  datiem izmantojam App Flyer vai citu mārketinga optimizācijas rīku.
 
 1. mūsu leģitīmās intereses:
 
(VDAR 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts); 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) 13. panta 2. punkts, Latvijas Republikas Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta 2. daļa - attiecināmajā apmērā). 
 
 • grupēt un kategorizēt klientus, pārbaudīt izmantotos mārketinga rīkus un organizēt mārketinga rīku automatizētu izmantošanu visefektīvākās klientu iesaistes nodrošināšanai.
Datu apstrādes ilgums
Ne ilgāk kā 24 mēnešus pēc datu vākšanas. Mēs saglabāsim Jūsu  piekrišanas apliecinājumu tās derīguma laikā un 24 mēnešus pēc derīguma termiņa beigām.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku
 
Lai iegūtu papildinformāciju par Apps Flyer rīka darbību un vāktajiem datiem, lūdzam iepazīties ar Apps Flyer privātuma politiku:
https://www.appsflyer.com/services-privacy-policy/. 
Google privātuma politikā varat iegūt vairāk informācijas par to, kā Google vāc un izmanto šos datus: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en. 
 
3.3.3. Mārketings sociālajos medijos 
 
Mēs administrējam savus profilus un kontus sociālajos tīklos:
https://www.facebook.com/CityBeeLatvia/,
https://www.instagram.com/citybeelatvia,
https://www.linkedin.com/company/citybee-car-sharing utt.
 
Ja Jūs interesē mūsu Pakalpojumi un Jūs sekojat mūsu profiliem sociālajos medijos, mēs vācam un apstrādājam šādus Jūsu  datus (kurus mēs iegūstam tieši no Jums  (sociālo mediju kontā), lai mēs varētu pārvaldīt savus sociālo mediju kontus):
 
Mārketings sociālajos medijos
 
Datu kategorijas
Vārds, uzvārds, dzimums, valsts, fotogrāfija, informācija par saziņu kontā (“patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties” utt.), nosūtītie paziņojumi, informācija par paziņojumiem (ziņojuma saņemšanas laiks, ziņas saturs), ziņojuma pielikumi, sarakstes vēsture utt.), komentāri, reakcijas uz publicētajiem ierakstiem, dalīšanās, informācija par dalību mūsu organizētajos pasākumos un/vai spēlēs.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
Mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt mūsu sociālo mediju profilus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), Facebook Insights utt.
Datu apstrādes ilgums
Piekrišanas derīguma laikā un 24 mēnešus pēc tās termiņa beigām. 
Šim nolūkam izmantotie personas dati tiek uzglabāti, kamēr esat reģistrēts attiecīgajā sociālajā tīklā.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
Mēs varam izveidot un pārvaldīt savas fanu lapas vai grupas Facebook platformā. Facebook un mēs esam kopīgi atbildīgi tikai par Facebook Insights (https://lv-lv.facebook.com/help/pages/insights) datu apstrādi (VDAR 26. panta 1. punkts) un tikai tiktāl, cik šie dati tiek izmantoti, lai izveidotu “lapas ieskatus”, un tikai attiecībā uz darbībām no datu vākšanas no mūsu fanu lapas līdz to pārsūtīšanai uz Facebook. Attiecībā uz jebkuru citu datu apstrādi mēs un Facebook esam neatkarīgi datu pārziņi.
 
Mūsu fanu lapas apmeklētāju datu apstrāde ir paredzēta šīs lapas izmantošanas statistiskam novērtējumam. Visa informācija, kas iegūta, izmantojot Facebook rīkus, ir saistīta ar Facebook Insight rīku, kas sniedz mums anonimizētu informāciju par Jūsu apmeklētajām lapām un aktivitāti (piemēram, kurā laikā Jūs un citi apmeklētāji pievērš uzmanību videoklipiem, kad lasāt garākus paziņojumus, kad fiksēta Jūsu   vislielākā aktivitāte sociālajā tīklā). Šie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu fanu lapā ievietoto saturu un Jūsu  lietošanas pieredzi, un atlasītu mārketinga rīkus. 
 
Lūdzam ņemt vērā, ka Uzņēmuma fanu lapa ir integrēta Facebook platformā, tāpēc Facebook ir visas iespējas iegūt arī citus Jūsu  personas datus. Sīkāku informāciju par Facebook datu apstrādes darbībām, Jūsu  sniegto datu lietošanas mērķiem un apjomu var atrast šeit: http://www.facebook.com/policy.php.
 
Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar šiem datiem, visefektīvāk būtu sazināties tieši ar Facebook. Ja Jums  joprojām nepieciešama palīdzība savu tiesību izmantošanā, varat sazināties ar mums Privātuma politikas VII nodaļā norādītājā veidā.
 
3.4. Statistika, analītika, klientu uzvedības izpēte
 
Lai uzraudzītu, novērtētu, analizētu, uzlabotu un veicinātu Pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, Lietotni, piedāvātu jaunus Pakalpojumus vai jaunas kvalitātes Pakalpojumus, palielinātu Pakalpojumu pieejamību, uzlabotu Pakalpojumu lietošanas drošību, uzlabotu lietotāju pieredzi pakalpojumu izmantošanas laikā, mēs analizējam dažādus statistiskos datus.
 
Statistika, analītika, klientu uzvedības izpēte
Datu kategorijas
 
Transportlīdzekļa rezervācijas, to bloķēšanas/atbloķēšanas laiks un vieta, informācija par Transportlīdzekli, rezervācijas sākums, lietošanas datums un laiks, vietas, kur Transportlīdzeklis paņemts un atstāts, Transportlīdzekļa GPS dati, maršruts, ātrums, nobrauktais attālums, ilgums, degvielas un degvielas kartes izmantošana, citi brauciena parametri, brauciena vēsture, telemetriskie dati utt.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Mūsu leģitīmās intereses analizēt datus, instalēt un izmantot datu analīzes un apstrādes moduļus un metodes, lai radītu un palielinātu Pakalpojumu vērtību gan Jums kā klientam, gan mūsu biznesam (VDAR 6. panta 1. punkta  f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums
Ne ilgāk kā 36 mēnešus pēc datu ģenerēšanas.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
Uzņēmums kā sociāli atbildīgs uzņēmējs īsteno misiju, lai veicinātu ceļu satiksmes drošību, atbildīgu un rūpīgu braukšanu, un drošu un veselīgu sabiedrību. Datu analīzei izmantotās metodes un moduļi ļaus mums paredzēt, identificēt bīstamu braukšanu, identificēt vadītājus reibumā, kas ļaus samazināt negadījumu skaitu, novērst vai samazināt zaudējumus satiksmes negadījumu dēļ, veicinās atbildīgu, drošu un pieklājīgu piedalīšanos satiksmē. 
 
Mēs izmantojam automatizētus datu analīzes rīkus, kas balstās uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem (ieskaitot mākslīgo intelektu), lai veiktu šo datu izpēti, ieviestu un izmantotu datu analīzes un apstrādes moduļus un metodes. 
 
Datu analīzes darbības, kas veiktas šajā nodaļā aprakstītajos nolūkos, neietekmē Jūs ne juridiski, ne kā savādāk.
 
3.5. Lietotnes un informācijas sistēmu darbība un drošība
 
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu iespējamos Pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas, krāpšanas vai citu nelikumīgu darbību draudus, lai aizsargātu Lietotni, Vietni, informācijas sistēmas un datus no nesankcionētām izmaiņām, kiberuzbrukumiem, neatļautas piekļuves un citiem saistītajiem riskiem, nodrošinātu Lietotnes un informācijas sistēmu darbību, integritāti un drošību. Mēs reģistrējam informāciju par Jūsu  un mūsu darbībām Lietotnē, Kontā un Vietnē:
 
Lietotnes un informācijas sistēmu darbība un drošība
Datu kategorijas
 
Dati par ielogošanos Lietotnē, dati par ierīces operētājsistēmu, Konta vai datu ievadīšanu, lietošanu, izmainīšanu, vai citām darbībām Lietotnē, Kontā, reģistra ieraksti, izmaiņas un to vēsture, iestatījumi, citi sistēmas parametri.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Pakalpojumu līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Mūsu vai trešās puses leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai:
 • nodrošinātu darbību drošību, elastību, atgūstamību, izsekojamību, integritāti, Lietotnes un informācijas sistēmu darbību;
 • nodrošinātu nepārtrauktu mūsu Pakalpojumu sniegšanu, to atbalstu un uzlabošanu.
Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās:
 • personas datu aizsardzība; 
 • informācijas drošība; 
 • citas mums svarīgas jomas.
Datu apstrādes ilgums
Reģistri un saistītie ieraksti - līdz 3 mēnešiem.
Ja Pakalpojumu līgums izbeigts bez Pakalpojumu izmantošanas - Pakalpojumu līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc tā termiņa beigām.
Visos citos gadījumos - Pakalpojumu līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
Ja Jūsu  Kontā pamanām darbības, kuras mums šķiet aizdomīgas, mēs varam lūgt Jūs veikt noteiktas darbības (piemēram, pārbaudīt savus e-pasta kontus, mainīt PIN utt.).
 
3.6. Krāpšanas novēršana, likumdošanas prasību izpilde, parādu un zaudējumu administrēšana
 
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu juridiskos pienākumus un ievērotu leģitīmās intereses (ieskaitot krāpšanas novēršanu), aizsargātu mūsu, mūsu klientu un citu personu īpašumu un intereses, vāktu pārkāpumu pierādījumus un novērstu mūsu, mūsu klientu un citu personu interešu, Lietotnes, Vietnes, Transportlīdzekļa, mūsu Pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī lai administrētu, pārvaldītu un atgūtu parādus un zaudējumus, kas nodarīti mums un mūsu īpašumam. 
 
Krāpšanas novēršana, likumu prasību izpilde, parādu un zaudējumu administrēšana
Datu kategorijas
 
Informācija par Jūsu saistībām (parādu) pret Uzņēmumu, ieskaitot parāda summu, datumu, vēsturi, informācija par Pakalpojumu līguma izpildi, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, kaitējums Uzņēmumam, Transportlīdzeklim, trešajām personām, ar Jums  saistītie apdrošināšanas gadījumi un cita saistītā informācija.
 
Informācija par Pakalpojuma līguma apturēšanu, Konta bloķēšanu, Pakalpojumu līguma izbeigšanu.
 
Dati par Jums no publiskiem reģistriem un informācijas sistēmām, kas likumīgi pieejami mūsu pakalpojumu sniedzējiem (iesaistītiem parādu un zaudējumu administrēšanā, parādu piedziņā).
 
Naudas sodi un/vai parādu piedziņa par autostāvvietu noteikumu pārkāpumiem (privātiem un publiskiem).
 
Informācija par izziņām, pieprasījumiem, informāciju utt., ko sniedz uzņēmumi (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības), iestādes (piemēram, policija), ārstniecības iestādes, citas iestādes (piemēram, iestādes, kuras uztur sarakstus par personām ar psiho-neiroloģiskām, toksikoloģiskām, narkotiku atkarības problēmām).
 
Informācija par aktīviem, vadītāja apliecības dati, informācija par citām personām, kas atradās Transportlīdzeklī un/vai brauca ar to (bojājumu, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu utt.) gadījumā. 
 
Visi citi šajā Privātuma politikā norādītie personas dati.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai:
 • veiktu riska novērtēšanu un vadību;
 • nodrošinātu mūsu, mūsu klientu un citu personu īpašuma un mantisko interešu aizsardzību;
 • nodrošinātu maksas iekasēšanu par sniegtajiem Pakalpojumiem, parādu administrēšanu, zaudējumu pārvaldību;
 • novērstu krāpšanu un citas ļaunprātīgas darbības;
 • administrētu, pārvaldītu un piedzītu no Jums parādus un zaudējumus, kas nodarīti mums un mūsu īpašumam;
 • nodrošinātu mūsu tiesību un leģitīmo interešu ievērošanu.
Pakalpojumu līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums
Visā Pakalpojumu līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
Mums ir tiesības, ciktāl to atļauj attiecināmie tiesību akti, un ņemot vērā mūsu leģitīmās intereses, analizēt un novērtēt iepriekš minētos datus un pieņemt uz tiem balstītus lēmumus, kas var ietekmēt to, kā un vai mēs Jums  sniegsim Pakalpojumus (ja izmantojat mūsu Pakalpojumus). Ja mums ir pamatotas šaubas par Jūsu  spēju apmaksāt mūsu Pakalpojumus vai citas pamatotas šaubas par datiem un informāciju, ko norādījāt reģistrējoties Lietotnē un/vai izmantojot mūsu Pakalpojumus, saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm mums ir tiesības lūgt mūsu pakalpojumu sniedzējiem sniegt vai piekļūt Jūsu  likumīgi pieejamiem datiem (ieskaitot Jūsu  kredītreitingu utt.) un novērtēt tos krāpšanas un citu negodīgu darbību novēršanas nolūkā, kā arī novērtēt Jūsu  maksātspēju parādu pārvaldības un/vai piedziņas nolūkos. 
 
3.7. Vietnes administrēšana, atbalsts, uzlabošana
 
Kad Jūs apmeklējat un pārlūkojat mūsu Vietni, statistikas datu vākšanas un pakalpojumu kvalitātes un apmeklētāju pieredzes uzlabošanas nolūkā mēs apstrādājam šādus datus:
 
Vietnes administrēšana, atbalsts, uzlabošana
Datu kategorijas
 
IP adrese, MAC adrese, apmeklējuma datums, apmeklējuma ilgums, apmeklētās lapas, tīmekļa pārlūkošanai izmantotās ierīces un lietojumprogrammas utt.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
Mūsu leģitīmā interese analizēt datus, lai administrētu un uzlabotu Vietnes darbību, uzlabotu mūsu darbības un radītu papildu vērtības gan mūsu klientam, gan mūsu biznesam (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums
Skatiet mūsu Sīkdatņu politiku. 
 
Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Plašāka informācija par Vietnē izmantotajām sīkdatnēm pieejama mūsu Sīkdatņu politikā {link}.
Mēs izmantojam analītisko pakalpojumu Google Analytics, kas ļauj iegūt un analizēt statistikas datus par Vietnes izmantošanu. Plašāka informācija par Google Analytics un ar tās rīkiem vācamo informāciju pieejama vietnē
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=lv&ref_topic=2919631#zippy=%2Cin-this-article.
 
Ja nevēlaties, lai Google Analytics rīki iegūtu Jūsu  pārlūkošanas informāciju, varat izmantot Google Analytics atteikšanās iespēju pārlūkprogrammas paplašinājumā vai mainīt sīkdatņu iestatījumus.
 
3.8. Klientu apkalpošana - jautājumi, pieprasījumi, sūdzības
 
Ja Jūs sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa tālruni un piekrītat, ka telefona zvans tiek ierakstīts, mēs ierakstīsim Jūsu sniegto informāciju, tostarp personas datus, lai varētu pienācīgi izskatīt Jūsu  pieprasījumu un/vai atbildēt uz jautājumu.
 
Ja Jūs sazinieties ar mums rakstveidā (pa e-pastu vai citādi), mēs uzglabāsim informāciju par saziņas faktu un sniegto informāciju, tostarp personas datus, lai varētu pienācīgi izskatīt pieprasījumu un/vai atbildēt uz Jūsu jautājumu, pieprasījumu vai sūdzību. 
 
Mēs izmantosim šādus datus, lai apkalpotu klientus kā norādīts augstāk: 
 
Klientu apkalpošana - jautājumi, pieprasījumi, sūdzības
Datu kategorijas
 
Tālruņa numurs, no kura Jūs zvanāt, vai e-pasta adrese, cita informācija, kas attiecas uz Jūsu pieprasījumu, tostarp, bet ne tikai, vārds, uzvārds, Jūsu  vadītā motorizētā transportlīdzekļa numura zīme, bojājums, dati par ceļu satiksmes negadījumu, pieprasījuma saturs utt.; zvana ieraksts, zvana tehniskā informācija (datums, ilgums utt.); zvanu vēsture; sūdzība, pieprasījums, pieprasījuma teksts, sūdzības vai citas izziņas apstākļu apraksts, sūdzību, pieprasījumu, izziņu pamatojošie dokumenti, cita mums sniegtā informācija. 
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
Pakalpojumu līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums
Zvanu ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 6 mēnešus no zvana brīža.
Sūdzības, pretenzijas, rakstveida pieprasījumi, kas saistīti ar Pakalpojumu līguma izpildi un/vai kas var būt saistīti ar strīdiem, tiek uzglabāti visā  Pakalpojumu līguma darbības laikā, bet ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām, ja vien nav attiecināms garāks datu uzglabāšanas periods.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
3.9. Nodokļu, grāmatvedības, citu likumā noteikto saistību izpilde 
 
Lai spētu nodrošināt nodokļu, grāmatvedības un citu likumā noteikto pienākumu pareizu izpildi (t.i., pareizu grāmatvedības dokumentu izsniegšanu un to deklarēšanu valsts iestādēm, naudas atmazgāšanas novēršanas prasību ieviešanu utt.), mēs apstrādājam šādus Jūsu  personas datus: 
 
Nodokļu, grāmatvedības, citu likumā noteikto saistību izpilde
 
Datu kategorijas
 
Vārds, uzvārds, adrese, personas kods, PVN maksātāja numurs (ja persona ir reģistrēta kā PVN maksātājs), dati par Pakalpojumu (Pakalpojuma apraksts; cena/samaksātā summa), izsniegtie grāmatvedības dokumenti un to dati, cita grāmatvedības un nodokļu dati, kas mums jāvāc, jāapstrādā un jāglabā saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Juridiskais pienākums un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts):
 • grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības;
 • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (ciktāl tas attiecināms);
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • produkta drošība; 
 • informācijas drošība; 
 • citas mums svarīgas jomas.
Mūsu leģitīmā interese uzglabāt grāmatvedības datus un ierakstus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 
Datu apstrādes ilgums
Līdz 10 gadiem no grāmatvedības dokumentu, rēķinu u.c. datuma.
Uzņēmuma dokumentu uzglabāšanas, arhivēšanas un pārvaldības periodi tiek piemēroti un noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ievērojot Latvijas Nacionālā arhīva apstiprinātā Vispārējo dokumentu uzglabāšanas periodu indeksa prasības un citus dokumentus un/vai ieteikumus.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
3.10. Biznesa klientu konti
 
Ja Pakalpojumu līgumu ar mums noslēdz biznesa klients (uzņēmums, iestāde vai organizācija) (turpmāk - Biznesa klients), mēs apstrādājam šāda biznesa klienta pārstāvju personas datus atbilstoši tālāk norādītajam.
 
Mēs apstrādājam arī Biznesa klienta darbinieku vai pārstāvju, kuri izmanto mūsu Lietotni un Pakalpojumus, datus kā minēts šīs Privātuma politikas 3.1.-3.9. punktos.
 
Biznesa klientu Konti
Datu kategorijas
Biznesa klienta (uzņēmuma) nosaukums, adrese, juridiskās personas reģistrācijas numurs, par Pakalpojumu līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese, cita informācija; PVN numurs (ja uzņēmums reģistrēts kā PVN maksātājs), izmantotās maksājumu kartes dati (kartes veids, pēdējie četri kartes cipari, derīguma termiņš), bankas konta dati.
Datu kategorijas - Biznesa klientu darbinieki un pārstāvji
Personas dati, kas norādīti Privātuma politikas 3.1.-3.9. punktā.
Datu apstrādes tiesiskais pamats
Pakalpojumu līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Mūsu vai trešās puses leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai:
 • veiktu riska novērtējumu, aizsargātu mūsu aktīvus, nodrošinot trešo personu un to aktīvu drošību;
 • nodrošinātu maksas iekasēšanu par sniegtajiem Pakalpojumiem, parādu administrēšanu, zaudējumu pārvaldību;
 • nodrošinātu mūsu un trešo personu tiesību un leģitīmo interešu ievērošanu;
 • nodrošinātu Lietotnes un informācijas sistēmu funkcionalitāti;
 • novērstu krāpšanu un citas ļaunprātīgas darbības;
 • administrētu, pārvaldītu un piedzītu no parādus un zaudējumus, kas nodarīti mums un mūsu īpašumam;
 • nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu, atbalstu un uzlabošanu.
Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās:
 • grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības;
 • naudas atmazgāšanas novēršana;
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • informācijas drošība; 
 • citas mums svarīgas jomas.
Datu apstrādes ilgums
Visā Pakalpojumu līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām.
Periodi, kas norādīti Privātuma politikas attiecīgajā 3.1.-3.9. punktā.
Privātuma politikas VI nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.
 
Mūsu Biznesa klienti apņemas nodrošināt:
 • ka to darbinieki un pārstāvji ir informēti, ka Biznesa klienta pārstāvim būs iespēja redzēt, apstrādāt datus par viņu braucieniem un tiem sniegtajiem Pakalpojumiem, kad tie izmanto Biznesa klienta kontu;
 • lai viņu darbinieki un pārstāvji iepazītos un pienācīgi ievērotu Pakalpojumu līguma, Noteikumu un šīs Privātuma politikas nosacījumus un prasības. 
 Biznesa klientu pārstāvjiem un darbiniekiem ir visas datu subjektu tiesības, kas paredzētas šīs Privātuma politikas VII nodaļā.
Gadījumā, ja Biznesa klienti darbojas kā datu pārziņi saviem darbiniekiem, pārstāvjiem un citiem aģentiem, mēs neesam atbildīgi par šādām apstrādes darbībām, un šīs Privātuma politikas noteikumi neattiecas uz šādām apstrādes darbībām.
Biznesa klienti ir informēti un apzinās, ka visas darbības, ko veic viņu darbinieki un pārstāvji vai citas personas, kuras veic vai kurām atļauts tādas veikt lejupielādējot, instalējot, piekļūstot, izmantojot mūsu Lietotni, Kontu, Pakalpojumus un Transportlīdzekli, tiek uzskatītas par likumīgām un atbilstošām, un tie uzņemas pilnu atbildību.
 
IV. NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM JŪSU  DATUS?
 
Gandrīz visus Jūsu  personas datus pēc iegūstam no Jums  - kad lejupielādējat Lietotni, izveidojat Kontu, izmantojat Lietotni, Kontu, Pakalpojumus, kā arī citos gadījumos kā detalizētāk paskaidrots šīs Privātuma politikas III nodaļā. 
Šādus datus mēs netieši saņemam no Jums  atbilstoši leģitīmam pamatojumam (saraksts nav izsmeļošs):
 • dati par vadītāja apliecības derīguma periodisku (regulāru) pārbaudi;
 • informācija par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ceļu satiksmes negadījumiem, Uzņēmuma, Transportlīdzekļa, trešo personu zaudējumi;
 • informācija par Jūsu  maksājumu darījumiem, ko mēs saņemam no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;
 • informācija par izziņām, pieprasījumiem, informāciju utt., ko sniedz uzņēmumi (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības), iestādes (piemēram, policija);
 • Jūsu  dati, kam likumīgi piekļūst parādu, zaudējumu pārvaldības, administrēšanas, kredītreitingu un/vai parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, citi pakalpojumu sniedzēji;
 • dati, ko pārsūtījuši interneta pakalpojumu un sakaru pakalpojumu sniedzēji, kad izmantojat internetu un komunikācijas;
 • informācija, ko saņemam no pakalpojumu sniedzējiem, partneriem, kompetentajām iestādēm (piemēram, Datu valsts inspekcijai veicot izmeklēšanu), citiem datu pārziņiem, kas norādīti Privātuma politikas V nodaļā;
 • informācija, ko saņemam no publiskajiem reģistriem un informācijas sistēmām.
 
V. VAI MĒS NODODAM JŪSU DATUS CITIEM?
 
Uzņēmums ir piesaistījis dažādus pakalpojumu sniedzējus (piemēram, serveru mitināšana, datu centri, mākoņdatošana, atbalsts, IT, identitātes verifikācija, dokumentu derīguma pārbaude, starpniecība, maksājumi, revīzija, grāmatvedība, juridisko, nodokļu konsultāciju pakalpojumi, zaudējumu administrēšanas nodrošinātāji, parādu piedziņa, analītika, tiešais mārketings, e-pasts, īsziņu sūtīšana, klientu apkalpošana, zvanu centrs un citi pakalpojumi).
Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji parasti atrodas un uzglabā tiem Uzņēmuma uzticētos datus Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tikai daži rūpīgi atlasīti datu apstrādātāji (piemēram, Google, Apps Flyer, CleverTap) apstrādā datus ārpus Eiropas Savienības. Turklāt, pārvaldot mūsu sociālo mediju kontus, mēs saņemam un sniedzam datus sociālo tīklu platformu operatoriem (piemēram, LinkedIn, Facebook, Google), kas darbojas arī ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ASV. Mēs rūpīgi sekojam datu aizsardzības uzraudzības iestāžu praksei un vadlīnijām par datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Savienības, un mēs rūpīgi apsveram nosacījumus, saskaņā ar kuriem dati tiek pārsūtīti, un pēc nosūtīšanas ārpus Eiropas Savienības varētu tikt apstrādāti un uzglabāti. Lai nodrošinātu pietiekamu datu drošības līmeni un garantētu likumīgu datu pārsūtīšanu, mēs noslēdzam Eiropas Komisijas apstiprinātas Līguma standartklauzulas datu pārsūtīšanai ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai ievērojam citus pamatojumus un nosacījumus, kas noteikti VDAR.
 
Datu apstrādei mēs izmantojam mākoņdatošanas risinājumus (piemēram, Microsoft Azure). Izmantoto mākoņdatošanas risinājumu serveri/krātuves atrodas un darbojas Eiropas Savienības dalībvalstīs. Microsoft Azure datu bāzes dati tiek uzglabāti datu centros, kas atrodas EEZ dalībvalstīs (plašāka informācija pieejama vietnē https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/geographies/).
Datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.
 
Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu drošība saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un atbilstoši ar mums noslēgtajiem līgumiem. 
Ja tas ir nepieciešams un juridiski pamatots, mēs sniedzam Jūsu  datus arī pakalpojumu sniedzējiem, kas ir atsevišķi datu pārziņi, kā arī kompetentajām iestādēm, institūcijām, organizācijām, kā arī citiem datu pārziņiem, kuriem ir tiesības saņemt informāciju saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem un/vai mūsu leģitīmajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, VDAR 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts, VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (saraksts nav izsmeļošs):
 • mēs sazināmies (vai to dara mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji) ar iestādi, kas izdevusi vadītāja apliecību, lai pārliecinātos, ka Jūsu uzrādītā vadītāja apliecība ir derīga;
 • ceļu satiksmes negadījuma gadījumā Jūsu dati tiks nodoti apdrošināšanas sabiedrībām un, ja nepieciešams, citām satiksmes negadījumā iesaistītajām pusēm;
 • balstoties uz mums pieejamajiem Transportlīdzekļa datiem, mums ir tiesības un noteiktos gadījumos pienākums nodot informāciju par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem (piemēram, par ātruma pārsniegšanu, braukšanu reibumā) kompetentajām iestādēm (piemēram, policijai);
 • balstoties uz Transportlīdzekļa datiem, mums ir tiesības un dažos gadījumos pienākums sniegt informāciju par personu, kura ir pārkāpusi autostāvvietas izmantošanas noteikumus (piemēram, persona ir atstājusi privātu vai publisku autostāvvietu, neveicot samaksu par autostāvvietas izmantošanu) autostāvvietu pārvaldītājiem, apsaimniekotājiem vai parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem;
 • mums ir tiesības un pienākums nodot informāciju kompetentajām iestādēm (pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm utt.), lai novērstu krāpšanu un noziedzīgus nodarījumus, kā arī noziegumu novēršanai un izmeklēšanai;
 • ja nepildāt savas finansiālās saistības saskaņā ar Pakalpojumu līguma un Noteikumu nosacījumiem, un nesamaksājat savu parādu paziņojumā norādītajā termiņā, mums ir tiesības pārsūtīt datus par Jūsu  parādu un Jūsu  personas datus (ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu un citus parādu apliecinošus datus) personām, kurām ir leģitīmas intereses iegūt šādus datus parādu pārvaldīšanas, administrēšanas, kredītreitinga un/vai parādu piedziņas nolūkos; 
 • Jūsu personas datus var nodot arī citiem datu pārziņiem (apdrošināšanas sabiedrībām, transportlīdzekļu apkopes pakalpojumu sniedzējiem vai citu papildu pakalpojumu sniedzējiem), ja pasūtāt papildu pakalpojumus, kā arī transportlīdzekļu finanšu nomas pakalpojumu sniedzējiem, kredītiestādēm;
 • Jūsu personas dati var tikt nodoti citiem Citybee grupas uzņēmumiem (CityBee Eesti OÜ, Prime Leasing UAB), lai nodrošinātu efektīvu Pakalpojumu apturēšanas ieviešanu un tiesību izmantot Pakalpojumus administrēšanu, kā noteikts Pakalpojumu līgumā, kā arī citos Pakalpojumu līgumā noteiktos gadījumos;
 • mēs sniedzam datus pakalpojumu sniedzējiem, kas ir atsevišķi Jūsu  datu pārziņi (partneriem, kuru piedāvājumus esat piekritis saņemt utt.);
 • Rimi kartes pievienošanas gadījumā mēs arī kopīgojam ar Rimi kartes īpašnieku saistītās datu kategorijas (3.2.).
Ar Jūsu piekrišanu Jūsu  dati var tikt izpausti Jūsu  norādītajām personām. 
 
VI.CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU  PERSONAS DATUS?
 
Šajā Privātuma politikā norādītie personas dati tiek uzglabāti un citādi apstrādāti ne ilgāk kā noteikts šīs Privātuma politikas III nodaļā katrai attiecīgajai datu kategorijai, un ne ilgāk kā nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ dati tika vākti.
Gadījumos, kad šajā Privātuma politikā nav norādīts datu uzglabāšanas laiks, Jūsu dati netiks uzglabāti ilgāk nekā nepieciešams to mērķu sasniegšanai, kuriem tie tika vākti, vai ilgāk, kā noteikts tiesību aktos.
Pēc šajā Privātuma politikā noteiktā datu apstrādes un uzglabāšanas perioda beigām mēs iznīcinām Jūsu  datus vai tos neatgriezeniski anonimizējam, tik īsā periodā, cik saprātīgi iespējams veikt šādas darbības.
Ja saskaņā ar šo Privātuma politiku vienai un tai pašai datu kategorijai dažādiem mērķiem var tikt piemēroti dažādi apstrādes vai uzglabāšanas periodi, tiek piemērots garākais periods.
Jūsu personas datus var uzglabāt ilgāk, nekā norādīts šajā Privātuma politikā, tikai tad, ja:
 • Jūsu dati ir nepieciešami, lai pareizi administrētu parādu, zaudējumus (piemēram, neesat izpildījis savas finansiālās un/vai mantiskās saistības, vai nodarījāt kaitējumu mums vai citām personām), strīda, sūdzības izskatīšanai un atrisināšanai, mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai; 
 • tas nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties pret esošām vai draudošām prasībām, pretenzijām vai juridiskām darbībām, un izmantot savas tiesības;
 • ir pamatotas aizdomas par pārkāpumiem, nelikumīgām darbībām, kuras tiek vai varētu tikt izmeklētas;
 • tas nepieciešams, lai nodrošinātu rezerves kopiju, informācijas sistēmu darbību, elastību, integritāti, darbību izsekojamību statistikas un citiem līdzīgiem mērķiem; 
 • ir cits tiesību aktos paredzēts pamatojums.
 
VII. KĀDAS IR JŪSU  TIESĪBAS?
 
Jums kā datu subjektam saskaņā ar VDAR ir šādas tiesības:
 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un saņemt to kopijas;
 • pieprasīt labot vai ierobežot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • pieprasīt pārmērīgu vai nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšanu vai ierobežošanu;
 • iebilst pret Jūsu  personas datu apstrādi; 
 • pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu strukturētā, mašīnlasāmā formātā;
 • jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrādes pamatā ir datu subjekta piekrišana. Datu subjekta piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
 • iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā (Elijas ielā 17, LV-1050 Rīga, Latvija, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv), taču mēs iesakām vispirms sazināties ar mums, un mēs centīsimies kliedēt Jūsu  bažas.
 
7.1. Kā varat sazināties ar mums, lai īstenotu savas tiesības?
 
Jūs varat iesniegt mums pieprasījumu savu tiesību izmantošanai (ciktāl tas attiecas uz Jūsu  Kontu) šādā veidā:
 • iesniedzot pa e-pastu dpo@citybee.lv ar kvalificētu e-parakstu (piemēram, Smart-ID vai M-signature) parakstītu pieprasījumu, vai
 • nosūtot pieprasījumu uz e-pastu dpo@citybee.lv kopā ar notariāli apliecinātu personu apliecinoša dokumenta kopiju, vai
 • ierodoties mūsu klientu apkalpošanas nodaļā (šādā gadījumā mēs lūgsim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu).
 
7.2. Tiesības piekļūt apstrādātajiem datiem un tiesības saņemt personas datu kopiju 
 
Ja esat mūsu klients, varat lejupielādēt automātiski ģenerētu ar Jūsu  Kontu saistīto personas datu kopiju (t.i., datus, kas norādīti Privātuma politikas 3.1.–3.3. punktā), ieejot savā Kontā Pašapkalpošanās vietnē https: // selfservice .citybee.lv/. Pēc ieiešanas savā Pašapkalpošanās Kontā https://selfservice.citybee.lv/ augšējā labajā stūrī atlasiet savu e-pasta adresi un pēc tam nospiediet “Iegūt manus datus CityBee”.
Ja Jums  vairs nav Konta, rakstiet mums uz dpo@citybee.lv, un mēs uz e-pasta adresi, ko norādījāt, reģistrējot Kontu, nosūtīsim informāciju par to, kā Jūs varat saņemt ar savu Kontu saistīto personas datu automātiski ģenerētu kopiju. 
Lūdzam ņemt vērā, ka Pašapkalpošanās pakalpojumam var piekļūt un datu kopiju lejupielādēt tikai tiešsaistē, pārlūkprogrammā ievadot adresi https://selfservice.citybee.lv/. Lietotnē nav iespējams lejupielādēt datu kopiju.
 
7.3. Tiesības uz personas datu labošanu
 
Ja mainās Jūsu  norādītie personas dati (uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs), vadītāja apliecības dati (mainījāt vai atjaunojāt savu vadītāja apliecību) vai ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums  ir neprecīza vai nepareiza, Jums  ir tiesības pieprasīt to mainīt, grozīt vai labot. 
Lietotnes Kontā varat labot atsevišķus savus datus (piemēram, augšupielādēt jaunu vadītāja apliecību pēc iepriekšējās apliecības derīguma termiņa beigām). Citos gadījumos Jums  ir jāsazinās ar mums Privātuma politikas 7.1. punktā norādītajā veidā un jāpieprasa veikt datu labojumus. 
 
7.4. Tiesības atsaukt piekrišanu
 
Gadījumā, ja apstrādājam Jūsu datus uz piekrišanas pamata, Jums  ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, un datu apstrāde, kas tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu  piekrišanu, tiks pārtraukta. 
Piemēram, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un informāciju. Šo piekrišanu atsaukšana neliedz Jums turpināt izmantot mūsu Pakalpojumus, taču tas nozīmē, ka mēs nevarēsim Jums  piedāvāt izdevīgākos piedāvājumus.
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu šādā veidā:
 • pa telefonu: +371 272 65460;
 • pa e-pastu: dpo@citybee.lv;
 • jebkurā laikā e-pastā noklikšķinot uz saites “Atteikties no jaunumu abonēšanas”; vai
 • atsakoties no mārketinga paziņojumu saņemšanas Lietotnes Konta iestatījumos.
 Jūs varat atteikties no Push paziņojumiem:
 • atsakoties no Push paziņojumu saņemšanas Lietotnes Konta iestatījumos;
 • mainot ierīces operētājsistēmas iestatījumus. 
 
7.5. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrādes pamatā ir leģitīmas intereses
 
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Gadījumā, ja mēs nosūtām Jums  vispārīgus piedāvājumus un informāciju, balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, Jums  ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šādu vispārējo piedāvājumu saņemšanas:
 • pa telefonu: +371 272 65460; 
 • pa e-pastu: dpo@citybee.lv;
 • jebkurā laikā e-pastā noklikšķinot uz saites “Atteikties no jaunumu abonēšanas”;
 • atsakoties no mārketinga paziņojumu saņemšanas Lietotnes Konta iestatījumos.
 Jūs varat atteikties no Push paziņojumiem Lietotnē:
 • atsakoties no Push paziņojumu saņemšanas Lietotnes Konta iestatījumos;
 • mainot ierīces operētājsistēmas iestatījumus. 
 
7.6. Tiesības uz datu dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam) 
 
Ja pastāv noteikti tiesību aktos par personas datu aizsardzību norādīti apstākļi (piemēram, zudis datu apstrādes pamats utt.), Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Šo tiesību izmantošanai lūdzam sazināties ar mums Privātuma politikas 7.1. punktā norādītajā veidā. 
 
Mēs uzskatīsim Jūsu pieprasījumu dzēst visus Jūsu datus par pieprasījumu izbeigt Pakalpojumu līgumu, un līgums tiks izbeigts saskaņā ar Noteikumos noteikto. 
Pieprasījums dzēst atsevišķus datus var izraisīt Pakalpojumu līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu, vai mēs nevarēsim Jums sniegt visus Pakalpojumus. Piemēram, ja pēc Jūsu pieprasījuma tiek dzēsti dati par vadītāja apliecību, Jūs varēsit pasūtīt un izmantot tikai tos Pakalpojumus, kuru izmantošanai nav nepieciešama derīga vadītāja apliecība. Jūsu pieprasījuma dzēst vai mainīt atsevišķus datus (piemēram, pievienot jaunu maksājumu karti, noņemt maksājumu karti no maksājuma veidiem utt.) rezultātā šie dati vairs neparādīsies Jūsu  Kontā, lai gan mums būs tiesības turpināt apstrādāt šādus datus, pamatojoties uz šajā sadaļā izklāstītajiem pamatojumiem.
 
Ja Jūs pieprasāt dzēst visus vai atsevišķus savus datus un izsakāt vēlmi “tikt aizmirstam”, mēs vairs neapstrādāsim tos Jūsu  datus, kas nebūs nepieciešami tiem mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti. Pēc tam, kad esat izmantojis tiesības “tikt aizmirstam”, Jūsu personas dati tiks apstrādāti šādu galveno mērķu sasniegšanai un šādu pamatojumu dēļ (saraksts nav izsmeļošs):
 • lai izpildītu grāmatvedības, nodokļu likumdošanas prasības, personas dati tiks tālāk apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu (datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz datu pārzini attiecinātu uzlikto juridisko pienākumu);
 • GPS (atrašanās vietas) dati tiks apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai);
 • lai pārvaldītu klientu sūdzības un citus pieprasījumus un prasījumus, personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei);
 • lai nodrošinātu ierobežojumus nākotnes piekļuvei Pakalpojumiem, kā noteikts Pakalpojumu līgumā, dati (iemesls, datums, Pakalpojumu līguma izbeigšanas ilgums, noteikti Jūsu identifikācijas dati, utt.) tiks glabāti un apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai);
 • strīdu, zaudējumu un parādu administrēšanas gadījumā, lai izvirzītu citas mūsu juridiskās prasības un aizsargātu mūsu tiesības, dati tiks tālāk apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai).
Ja izdzēšat (atinstalējat) Lietotni, tas automātiski nenozīmē Pakalpojumu līguma izbeigšanu - līgums darbojas līdz brīdim, kad tas tiks pārtraukts atbilstoši Noteikumos noteiktajam. 
 
7.7. Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu
 
Ja pastāv noteikti tiesību aktos par personas datu aizsardzību norādīti apstākļi (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, ja apstrīdat datu precizitāti, iebilstat pret datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm utt.), Jums ir arī tiesības ierobežot Jūsu  datu apstrādi. 
 
Tomēr mums jānorāda, ka datu apstrādes ierobežojumu dēļ un šāda ierobežojuma laikā mēs, iespējams, nespēsim Jums garantēt visus Pakalpojumus, kā rezultātā Pakalpojumu līgums var tikt apturēts vai pārtraukts, un nevarēsim Jums  sniegt atsevišķus pakalpojumus. Piemēram, ja pēc Jūsu  pieprasījuma tiek dzēsti dati par vadītāja apliecību, Jūs varēsit pasūtīt un izmantot tikai tos Pakalpojumus, kuru izmantošanai nav nepieciešama derīga vadītāja apliecība. 
Šo tiesību izmantošanai lūdzam sazināties ar mums Privātuma politikas 7.1. punktā norādītajā veidā.
 
7.8. Tiesības uz datu pārnesi
 
Jūs varat lejupielādēt automātiski ģenerētu ar Kontu saistīto personas datu kopiju, ieejot savā Kontā Pašapkalpošanās pakalpojumā. Ja Jums  vairs nav Konta, rakstiet mums uz dpo@citybee.lv, un mēs uz e-pasta adresi, ko norādījāt, reģistrējot Kontu, nosūtīsim informāciju par to, kā Jūs varat saņemt ar savu Kontu saistīto personas datu automātiski ģenerētu kopiju. 
 
Mēs Jums  nodrošināsim datu kopiju strukturētā veidā JSON formāta datnēs vai cita līdzīga formāta datnēs, kas ļaus Jums  pārvietot savus datus pie cita pakalpojumu sniedzēja.
Šo tiesību izmantošanai lūdzam sazināties ar mums Privātuma politikas 7.1. punktā norādītajā veidā. 
 
7.9. Tiesības iesniegt sūdzību 
 
Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vienmēr lūdzam vispirms sazināties tieši ar mums. Mēs uzskatām, ka labas gribas atmosfērā iespējams kliedēt visas Jūsu šaubas, atbildēt uz Jūsu  jautājumiem, apmierināt pieprasījumus un labot visas mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas ir. 
 
Ja Jūs neapmierina mūsu piedāvātais problēmas risinājums vai ja, Jūsuprāt, mēs neveicam darbības, kas būtu jāveic, lai izpildītu Jūsu  pieprasījumu, Jums  ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, LV-1050 Rīga, Latvija, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv).
 
7.10. Pieprasījumu izskatīšanas procedūra
 
Lai aizsargātu mūsu klientu datus no nelikumīgas izpaušanas, pēc Jūsu  pieprasījuma iesniegt datus vai īstenot citas Jūsu  tiesības mums būs jāpārbauda Jūsu  identitāte. Identitātes pārbaudei mēs, pirmkārt, izmantojam Privātuma politikas 7.1. punktā norādītos veidus.
 
Gadījumos, kad Jums vairs nav Konta vai nav iespējas izmantot Privātuma politikas 7.1. punktā norādītos veidus identitātes pārbaudei, mēs varam lūgt norādīt kādus Jūsu Konta datus (piemēram, vārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese vai tālruņa numurs). Veicot šo pārbaudi, mēs varam arī nosūtīt kontroles paziņojumu pēdējai kontaktpersonai Kontā (SMS vai e-pasts), lūdzot veikt autorizācijas darbību; mēs varam arī pieprasīt papildu dokumentus vai datus. Ja verifikācijas procedūra neizdosies, būsim spiesti paziņot, ka neesat pieprasīto datu subjekts, un mums būs jānoraida Jūsu pieprasījums.
 
Saņemot Jūsu pieprasījumu par jebkādu Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi izpildot iepriekš aprakstīto verifikācijas procedūru, mēs apņemamies bez kavēšanās, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Jūsu  pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas sniegt Jums  informāciju par darbībām, ko veicām saistībā ar Jūsu  pieprasījumu. Saistībā ar pieprasījumu sarežģītību un skaitu mums ir tiesības pagarināt viena mēneša periodu vēl par diviem mēnešiem, sniedzot informāciju ne vēlāk kā mēneša laikā un norādot šāda pagarinājuma iemeslus. 
 
Ja Jūsu pieprasījums ir iesniegts elektroniski, mēs sniegsim atbildi elektroniski, ja vien tas nebūs neiespējami (piemēram, īpaši liela informācijas apjoma dēļ) vai ja lūdzat sniegt atbildi citā veidā.
 
Mums ir tiesības atteikties apmierināt Jūsu pieprasījumu, sniedzot argumentētu rakstveida atbildi, ievērojot tiesību aktos paredzētos nosacījumus un pamatojumu. Mēs sniegsim Jums informāciju bez maksas, tomēr, ja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai nesamērīgi, jo īpaši to atkārtotā satura dēļ, mēs varam pieprasīt saprātīgu samaksu, lai segtu administratīvās izmaksas, vai atteikties izpildīt Jūsu  pieprasījumu.
 
VIII. KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?
 
Mēs izmantojam pienācīgus organizatoriskus un tehniskus personas datu drošības pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu. Šādi pasākumi ir izvēlēti, ņemot vērā riskus, kas var rasties Jūsu kā datu subjekta tiesībām un brīvībām.
 
Mēs stingri kontrolējam piekļuvi Jūsu personas datiem, nodrošinot tos tikai tiem darbiniekiem, kuriem personas dati ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai, un uzraugām, kā viņi izmanto sniegto piekļuvi. Darbiniekus, kuriem ir piekļuve personas datiem, informē par personas datu aizsardzības prasībām un nodrošina apstrādāto personas datu konfidencialitāti. Mēs nodrošinām piekļuvi personas datiem ar attiecīgā līmeņa parolēm, un ar personām vai partneriem, kuriem ir piekļuve Jūsu personas datiem, sagatavojam līgumus par konfidenciālas informācijas aizsardzību.
 
Mēs regulāri uzraugām savas sistēmas, lai konstatētu iespējamos pārkāpumus vai uzbrukumus, taču diemžēl nav iespējams garantēt pilnīgu tiešsaistē pārraidītās informācijas drošību. Paturot to prātā, Jūs pēc saviem ieskatiem un uzņemoties visus ar to saistītos riskus sniedzat mums informāciju Lietotnē, izmantojot interneta savienojumu.
 
Lai nodrošinātu klientu datu drošību, mēs pastāvīgi novērtējam un pastiprinām attiecināmās drošības prasības. Piemēram, 2020. gadā tika uzsākta globāla klientu paroļu maiņa, ieviešot jaunas prasības paroļu sarežģītībai. 2021. gada sākumā Uzņēmums pilnībā atteicās no parolēm un pārgāja uz klientu identifikāciju, izmantojot unikālus PIN kodus vai biometriskos datus. Lūdzam ņemt vērā - ja ļausit Lietotnei izmantot ierīces funkcionalitāti, kas ļauj atpazīt pirksta nospiedumu vai seju, mēs nesaņemsim un neapstrādāsim šādus datus (mēs apstrādāsim tikai sistēmas apstiprinājumu no Jūsu ierīces, vai ierīces lietotāja ieiešana sistēmā bija veiksmīga).
 
Lai nodrošinātu Jūsu datu drošību, Uzņēmums arī turpmāk veiks regulārus IT drošības auditus.
 
IX.JŪS VARAT SAZINĀTIES AR MUMS ŠĀDI:
 
Datu pārzinis, kas apstrādā Jūsu personas datus, kas norādīti šajā Privātuma politikā, ir: 
 • SIA “CityBee Latvija”, reģistrācijas numurs 50203191721, adrese: Piestātnes iela 11A, LV-2015 Jūrmala, Latvija.
 
Datu aizsardzības speciālists
 
Atbilstoši VDAR prasībām mēs esam iecēluši Datu aizsardzības speciālistu, ar kuru varat sazināties saistībā ar visiem jautājumiem par šo Privātuma politiku, kā arī visiem citiem jautājumiem, kas saistīti un attiecas uz SIA “CityBee Latvija” veikto datu apstrādi.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
e-pasts: dpo@citybee.lv; 
telefons: +371 272 65460. 
 
Daudz atbilstošas informācijas iespējams atrast mūsu vietnes J&A sadaļā.
 
X.PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN TĀS IZMAIŅAS
 
Ja mēs grozām šo Privātuma politiku, mēs publicēsim tās atjaunināto versiju mūsu Vietnē un Lietotnē, turklāt Jūs tiksiet papildus informēts par svarīgākajām izmaiņām pa e-pastu un/vai citādi. Pēdējās izmaiņas Privātuma politikā izdarītas un ir spēkā no 2022. gada 23 maija.